Health – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    40 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ill, sick
I feel ill. I must take an aspirin.
commencer à apprendre
chory
Źle się czuję. Muszę wziąć aspirynę.
ambulance
Bradley has fainted! Call the ambulance.
commencer à apprendre
karetka
Bradley zemdlał! Dzwoń po karetkę.
bandage
Put a bandage around your ankle.
commencer à apprendre
bandaż
Nałóż bandaż wokół kostki.
cancer
Patrick Swayze died of pancreas cancer.
commencer à apprendre
rak
Patryk Swayze zmarł na raka trzustki.
chemist
Steve is the best chemist in our town.
commencer à apprendre
aptekarz
Steve jest najlepszym aptekarzem w mieście.
chemist's
There is a new chemist's in our neighbourhood.
commencer à apprendre
apteka
Na naszym osiedlu otworzono nową aptekę.
cold
The boss has a cold and won't come to the meeting.
commencer à apprendre
przeziębienie
Szef jest przeziębiony i nie przyjdzie na spotkanie.
coma
The footballer was in a state of coma for over two weeks.
commencer à apprendre
śpiączka
Piłkarz był w stanie śpiączki przez ponad dwa tygodnie.
cough
I've been having this dry cough for the past 2 days.
commencer à apprendre
kaszel
Mam suchy kaszel od dwóch dni.
doctor
You should see a doctor as soon as possible.
commencer à apprendre
lekarz
Powinieneś jak najszybciej pójść do lekarza.
dose
If you have missed one dose of antibiotic, you should not double the next one.
commencer à apprendre
dawka
Jeśli przegapiłeś jedną dawkę antybiotyku, nie powinieneś podwajać drugiej.
drug, medicine
This medicine may cause drowsiness.
commencer à apprendre
lekarstwo
Lekarstwo może spowodować senność.
fever
Lilly has a fever. Let's call a doctor.
commencer à apprendre
gorączka
Lilly ma gorączkę. Wezwijmy lekarza.
first aid
Each classroom should have first-aid supplies in case of emergency.
commencer à apprendre
pierwsza pomoc
W każdej klasie powinna być apteczka na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia.
flu
I think I've got the flu. I feel awful.
commencer à apprendre
grypa
Myślę, że mam grypę. Czuję się fatalnie.
GP (general practitioner)
My GP thinks I have Acute Sinusitis.
commencer à apprendre
lekarz pierwszego kontaktu
Lekarz pierwszego kontaktu uważa, że mam ostre zapalenie zatok.
healthy
You have to change your lifestyle if you want to stay healthy.
commencer à apprendre
zdrowy
Jeśli chcesz być zdrowy, musisz zmienić styl życia.
heart attack
Last year he had two heart attacks.
commencer à apprendre
atak serca
Przeszedł dwa ataki serca w zeszłym roku.
hospital
Tom had a heart attack and was taken to hospital.
commencer à apprendre
szpital
Tom miał atak serca i został zabrany do szpitala.
illness
Nobody knows what causes sight loss.
commencer à apprendre
choroba
Nikt nie wie co powoduje zanik wzroku.
injection
I had to make injections twice a day.
commencer à apprendre
zastrzyk
Musiałem robić zastrzyki dwa razy dziennie.
insomnia
One in three people suffer from some form of insomnia during their lifetime.
commencer à apprendre
bezsenność
Co trzeci człowiek cierpi na bezsenność.
first-aid kit
There is a new first-aid kit in every classroom.
commencer à apprendre
apteczka
W każdej klasie jest nowa apteczka.
mentally ill
The murderder turned out to be mentally ill.
commencer à apprendre
umysłowo chory
Morderca okazał się być chory psychicznie.
nurse
Polish nurses find employment in England.
commencer à apprendre
pielęgniarka
Polskie pielęgniarki znajdują zatrudnienie w Anglii.
operating theatre
The new operating theatre cost a fortune.
commencer à apprendre
sala operacyjna
Nowa sala operacyjna kosztowała fortunę.
pain
The doctor asked me to describe the pain.
commencer à apprendre
ból
Lekarz poprosił mnie o opisanie bólu.
pill
Take this pill and you'll feel much better.
commencer à apprendre
pigułka
Weź tę pigułkę, a poczujesz się o wiele lepiej.
plaster
Robert returned from Austria with his arm in plaster.
commencer à apprendre
gips
Robert wrócił z Austrii z ręką w gipsie.
prescription
The doctor gave me a prescription for Bactrim.
commencer à apprendre
recepta
Lekarz wypisał mi receptę na antybiotyk Bactrim.
sore throat
Don't drink cold beer if you have a sore throat.
commencer à apprendre
ból gardła
Nie pij zimnego piwa jeśli boli cię gardło.
surgery / operation
20 students gathered to watch a famous surgeon perform open heart surgery live.
commencer à apprendre
operacja
20 studentów zebrało się po to, aby obserwować słynnego chirurga wykonującego operację na otwartym sercu.
terminally ill
Despite being terminally ill, John decided to go to Australia.
commencer à apprendre
nieuleczalnie chory
Pomimo nieuleczalnej choroby, John postanowił wyjechać do Australii.
to fill in a prescription
Don't forget to fill in the prescription.
commencer à apprendre
zrealizować receptę
Nie zapomnij zrealizować receptę.
to heal
The open wound heals really well.
commencer à apprendre
leczyć, uzdrawiać, goić się
Otwarta rana goi się bardzo ładnie.
to swallow
My son swallowed a coin and had to be taken to hospital.
commencer à apprendre
połykać
Mój syn połknął monetę i musiał być zabrany do szpitala.
toothache
I've been suffering from severe toothache for about 12 hours now.
commencer à apprendre
ból zęba
Cierpię z powodu ostrego bólu zęba od jakiś 12 godzin.
unhealthy
Cigarettes and unhealthy diet lead to many diseases.
commencer à apprendre
niezdrowy
Papierosy i niezdrowa dieta prowadzą do wielu chorób.
surgeon
My uncle is a brain surgeon.
commencer à apprendre
chirurg
Mój wujek jest neurochirurgiem.
health
His health deteriorated in the last months.
commencer à apprendre
zdrowie
Stan jego zdrowia pogorszył się w ostatnich miesiącach.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.