karne glosariusz część 3

 0    88 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
nie mieć obrońcy o oskarżonym
commencer à apprendre
be unrepresented
nie skutkujące śmiercią przestępstwa przeciwko osobie
commencer à apprendre
non-fatal offences against the person
Nie spełnić celów
commencer à apprendre
do not serve the purpose
Nie wykonać ugody
commencer à apprendre
do not perform the settlement
Niebezpieczeństwo szkody majątkowej
commencer à apprendre
Danger of causing material damage
Niedopełnienie ciążącego na kimś obowiązku
commencer à apprendre
Failure to perform one’s duties
Niedpołenienie obowiązku
commencer à apprendre
unperformed duty
nielegalne podłączenie się
commencer à apprendre
Illegal connection
nieletni
commencer à apprendre
JUVENILE
niestawienie się w sądzie
commencer à apprendre
non-appearance for trial
Nieświadomość bezprawności
commencer à apprendre
?
nieumyślne spowodowanie śmierci
commencer à apprendre
involuntary manslaughter
nieumyślnie
commencer à apprendre
Unintentionally
Niewspółmierne do wagi czynu
commencer à apprendre
Not commensurate with the severity of an offence
Niewspółmiernie surowa
commencer à apprendre
Incommensurate!
niewspółmierność kary
commencer à apprendre
incommensurability of the sentence
Niezachowanie odpowiedniej ostrożoności wymaganej w danych okolicznościach
commencer à apprendre
Failure to pay due diligence in the given circumstances
niezakłócone korzystanie
commencer à apprendre
undisturbed use, quiet enjoyment
Niezależnie od przepisów...
commencer à apprendre
Notwithstanding the provisions...
Niszczyć
commencer à apprendre
destroy
notariusz
commencer à apprendre
notary public
obcowanie płciowe
commencer à apprendre
sexual intercourse
Obcy wywiad
commencer à apprendre
Foreign intelligence service
Obiekt chroniony
commencer à apprendre
Protected object
obiekt lub urządzenie o znaczeniu obronnym
commencer à apprendre
unit or facility of defensive significance
Obniżenie zaburzonego popędu seksualnego
commencer à apprendre
Reduce the sexual drive
obowiązek opieki
commencer à apprendre
a duty of care
obowiązek poddania się badaniu lekarskiego
commencer à apprendre
duty to submit to external inspection of the body
obowiązek powołania świadka
commencer à apprendre
duty to call a witness
obowiązek stawienia się w sądzie
commencer à apprendre
surrending to custody
Obowiązek stawiennictwa
commencer à apprendre
The obligation to present yourself at...
obowiązek stawiennictwa na rozprawie
commencer à apprendre
duty to surrender to custody
obowiązek zgody na okazanie
commencer à apprendre
duty to agree to be shown for identification
obracanie ludzi w niewolników
commencer à apprendre
?
obraza x
commencer à apprendre
violation of x
Obrażenia ciała
commencer à apprendre
bodily injury
obrona konieczna
commencer à apprendre
self-defence, necessary defence
Obrót papierami wartościowymi
commencer à apprendre
Trading in securities
obsunięcie się ziemi / skał
commencer à apprendre
landslide / rock slide
obyczajność
commencer à apprendre
propriety, decency
Odbywać karę
commencer à apprendre
serve the term
odczytanie aktu oskarżenia
commencer à apprendre
reading out the indictment
odczytanie oficjalnego aktu oskarżenia w Crown Court
commencer à apprendre
arraignment
Oddać obiekt budowlany
commencer à apprendre
commission a building structure
oddać obiekt budowlany
commencer à apprendre
commission a building structure
Oddać skazanego pod nadzór kuratora lub osoby godnej zaufania
commencer à apprendre
Place an offender under supervision of a probation officer or a person of public trust
oddalić apelację
commencer à apprendre
dismiss an appeal
oddalić zarzuty
commencer à apprendre
drop the charges
oddalić zarzuty
commencer à apprendre
dismiss the charges
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie
commencer à apprendre
refusal to start investigation concerning
odmowa zeznań
commencer à apprendre
failure to give evidence
odpady
commencer à apprendre
waste
Odpowiadać na podstawie przepisu
commencer à apprendre
?
odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie
commencer à apprendre
?
odpowiadać w granicach swojej umyślności / lub nieumyślności
commencer à apprendre
?
odpowiadać z wolnej stopy
commencer à apprendre
remain at liberty
odpowiadać za sprawstwo
commencer à apprendre
be liable for perpetration
Odpowiadać za usiłowanie
commencer à apprendre
Be liable for an attempt
odpowiedzialność karna
commencer à apprendre
Penal liablility / penal accountability
odpowiedzialność odszkodowawcza
commencer à apprendre
be held for damages
odroczenie posiedzenia sądu
commencer à apprendre
adjournment
Odstapić ow wymierzenia środka karnego
commencer à apprendre
refrain from ordering a penal measure
Odstąpić od wymierzenia kary
commencer à apprendre
Refrain from imposing a penalty
Odstąpić od wymierzenia kary
commencer à apprendre
Issue an absolute discharge
odstąpić od wymierzenia kary
commencer à apprendre
refrain from imposing a penalty / issue an absolute discharge
Odstąpić od wymierzenia kary
commencer à apprendre
grant an absolute discharge / renounce from imposing a penalty
Odstąpić od wymierzenia kary
commencer à apprendre
Issue an absolute decree
odstąpienie od prawa
commencer à apprendre
waive a privilege (odstąpić od prawa), waiver of privilidge
odwołać oświadczenie
commencer à apprendre
retract a statement
Odwołać warunkowe zwolnienie
commencer à apprendre
Revoke release on licence
odwołanie od wyroku w przedmiocie kary
commencer à apprendre
appeal against a sentence
odwyk
commencer à apprendre
Detoxification / withrawal
ograniczenie poczytalności
commencer à apprendre
diminution of capacity
Ograniczenie praw opiekuńczych / rodzicielskich
commencer à apprendre
Restriction of guardianship / parental rights
ograniczenie wolności
commencer à apprendre
Restriction / limitation of freedom
okazanie
commencer à apprendre
line-up (AmE), identity parade (BrE)
okres oznaczony
commencer à apprendre
fixed period
Okres próby
commencer à apprendre
probation period
Okres rzeczywistego pozbawienia wolności
commencer à apprendre
the period of actually being in custody
Określić na nowo
commencer à apprendre
redetermine
Określony w ustawie skutek
commencer à apprendre
Consequence provided by law
okręgowe rady adwokackie
commencer à apprendre
Attorneys Regional Councils
opiekun świadka
commencer à apprendre
witness support officer
opieszały
commencer à apprendre
dilatory / in a dilatory manner / X was dilatory in doing sth.
Organ samorządu gospodarczego / zawodowego
commencer à apprendre
?
Organ ścigania
commencer à apprendre
prosecutors
Orzec obowiązek
commencer à apprendre
Establish an obligation
Orzec pozbawienie praw publciznych
commencer à apprendre
Decide on the deprivation of public rights

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.