glossika3 2626- 2650

 0    25 fiche    Madora
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question
réponse

Why does she always come to see me at the worst possible time?
commencer à apprendre
Dlaczego ona zawsze przychodzi zobaczyć się ze mną w najgorszym możliwym czasie?

He‘s the most patient person I‘ve ever met.
commencer à apprendre
Ona jest najbardziej cierpliwą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem.

His eldest son is sixteen years old.
commencer à apprendre
Jego najstarszy syn ma szesnaście lat.

What's the most important decision you've ever had to make? — It was moving to another country.
commencer à apprendre
Jaka była najważniejsza decyzja, jaką musiałaś podjąć? - To była przeprowadzka do innego kraju.

When we went to Munich, our guide spoke English fluently.
commencer à apprendre
Kiedy pojechaliśmy do Monachium, nasz przewodnik mówił płynnie po angielsku.

I met a friend of mine on my way home.
commencer à apprendre
Spotkałem mojego przyjaciela po drodze do domu.

Walter hardly ever watches TV, and rarely reads newspapers.
commencer à apprendre
Walter prawie nie ogląda telewizji i rzadko czyta gazety.

The traffic isn't usually as bad as it was this morning.
commencer à apprendre
Korki nie są zazwyczaj takie straszne jak dziś rano.

I'll be there next week, but I probably won't see you.
commencer à apprendre
Będę tam w przyszłym tygodniu, ale prawdopodobnie się z tobą nie zobaczę.

Sam and Tom have both applied for the job.
commencer à apprendre
Sam i Tom oboje aplikowali do tej pracy.

He always says he won't be late, but he always is.
commencer à apprendre
On zawsze mówi, że się nie spóźni, ale zawsze się spóźnia.

Adam doesn't work here anymore. He left last month. But Alan still works here.
commencer à apprendre
Adam już tu nie pracuje. On zwolnił się w zeszłym miesiącu. Ale Alan dalej tutaj pracuje.

We used to be good friends, but we aren't anymore. - We‘re no longer friends.
commencer à apprendre
Byliśmy dobrymi przyjaciółmi, ale już nie jesteśmy. - Nie jesteśmy już przyjaciółmi.

Have you gone to the bank yet? - Not yet.
commencer à apprendre
Czy byłeś już w banku? - Jeszcze nie.

Violetta lost her job six months ago and hasn't found another job yet.
commencer à apprendre
Violetta straciła pracę sześć miesięcy temu i nie znalazła jeszcze nowej.

She said she would be here an hour ago, and she still hasn't arrived.
commencer à apprendre
Godzinę temu powiedziała, że tu ​​będzie ale jeszcze jej nie ma.

Have you written him yet? — Yes, and he still hasn't replied.
commencer à apprendre
Napisałeś już do niego? - Tak, ale jeszcze nie odpowiedział.

Should I tell him what happened, or does he already know?
commencer à apprendre
Czy powinienem mu powiedzieć, co się stało, czy on już wie?

I’ve just had lunch, and I'm already hungry.
commencer à apprendre
Jadłem lunch ale już jestem głodny.

Would you like to eat With us, or have you already eaten?
commencer à apprendre
Czy chciałbyś zjeść z nami, czy już jadłeś?

The plane is still waiting on the runway and hasn't taken off yet.
commencer à apprendre
Samolot wciąż czeka na pasie startowym i jeszcze nie wystartował.

Has his flight landed yet? - Not yet, it should land in about thirty minutes.
commencer à apprendre
Czy jego samolot już wylądował? - Jeszcze nie, powinien wylądować za około trzydzieści minut.

He always wears a coat, even in hot weather.
commencer à apprendre
On zawsze nosi płaszcz, nawet w upalną pogodę.

They weren't very friendly to us. They didn't even say hello.
commencer à apprendre
Oni nie byli zbyt przyjaźni w stosunku do nas. Oni nawet nie powiedzieli cześć.

I got up very early, but my teacher got up even earlier.
commencer à apprendre
Wstałem bardzo wcześnie, ale mój nauczyciel wstał jeszcze wcześniej.


Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.