kartkowka 3 con

 0    14 fiche    gosiek76
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Nie bylibyśmy tutaj gdyby nas nie zaprosili
commencer à apprendre
We wouldn't be here if they didn't invite us
Jeśli lepiej zdałeś egzaminy, możesz mieć odpowiednią karierę.
commencer à apprendre
If you had passed the exams better, you could had had a proper career.
Nie wiem, co bym zrobił, gdyby nikogo nie było w domu
commencer à apprendre
I don't know what I would’ve done if no one had been at home
Nie kupiłaby tej sukienki, gdybym jej powiedział, że jej nie pasuje
commencer à apprendre
She wouldn't have bought this dress if I’d told her it didn't suit her
Myślę, że mogliby to zrobić, gdybyśmy ich zapytali.
commencer à apprendre
I think they might’ve done it if we had asked them.
Zastanawiał się, czy do niego zadzwoni.
commencer à apprendre
He wondered if she would call him.
Zapytałem, czy Jack może zagrać w squasha następnego dnia.
commencer à apprendre
I asked if Jack could play squash the next day.
Zapytała Milly, gdzie poszła poprzedniej nocy.
commencer à apprendre
She asked Milly where had gone the night before.
Powiedział, że tata pomógłby jej, gdyby go zapytała.
commencer à apprendre
He told that dad would help her if she asked him.
Chciała wiedzieć, czy w tym momencie dzieci będą jeść.
commencer à apprendre
She wanted to know if the children were going to eat at that moment.
Zapytaliśmy go, co zrobił w weekend.
commencer à apprendre
We asked him what he had done the weekend before.
Gdyby Leon wiedział o problemie, pomógłby.
commencer à apprendre
If Leon had know about the problem, he would have helped.
Gdybyś nie zaspał, nie spóźnilibyśmy się.
commencer à apprendre
If you hadn’t overslept, we wouldn’t have been late.
Jeśli lepiej zdasz egzaminy, możesz mieć odpowiednią karierę.
commencer à apprendre
If you have pas your exams better, you could have a proper career.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.