liczby, wykresy, dane

 0    155 fiche    justynajusti21
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
liczba
commencer à apprendre
a number
cyfra
commencer à apprendre
a digit
Seria
commencer à apprendre
a series of
znaczący
commencer à apprendre
significant
znacząco
commencer à apprendre
significantly
zauważalnie
commencer à apprendre
noticeably
sekwencja, kolejność
commencer à apprendre
a sequence
liczby nieparzyste
commencer à apprendre
odd numbers
liczby parzyste
commencer à apprendre
even numbers
liczby pierwsze
commencer à apprendre
prime numbers
przybliżony
commencer à apprendre
approximate
precyzyjna / dokładna liczba
commencer à apprendre
precise/exact number
suma, agregat
commencer à apprendre
an aggregate (a total)
Średnia arytmetyczna
commencer à apprendre
an average
obliczać liczbę / wyliczać liczbę
commencer à apprendre
to calculate/ to work out a number
dzielić / podzielić
commencer à apprendre
to divide
oddzielny, odrębny
commencer à apprendre
discrete
ciągły
commencer à apprendre
continuous
matematyk
commencer à apprendre
a mathematician
uważany za składający się z
commencer à apprendre
considered as consisting of
różnicować, różnić się
commencer à apprendre
to vary
wartość, ilość
commencer à apprendre
a quantity
różnorodny
commencer à apprendre
varied
ilość
commencer à apprendre
an amount
losowo
commencer à apprendre
at random
losowa liczba
commencer à apprendre
a random number
losowa zmienna
commencer à apprendre
a random variable
przewidywalny
commencer à apprendre
predictable
często
commencer à apprendre
frequently
oszacować / z grubsza zgadnąć
commencer à apprendre
to estimate/ make a rough guess
zaokrąglić liczbę w górę / w dół
commencer à apprendre
to round a number up/down
zsumować
commencer à apprendre
to total
dodawać
commencer à apprendre
to add up
pasować, zgadzać się (dopasować / uzgodnić)
commencer à apprendre
to tally (match/agree)
wartości
commencer à apprendre
values
zmienne
commencer à apprendre
variables
pojęcie, termin
commencer à apprendre
the term
wykres
commencer à apprendre
a graph
kluczowe zmienne
commencer à apprendre
key variables
zakres, zasięg, częstość (np. występowania czegoś)
commencer à apprendre
incidence
wielkość, rozmiar, waga
commencer à apprendre
magnitude
oznaczać, wskazywać
commencer à apprendre
to indicate
zaczynając od najmniejszej
commencer à apprendre
beginning with the smallest
metoda rozumowania (pozostaw wszystkie ich obliczenia na stronie)
commencer à apprendre
workings (leave all their calculations on the page)
osoba sprawdzająca testy
commencer à apprendre
a marker
do kwadratu
commencer à apprendre
squared
liczba całkowita, cała
commencer à apprendre
a whole number
ułamek zwykły
commencer à apprendre
a fraction
księgowy
commencer à apprendre
an accountant
dysertacja, rozprawa dyplomowa, elaborat
commencer à apprendre
dissertation
odejmować
commencer à apprendre
to subtract
statystyka
commencer à apprendre
statistics
statystyk
commencer à apprendre
a statistician
rozkładać
commencer à apprendre
to distribute
rozkład normalny
commencer à apprendre
normal distribution
dane
commencer à apprendre
data
zbiór danych
commencer à apprendre
a set of data
relatywnie, stosunkowo niewiele
commencer à apprendre
relatively few
wartość krańcowa, ekstremum
commencer à apprendre
an extreme
dążyć do wartości krańcowej, dążyć do ekstremum
commencer à apprendre
to tent to an extreme
wykres
commencer à apprendre
a chart
krzywa dzwonowa
commencer à apprendre
a bell curve
zakres, stopień, zasięg, rozpiętość
commencer à apprendre
an extent
odbiegać od normy
commencer à apprendre
deviate from the norm
różnić się
commencer à apprendre
deviate = differ
od normy; od średniej
commencer à apprendre
from the norm; from the average
odchylenie (średnia różnica od normy)
commencer à apprendre
a deviation (average diffrence from the norm)
Suma
commencer à apprendre
the sum
moda, dominanta
commencer à apprendre
a mode
mediana
commencer à apprendre
a median
zasięg, przedział
commencer à apprendre
a range
pół drogi pomiędzy
commencer à apprendre
a halfway point
zajmować się czymś
commencer à apprendre
to be concerned with sth
korelacja (powiązania, często przyczyna i skutek)
commencer à apprendre
a correlation (connections, often cause and effect)
ważny (np. o paszporcie)
commencer à apprendre
valid
próbka, przykład
commencer à apprendre
a sample
właściwie, odpowiednio
commencer à apprendre
appropriately
dokładnie, precyzyjnie
commencer à apprendre
accurately
ocenić, wycenić
commencer à apprendre
