karne glosariusz część 4

 0    92 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
orzec przepadek
commencer à apprendre
decide on the forfeiture
Orzeczenie obowiązku jest oczywiście niecelowe
commencer à apprendre
Judgement is obviously impracticable
Orzeczenie przepadku
commencer à apprendre
forfeiture
Orzekać karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia
commencer à apprendre
Impose an unsuspended sentence of imprisonment
Orzekać okres I obowiązki na nowo
commencer à apprendre
Reinstate the period and obligations
Orzekać w miesiącach I latach
commencer à apprendre
Impose in terms of months and years
orzekanie
commencer à apprendre
adjudication
Oskarżenie prywatne
commencer à apprendre
Private charge
oskarżyciel posiłkowy
commencer à apprendre
auxiliary prosecutor
oskarżyciel USA
commencer à apprendre
prosecuting attorney
Osłabić moc obronną
commencer à apprendre
Weaken the ability to defendt itself
Osoba godna zaufania
commencer à apprendre
Person of public trust
osoba godna zaufania
commencer à apprendre
responsible person/ trustworthy person
osoba najbliższa
commencer à apprendre
next of kin
osoba nieporadna
commencer à apprendre
vulnerable person
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu
commencer à apprendre
cohabitant
Osoby duchowne
commencer à apprendre
Clergy
Oszustwo kapitałowe
commencer à apprendre
Financial fraud
Ośrodek gier
commencer à apprendre
Gaming centre
Otulina terenu
commencer à apprendre
Buffer zone
PACE (UK)
commencer à apprendre
Code of Practice C
Państwa członkowskie EU
commencer à apprendre
Member States of EU
Papier wartościowy
commencer à apprendre
security
Pełnić funkcję klierowniczą
commencer à apprendre
Be in managerial position
pęknięta rozprawa – gdy oskarżony zmienia front i przynaje się do winy
commencer à apprendre
cracked trial
pisemne oświadczenie świadka (złożone pod przysięgą)
commencer à apprendre
affidavit of subscribing witness
Placówka rehabilitacyjno- lecznica
commencer à apprendre
Treatment-rehabilitation facility
plea of guilty# plea of not guilty # nolo contendere
commencer à apprendre
?
plea UK, USA
commencer à apprendre
odpowiedź oskarżonego na stawiane mu zarzuty
pobicie
commencer à apprendre
beating
pobicie
commencer à apprendre
beating
Pochodzące z przestęopstwa
commencer à apprendre
Derived from an offence
Poczucie zagrożenia
commencer à apprendre
Sense of danger
poczytalność
commencer à apprendre
accountability
pod wpływem przebiegu porodu
commencer à apprendre
Under the influence of the course of the delivery
pod wpływem silnego wzburzenia
commencer à apprendre
Under influence of intence emotion
Podanie wyroku do publicznej wiadomości
commencer à apprendre
?
poddać się czynności seksualnej
commencer à apprendre
submit to sexual act
podejrzany
commencer à apprendre
defendant
podejrzany # osoba podejrzana # oskarżony
commencer à apprendre
suspect # suspected person # accused
Podjąć postępowanie karne
commencer à apprendre
resume criminal proceedings
Podlegać karze pozb wol
commencer à apprendre
be liable to imprisonment of...
podrabiać
commencer à apprendre
counterfeit
Podrobione dokumenty
commencer à apprendre
Countereit documents
Podrzędna rola sprawcy
commencer à apprendre
Minor role of the offender
Podstawy złagodzenia/ obostrzenia
commencer à apprendre
Grounds for mitigation / aggreviation
Podszywając się pod inną osobę
commencer à apprendre
Pretend to be another person
podważyć
commencer à apprendre
refute
podżeganie
commencer à apprendre
Instigation
pogotowie ratunkowe
commencer à apprendre
emergency
pokrzywdzony
commencer à apprendre
Injured party
pokrzywdzony
commencer à apprendre
aggrevied party
policja sesyjna
commencer à apprendre
uprawnienia sądu do zachowania porządku podczas obrad
Policyjna Izba Dziecka
commencer à apprendre
Emergency Youth Center. The Police Children’s Shelter
Polska prokuratura
commencer à apprendre
Polish Prosecution Service
Polska ustawa karna
commencer à apprendre
Polish criminal law
pomocnictwo
commencer à apprendre
Aiding and abbeting / ABBETING TEŻ SAMO,
Ponowne skazanie
commencer à apprendre
If sb reoffends
Popełnić ponownie przestępstwo
commencer à apprendre
reoffend
popełnić przez zaniechanie
commencer à apprendre
An offence by omission /
popełnić umyślnie
commencer à apprendre
Commit intentionally
poręczenie
commencer à apprendre
bail, on bail
poręczenie majątkowe
commencer à apprendre
bail expressed in monetary terms
poręczenie społeczne
commencer à apprendre
bail/ guarantee by social entity
poręcznie
commencer à apprendre
guarantee
postanowienie o wyłączeniu materiałów dochodzenia do odrębnego śledztwa
commencer à apprendre
decision on excluding the materials of the inquiry for a separate investigation
postawić w stan oskarżenia/Zakwestionować prawdomówność świadka
commencer à apprendre
impeach
postępowanie prokuratorskie
commencer à apprendre
?
postępowanie przedsądowe
commencer à apprendre
pre-trial proceedings
postępowanie przygotowawcze
commencer à apprendre
pre-trial proceedings
postrzeganie świadka
commencer à apprendre
inferences about an eyewitness
postrzelenie
commencer à apprendre
?
poszukiwanie oskarżonego
commencer à apprendre
search for the defendant
pościg
commencer à apprendre
pursuit
Potwierdzenie przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji
commencer à apprendre
Confirmation from a bank of a liability under guarantee
powaga rzeczy osądzonej
commencer à apprendre
double jeopardy
powiadomić/zawiadomić
commencer à apprendre
notify/inform
Powierzchnia ziemi
commencer à apprendre
ground
powinowaty w tej samej linii i stopniu
commencer à apprendre
person related by marriage in the same line or degree
Powodować ciężki uszczerbek na zdrowiu
commencer à apprendre
Cause grevious bodily harm
powód cywilny
commencer à apprendre
?
Powrót do przestępstwa
commencer à apprendre
relapse to crime
Powszechnie uznane zwyczaje międzynarodowe
commencer à apprendre
Commonly accepted intern. custom!
pozbawić praw podstawowych
commencer à apprendre
deprive sb of fundamental rights
Pozbawić wolności
commencer à apprendre
Deprive of freedom
Pozbawienie praw publicznych
commencer à apprendre
Deprivation of civil rights
Pozbawienie praw publicznych
commencer à apprendre
Deprivation of civil rights
pozbawienie uprawnień adwokackich
commencer à apprendre
disbarment / disbar sb.
Pozbawienie wolności
commencer à apprendre
Deprivation of freedom / imprisonment
Pozorne bankructwo
commencer à apprendre
Bankruptcy fraud
Pozornie obciążyć składnik majątku
commencer à apprendre
Apparently encumber the assets
Pożyczka pieniężna
commencer à apprendre
loan

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.