glossika3 2726-2750

 0    25 fiche    Madora
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
They drive on the left in Britain, Japan, and Singapore.
commencer à apprendre
W Wielkiej Brytanii, Japonii i Singapurze ludzie jeżdża po lewej stronie.
I stopped to fuel on the way home from work.
commencer à apprendre
Przestałem tankować samochód po drodze z pracy do domu.
The plant is in the corner of the room.
commencer à apprendre
Kwiatek donniczkowy stoi w rogu pokoju.
The postbox is on the corner of the street.
commencer à apprendre
Skrzynka pocztowa jest na rogu ulicy.
Have you ever been in the hospital?
commencer à apprendre
Czy byłeś kiedyś w szpitalu?
Have you ever been in prison? - Have you ever been in jail?
commencer à apprendre
Czy byłeś kiedyś w więzieniu?
My brother‘s in college, and I'm still in high school. - He's in medical school, but I want to go to law school.
commencer à apprendre
Mój brat jest w college'u, a ja wciąż jestem w liceum. - On jest w szkole medycznej, ale chcę iść do szkoły prawniczej.
We went ON a cruise last week, and there weren't many people ON the ship.
commencer à apprendre
Pojechaliśmy w rejs, w ostatnim tygodniu i nie było zbyt wielu ludzi na statku.
There were no seats left when we got ON the train.
commencer à apprendre
Nie było miejsc, kiedy wsiedliśmy do pociągu,
The bus was very crowded when we got ON.
commencer à apprendre
Autobus był bardzo zatłoczony, kiegdy wsiedliśmy do niego.
I had an aisle seat ON the plane. - I had an aisle seat ON the flight.
commencer à apprendre
Siedziałem przy przejściu w samolocie.
Sara passed me ON her bike yesterday.
commencer à apprendre
Sara minęłą mnie na rowerze wczoraj.
My friends are IN China. They'll be going back TO Italy next week.
commencer à apprendre
Moi przyjaciele są w Chinach. Oni wracja do Włoch w przyszłym tygodniu.
My parents are AT the zoo. My aunt is going TO the 200 to meet them there.
commencer à apprendre
Moi rodzice są w zoo. Moja ciotka idzie do 200, żeby się z nimi spotkać.
Sir, I‘m in a hurry to catch my flight ON time. When will we arrive AT the airport?
commencer à apprendre
Proszę pana, spieszę się, żeby złapać samolot na czas. Kiedy przylecimy na lotnisko?
Four of us got INTO a car and the others got ONTO a bus.
commencer à apprendre
Czworo z nas wsiadło do samochodu, a reszta wsiadła do autobusu.
Since it was too hot to sit in the sun, we found a table IN the shade.
commencer à apprendre
Ponieważ było zbyt gorąco, aby siedzieć na słońcu, znaleźliśmy stolik w cieniu.
Don't go out IN the rain, or else you'll get all wet.
commencer à apprendre
Nie wychodź w czasie deszczu, bo przemokniesz.
When filling out forms, be sure to print your name IN capital letters so it‘s legible.
commencer à apprendre
Wypełniając formularze, upewnij się, że piszesz swoje imię wielkimi literami, żeby było czytelnie.
Have you ever been IN love with somebody?
commencer à apprendre
Czy byłeś kiedyś zakochany?
IN my opinion, the film wasn't that great.
commencer à apprendre
Moim zdaniem film nie był zbyt dobry.
IN my mother's opinion, the food AT this restaurant is the best.
commencer à apprendre
Zdaniej mojej mamy, jedzenie w tej restauracji jest najlepsze.
Lara left school AT the age OF seventeen. - She left school AT seventeen.
commencer à apprendre
Lara skończyła szkołę w wieku siedemnastu lat.
We took off an hour ago, and now we're flying AT a speed OF nine hundred kilometers per hour AT an altitude OF ten thousand meters.
commencer à apprendre
Wystartowaliśmy godzinę temu, i teraz lecimy z prędkością dziewięciuset kilometrów na godzinę na wysokości dziesięciu tysięcy metrów.
The train was traveling AT a speed OF one hundred twenty miles per hour when the driver lost control.
commencer à apprendre
Pociąg jechał z prędkością stu dwadziestu mil na godzinę, kiedy maszynista stracił kontrolę.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.