karne glosariusz 1 część

 0    85 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
absolutny
commencer à apprendre
unqualified
adwokat podejrzanego
commencer à apprendre
defendant’s counsel
akredytywa
commencer à apprendre
letter of credit
aplikant
commencer à apprendre
legal trainee
areszt tymczasowy
commencer à apprendre
custody
artykuły powszechnego użytku
commencer à apprendre
commonly used goods
automat bankowy
commencer à apprendre
automated teller machine
bezmyślne niszczenie
commencer à apprendre
wanton destruction
Bezpieczeństwo w komunikacji
commencer à apprendre
safety in traffic
Bezpośrednie niebezpieczeństwo
commencer à apprendre
imminent danger
Bezpośrednie niebezpieczeństwo
commencer à apprendre
immediate endangerment
bezprawnie utrudniać postępowanie
commencer à apprendre
hinder any prosecution for the offence anlawfully
bezprawność
commencer à apprendre
unlawfulness
bezradność
commencer à apprendre
vulnerability
bezwzględny
commencer à apprendre
absolute
Biologiczne wyniszczenie
commencer à apprendre
Biological annihhilation
Biuro lustracyjne
commencer à apprendre
Public prosecutors of the Vetting Office
bójka
commencer à apprendre
fight
bójka
commencer à apprendre
brawl / fight
brak obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść
commencer à apprendre
right against self-inculpation
broń palna
commencer à apprendre
firearm
Być pozbawionym stopnia wojskowego
commencer à apprendre
Be stripped of military rank
Być zobowiązanym na podstawie przepisu ustawy
commencer à apprendre
To be under legal obligation
cały document podrobiony
commencer à apprendre
counterfeit
Cel społeczny
commencer à apprendre
Social objective
Cele zapobiegawcze i wychowawcze
commencer à apprendre
Preventing and educational objectives
Choroba psychiczna
commencer à apprendre
Mental disease
choroba weneryczna
commencer à apprendre
venereal disease
ciężki uszczerbek na zdrowiu
commencer à apprendre
grevious bodily harm / serious damage to human health
ciężki uszczerbek na zdrowiu
commencer à apprendre
grevious bodily harm
Ciężki uszczerbek na zdrowiu (człowieka)
commencer à apprendre
grevious bodily injury / serious bodily harm to a person
cross-examination
commencer à apprendre
przesłuchanie świadka strony przeciwnej
czym działa na szkodę...
commencer à apprendre
To the detriment of...
czyn karalny
commencer à apprendre
punishable act
Czyn nieuczciwej konkurencji
commencer à apprendre
An act of unfair competition
zbiegające się przepisy
commencer à apprendre
AN ACT TO WHICH
concurring provisions
commencer à apprendre
zbieg przepisów
czyn zagrożony karą
commencer à apprendre
An act prohibited under pain of penalty / an act prohibited by law
czyn zagrożony karą
commencer à apprendre
An act
Czynić niezdatnym do użytku
commencer à apprendre
make unusable
Czynić przygotowania do
commencer à apprendre
make preparations for
Czynna napaść
commencer à apprendre
Active assault
czynny żal
commencer à apprendre
active repetance
dalsze postępowanie dowodowe
commencer à apprendre
further evidentiary proceedings
Darowane na mocy abolicji lub ułaskawienia
commencer à apprendre
Subject to remission pursuant to amnesty or pardon
decyzja w sprawie x
commencer à apprendre
decision notice on x
Decyzja właściwego organu
commencer à apprendre
Decision of an appropriate authority
delikt
commencer à apprendre
tort, delict w Szkocji
długotrwały
commencer à apprendre
Prolonged
Dłużnik kilku wierzycieli
commencer à apprendre
a debtor TO several creditors
Dobrowolnie poniechać działalności
commencer à apprendre
Voluntarily cease an activity
Dochody, warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe, możliwości zarobkowe
commencer à apprendre
Income, personal conditions, family situation, xxx earning capacity
dochodzenie
commencer à apprendre
enquiry
dokumenty sądowe
commencer à apprendre
judicial documents
Dolegliwość przekracza stopień winy
commencer à apprendre
Severity exceeds the degree of guilt
Dolna granica ust. zagr.
commencer à apprendre
lower statutory limit
dopuścić do ruchu
commencer à apprendre
allow the operation of a motor vehicle
Dopuścić do użytkowania obiekt budowlany
commencer à apprendre
permit a building structure
dopuścić się zamachu na życie
commencer à apprendre
make an attempt on the life of
dotacja
commencer à apprendre
subsidy
Dowolne zaspokajanie wierzycieli
commencer à apprendre
Corruption od creditors
dowód z przesłuchania własnego świadka
commencer à apprendre
evidence of examining one's own witness
dowód ze świadka
commencer à apprendre
verbal evidence
dozór
commencer à apprendre
Supervision
Dożywotnie pozbawienie wolności
commencer à apprendre
Life imprisonment
dwukrotne zagrożenie odpowiedzialnością karną
commencer à apprendre
double jeopardy
Działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
commencer à apprendre
Act in order to achieve material benefit
działając czynem ciągłym
commencer à apprendre
as continuing offence
dzieciobójstwo
commencer à apprendre
infaticide
Eksperymenty poznawcze
commencer à apprendre
Cognitive experiments
eksterminacja
commencer à apprendre
annihilation, biological destruction
Fałszowanie pieniędzy
commencer à apprendre
counterfeiting
Federalne Reguły Procedury Karnej
commencer à apprendre
Federal Rules of Criminal Procedure
Fundusz Pomocy Pokrzywodzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
commencer à apprendre
Victim Support Fund and Post P: enitentiary Aid
funkcjonariusz publiczny
commencer à apprendre
public official
górna granica kary/ dolna granica kary
commencer à apprendre
Upper/ lower limit of the penalty
górna granica ustawowego zagrożenia
commencer à apprendre
upper statutory limit of the penalty
górna granica zagorżenia ustawowego zwiększonego o połowę
commencer à apprendre
one and a half times the maximum statutory limit
groźba bezprawna
commencer à apprendre
illegal, unlawful thread
grzywna
commencer à apprendre
fine
grzywnę wymierzyć
commencer à apprendre
impose a fine
gwałtowny zamach
commencer à apprendre
violent assault
gwarancja nietykalności świadka/ niewykorzystania zeznań świadka bezpośrednio i pośrednio
commencer à apprendre
guarantee of use and derivative use immunity
hamować proces
commencer à apprendre
obstruct the trial
Instytut Pamięci Narodowej
commencer à apprendre
Institute of National Remembrance

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.