lekcja greg 1

 0    32 fiche    grespa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Jajka na śniadanie opóźnią głód
commencer à apprendre
Eggs at breakfast will delay hunger
Dąż do wolnego cukru
commencer à apprendre
Strive for slow sugar
Pij szklankę wody każdego dnia zaraz po przebudzeniu.
commencer à apprendre
Keep drinking a glass of water each day as soon as you wake up.
Następnie zjedz zdrowe, wysokobiałkowe śniadanie.
commencer à apprendre
Follow that with a healthy, high protein breakfast.
kup (lub zamów online) wystarczająco dużo płatków owsianych, roślin strączkowych, kiełek, jajek i owoców, aby mieć pełne mocy śniadanie na cały tydzień.
commencer à apprendre
buy (or order online) enough oatmeal, legumes, sprouts, eggs, and fruit to have a power-packed breakfast for the whole week.
Gonić za czymś
commencer à apprendre
Chase after something
dążyć do/ realizować czegoś w swoim życiu
commencer à apprendre
Persue something(fame, money, your dreams, passions) in your life
samolubnie zaspokajaj swoje pragnienia, niezależnie od tego, czy są dla ciebie dobre, czy nie
commencer à apprendre
selfishly indulge your wants whether they are good for you or not
Gonimy za mocą, samochodami, dobrobytem
commencer à apprendre
We are chasing after power, cars, wellbeing
Pogoń za szczęściem
commencer à apprendre
The pursuit of happiness
Potwierdzenie tego byłoby pochopne i przedwczesne
commencer à apprendre
It would be hasty and premature to confirm this
Spędzamy czas i pieniądze na rzeczach, które nas nie zadowolą
commencer à apprendre
We spend time and money on things that won't satisfy us
Zapytaj kogoś, jak mogę pomóc, a następnie zrób to.
commencer à apprendre
Ask someone how I can help and then do it.
Ojcze, pomóż mi widzieć innych ludzi tak, jak Ty ich widzisz
commencer à apprendre
Father, help me see other people the way that You see them
Zgadzam się, że wiadomość może zostać błędnie zinterpretowana lub odczytana w inny sposób.
commencer à apprendre
I agree that the message may be misinterpreted or read out in another way.
Nadrobić zaległości z
commencer à apprendre
Catch Up With
Bounty (nagroda, premia, dar) wyraża się w obfitości fizycznej, jak wielka uczta przy stole
commencer à apprendre
Bounty(nagroda, premia, dar) is expressed in physical abundance, like a great feast at the table
Jednak najcenniejszym i nieodzownym aspektem łaski jest relacja, jaką mamy z gospodarzem uczty, czyli z samym Bogiem.
commencer à apprendre
But the most valuable and indispensable aspect of bounty is the relationship we have with the host of the feast, God Himself.
Czy ktoś jest spragniony? Przyjdź i napij się - nawet jeśli nie masz pieniędzy! Przyjdź, wybierz wino lub mleko - wszystko za darmo!
commencer à apprendre
Is anyone thirsty? Come and drink— even if you have no money! Come, take your choice of wine or milk— it’s all free!
Dziś porozmawiamy o tym, skąd pochodzi wielkość.
commencer à apprendre
Today we will talk about where greatness comes from.
Jeśli chcesz być wpływową osobą, powinieneś być przywódcą-sługą.
commencer à apprendre
If you want to be an influential person you should be a servant leader.
w środku ciemności
commencer à apprendre
in the midst of dark
Otrzymałem budzenie.
commencer à apprendre
I had a wake-up call.
Starałem się znaleźć sens i cel.
commencer à apprendre
I was struggling to find meaning and purpose.
Zastanawiałem się, czy każdy nowy dzień przyniesie więcej, niż mogłem znieść.
commencer à apprendre
I wondered if each new day would bring more than I could handle.
Straciłem połączenie z moim najważniejszym związkiem.
commencer à apprendre
I had lost connection with my most important relationship.
niezsynchronizowany.
commencer à apprendre
out of sync.
Byłem samotny, zły, straciłem równowagę, a moja relacja z moim niebiańskim Ojcem była całkowicie niezsynchronizowana
commencer à apprendre
I was lonely, angry, out of balance, and my relationship with my heavenly Father was completely out of sync
przerywana.
commencer à apprendre
dashed.
Ponieważ ciężar żalu miażdży ducha człowieka, wybiorę zamiast tego to, co Bóg zapewnia...
commencer à apprendre
Since the weight of regret crushes a man’s spirit, I’ll choose instead to embrace what God provides...
I bądź wdzięczny za moją teraźniejszość, przewiduj moją przyszłość i myśl o przeszłości...
commencer à apprendre
And be grateful for my present, anticipate my future, and reflect on the past...
Pamiętając o poddaniu się JEGO duchowi i podążaniu za NIM ponad wszystko
commencer à apprendre
Remembering to yield my will to HIS spirit and to follow HIM above all else

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.