glossika3 2676-2700

 0    25 fiche    Madora
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
The phone rang just as I sat down.
commencer à apprendre
Telefon zadzwonił, jak tylko usiadłem.
The thief was difficult to identify, as he was wearing a mask.
commencer à apprendre
Złodziej był trudny do zidentyfikowania, ponieważ nosił maskę.
I couldn‘t contact David, as he was on a business trip in Japan, and his cellphone doesn‘t work there.
commencer à apprendre
Nie mogłem skontaktować się z Davidem, ponieważ był w podróży służbowej w Japonii, a jego telefon nie działała.
Some sports, like motorcycle racing, can be dangerous.
commencer à apprendre
Niektóre sporty, jak wyścigi motocyklowe, mogą być niebezpieczne.
You should have done, it as I showed you. - You should have done it like this.
commencer à apprendre
Powinieneś był to zrobić, tak jak ci pokazałem. - Powinieneś był to zrobić tak.
As always, you're late to class. You're late to class, as usual.
commencer à apprendre
Jak zawsze spóźnisz się na zajęcia. Spóźnisz się na zajęcia, jak zazwyczaj.
Simon works as the manager in his company.
commencer à apprendre
Simon pracuje jako menedżer w swojej firmie.
Emma has to make important decisions, just like the manager.
commencer à apprendre
Emma musi podejmować ważne decyzje, tak jak menedżer.
That house looks like, it's going to fall down. - That house looks as, if it's going to fall down
commencer à apprendre
Ten dom wygląda, jakby miał się zawalić. - Ten dom wygląda jak gdyby miał się zawalić.
Iris is very late, isn't she? It looks like she isn't coming. > It looks as if she isn't coming. - It looks as though she isn't coming.
commencer à apprendre
Iris jest bardzo spóźniona, prawda? Wygląda na to, że ona nie przyjdzie. -Wygląda jakby miała nie przyjść. - Wygląda jak gdyby miała nie przyjść...
We took an umbrella, because it looked like it was going to rain.
commencer à apprendre
Wzięliśmy parasol, ponieważ wyglądało jakby miało padać.
Do you hear music coming from next door? It sounds like they're having a party
commencer à apprendre
Czy słyszysz muzykę dochodzącą z drzwi obok? Brzmi jakby mieli imprezę.
After the interruption, the speaker went on talking as if nothing had happened.
commencer à apprendre
Po przerwaniu mówca kontynuował, jakby nic się nie stało.
When I told them my plan, they looked at me, as though I was crazy.
commencer à apprendre
Kiedy powiedziałem im o moim planie, patrzyli na mnie tak, jakbym był szalony.
She's always asking me to do things for her, as if I didn't have enough to do already.
commencer à apprendre
Ona zawsze prosi mnie, o różne rzeczy tak jakbym nie miał wystarczająco roboty.
Sam is going away for a week in September.
commencer à apprendre
Sam wyjeżdża na tydzień we wrześniu.
Where have you been? I've been waiting for ages.
commencer à apprendre
Gdzie byłeś? Czekałem wieki.
I fell asleep during the film. - I fell asleep while I was watching the film.
commencer à apprendre
Zasnęłam podczas filmu. - Zasnęłam kiedy oglądałam film.
We met some really nice people during our vacation.
commencer à apprendre
Spotkaliśmy bardzo miłych miłych ludzi na wakacjach.
I’ll call you sometime during the afternoon.
commencer à apprendre
Zadzwonię do ciebie po popołudniu.
It rained for three days without stopping.
commencer à apprendre
Deszcz padał przez trzy dni bez przerwy.
There was a phone call for you while you were out.
commencer à apprendre
Kiedy cię nie było, był telefon do ciebie.
I’ll be in London next week, and I hope to see John while I'm there.
commencer à apprendre
Będę w Londynie w przyszłym tygodniu i mam nadzieję, że zobaczę Johna, kiedy tam będę.
I sent the package to them today, so they should receive it by Monday. - They should receive it no later than Monday.
commencer à apprendre
Wysłałem dzisiaj do nich paczkę, więc powinni ją otrzymać do poniedziałku. - Powinni otrzymać paczkę nie później niż w poniedziałek.
l have to be home by five o‘clock. - I have to be home no later than five o'clock.
commencer à apprendre
Muszę być w domu do piątej. - Muszę być w domu nie później niż o piątej.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.