glossika3 2651-2675

 0    25 fiche    Madora
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
I knew, I didn't have much money, but I have even less than I thought.
commencer à apprendre
Wiedziałem, że nie mam zbyt dużo pieniędzy, ale mam nawet mniej niż myślałem.
Even though she can’t drive, she still bought a car.
commencer à apprendre
Nawet mimo tego że ona nie umie prowadzić, kupiła samochód.
I’ll probably see you tomorrow. But, even if I don't see you tomorrow, I'm sure, we'll see each other, before the weekend.
commencer à apprendre
Prawdopodobnie zobaczę cię jutro. Ale nawet jeśli nie zobaczę cię jutro, jestem pewny że zobaczymy się przed weekendem.
We're going to the beach tomorrow, even if it's raining.
commencer à apprendre
Jutro idziemy na plażę, nawet jeśli będzie padał deszcz.
I didn't get the job, although, I was well qualified. - I didn't get the job, in spite of being, well qualified.
commencer à apprendre
Nie dostałem tej pracy, chociaż miałem dobre kwalifikacje. - Nie dostałem tej pracy mimo dobrych kwalifikacji.
Although she wasn't feeling well, she still went to work. - In spite of not feeling well, she still went to work.
commencer à apprendre
Chociaż nie czuła się dobrze, poszła do pracy - Mimo złego samopoczucia ona poszła do pracy...
I didn't get the job, despite the fact, that I was extremely qualified.
commencer à apprendre
Nie dostałem pracy, mimo faktu że byłem świetnie wykwalifikowany.
I couldn't sleep despite being very tired. - Even though, I was really tired, I couldn't sleep.
commencer à apprendre
Nie mogłem spać, mimo wielkiego zmęczenia. - Nawet mimo tego, że byłem bardzo zmęczony nie mogłem spać.
I didn't get the job though, I had all the necessary qualifications.
commencer à apprendre
Nie dostałem tej pracy, chociaż miałem wszystkie niezbędne kwalifikacje.
She only accepted the job, because of the salary, which was very high.
commencer à apprendre
Ona przyjęła tę pracę z powodu wynagrodzenia, które było bardzo wysokie...
She accepted the job, in spite of the salary, which was rather low.
commencer à apprendre
Ona przyjęła tę pracę pomimo wynagrodzenia, które było raczej niskie.
I’ll send you a map, and directions. in case you can't find, our house.
commencer à apprendre
Wyślę ci mapę i opis drogi, w razie jeśli nie będziesz mogła znaleźć naszego domu.
I'll remind him of the meeting, in case he's forgotten.
commencer à apprendre
Przypomnę mu o spotkaniu w razie jeśli zapomniał
I'll leave my phone, on just in case my mother calls.
commencer à apprendre
Zostawię telefon na wypadek, jeśli zadzwoni moja mama.
I’ll give you my phone number, in case you need to contact me.
commencer à apprendre
Dam ci mój numer telefonu na wypadek, jeśli będziesz musiał się ze mną skontaktować.
You should register your bike, in case it's stolen.
commencer à apprendre
Powinieneś zarejestrować swój rower na wypadek, jeśli zostanie skradziony.
You should tell the police, if you have any information about the crime.
commencer à apprendre
Powinieneś powiadomić policję, jeśli będziesz mieć jakieś informacje o przestępstwie.
The club is for members only. You can't go, in unless you‘re a member.
commencer à apprendre
Klub jest tylko dla członków. Nie możesz wejść, jeśli nie jesteś członkiem.
I'll see you tomorrow, unless I have to work late.
commencer à apprendre
Zobaczę cię jutro jeśli nie będę musiał pracować do późna.
You can borrow my car, as long as, you promise not to drive too fast. - You can borrow my car, provided that you, don't drive too fast.
commencer à apprendre
Możesz pożyczyć mój samochód, jeśli obiecasz, że nie będziesz jeździł zbyt szybko. - Możesz pożyczyć mój samochód pod warunkiem, że nie będziesz jeździć zbyt szybko.
I don't care which hotel we stay, at as long as the room is clean. - Provided that the room's clean, I don't really care, which hotel we stay at.
commencer à apprendre
Nie ma dla mnie znaczenia, w którym hotelu będziemy nocować dopóki pokój będzie czysty. - Zakładając, że pokój będzie czysty, nie ma dla mnie naprawdę znaczenia w którym hotelu będziemy nocować.
I’m not going, unless it stops raining.
commencer à apprendre
Nie idę, jeśli nie przestanie padać deszcz.
Alan slipped, as he was getting off the bus.
commencer à apprendre
Alan pośliznął się, kiedy wysiadał z autobusu.
We met Sara, as we were leaving the hotel.
commencer à apprendre
Spotkaliśmy Sarę, gdy wychodziliśmy z hotelu.
I had to leave, just as the meeting, was getting started.
commencer à apprendre
Musiałem wyjść, jak tylko spotkanie się zaczynało.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.