to asses
rzetelny, wiarygodny
commencer à apprendre
reliable
zgodny, spójny
commencer à apprendre
consistent
pomiary
commencer à apprendre
measurements
pokazać / wskazać tendencję
commencer à apprendre
to show / indicate a tendency
różnić się
commencer à apprendre
to differ
zauważalnie
commencer à apprendre
noticeably
udział procentowy, odsetek, procent
commencer à apprendre
a percentage
wynik / wynik
commencer à apprendre
an outcome / a result
rozkład prawdopodobieństwa
commencer à apprendre
probability distribution
proporcja (wynik w ułamku zwykłym; coś do całości, np kobiety do wszystkich)
commencer à apprendre
a proportion
stosunek, współczynnik (wynik podawany z dwukropkiem; 3:2 czyt. three to two)
commencer à apprendre
a ratio
trend, tendencja
commencer à apprendre
a trend
ilość, tom
commencer à apprendre
volume
obiekt badany, podmiot
commencer à apprendre
a subject
wykres kołowy
commencer à apprendre
a pie chart
wykres słupkowy
commencer à apprendre
a bar chart
histogram
commencer à apprendre
a histogram
tabela
commencer à apprendre
a table
przekrój
commencer à apprendre
a cross-section
schemat blokowy
commencer à apprendre
a flowchart
zwięźle, treściwie
commencer à apprendre
concisely
segment
commencer à apprendre
a segment
klucz / legenda
commencer à apprendre
a key/ a legend
pionowy
commencer à apprendre
vertical
poziomy
commencer à apprendre
horizontal
siatka
commencer à apprendre
a grid
skorupa ziemska
commencer à apprendre
the Earth's crust
warstwa
commencer à apprendre
a layer
etykieta
commencer à apprendre
a label
opatrzony opisem, legendą
commencer à apprendre
labelled
reprezentuje coś
commencer à apprendre
to be representative of
losowa próba
commencer à apprendre
a random sample
wykreślić/rozmieścić na wykresie
commencer à apprendre
to plot on the graph
oś (osie)
commencer à apprendre
an axis (axes)
szeroki (szerokość)
commencer à apprendre
wide (width)
wysoki (wysokość)
commencer à apprendre
high (heigth)
długi (długość)
commencer à apprendre
long (length)
osiągnąć szczyt
commencer à apprendre
to reach a peak
spadek / spadać
commencer à apprendre
to decline
sąsiedni
commencer à apprendre
adjacent
krzyżują się lub przecinają
commencer à apprendre
to cross or intersect
równoległy
commencer à apprendre
parallel
zwiększać / wzrastać
commencer à apprendre
to increase
spadać, zmniejszać się
commencer à apprendre
to decrease
wzrost, zwiększenie
commencer à apprendre
an increase
spadek, zmniejszenie
commencer à apprendre
a decrease
wzrastać
commencer à apprendre
to rise
spadać / zmniejszać się
commencer à apprendre
to drop
podwajać się (wzrastają dwukrotnie większe)
commencer à apprendre
to double (grow the size twice)
zmniejszyć się o połowę
commencer à apprendre
to halve
wznosić się, wzrastać bardzo gwałtownie
commencer à apprendre
to soar
zwielokrotniać
commencer à apprendre
to multiply
podwyższać wartość czegoś
commencer à apprendre
to appreciate
obniżać wartość czegoś
commencer à apprendre
to depreciate
przekraczać coś, np. jakiś limit
commencer à apprendre
to exceed
spaść poniżej
commencer à apprendre
to fall below
być odpowiedzialnym za coś
commencer à apprendre
to account for
począwszy od
commencer à apprendre
ranging from
przez ten okres, w tym okresie
commencer à apprendre
over the period
ulegać wahaniom, oscylować
commencer à apprendre
to fluctuate
osiągnął najniższy punkt na
commencer à apprendre
reached the low point at
tuż ponad
commencer à apprendre
just over
na przestrzeni trzech lat/ w ciągu kolejnych trzech lat
commencer à apprendre
over the following three years
tendencja jest spadkowa/zwyżkowa
commencer à apprendre
the trend is downwards/upwards
jednostka
commencer à apprendre
a unit
wzrosła powoli (powolny wzrost)
commencer à apprendre
rose slowly (slow rise)
wzrastał systematycznie (stały wzrost)
commencer à apprendre
increased steadily (steady increase)
zmniejszyła się znacznie (znaczny spadek)
commencer à apprendre
decline considerably (considerable decline)
stopniowa zwyżka wartości
commencer à apprendre
gradual appreciation
gwałtownie spadać / runąć
commencer à apprendre
to plummet
dramatyczny spadek
commencer à apprendre
a dramatic fall
gwałtownie wzrastać / zwyżkować
commencer à apprendre
to surge
wzrosła z ... do
commencer à apprendre
grew from ... to...
osiągać szczyt (na jakimś poziomie)
commencer à apprendre
to peak at
wynosić/wynieść mniej niż
commencer à apprendre
to amount to less than
odpowiednio
commencer à apprendre
respectively

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.