Fossil fuels

 0    52 fiche    oktawia.zeber
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ropa naftowa
commencer à apprendre
crude oil
paliwa kopalne
commencer à apprendre
fossil fuels
skorupa ziemska
commencer à apprendre
the Eart's crust
obfitość
Tam było jedzenia pod dostatkiem.
commencer à apprendre
abundance
There was food in abundance.
obfity
obfite zapasy żywności
commencer à apprendre
abundant
an abundant supply of food
(przesył) rurociągami
commencer à apprendre
via pipelines
wada, minus
commencer à apprendre
a drawback
znaczny
znaczna ilość gotówki
commencer à apprendre
considerable
a considerable amount of money
obawy/kwestie środowiskowe
commencer à apprendre
environmental concerns
cząstki stałe (zawieszone w gazie)
commencer à apprendre
particulates
siarka
commencer à apprendre
sulphur
azot
commencer à apprendre
nitrogen
rozpuszczać się w wodzie
commencer à apprendre
to dissolve in water
kropelka
commencer à apprendre
a droplet
para, mgiełka
commencer à apprendre
vapour
odsiarczanie spalin
commencer à apprendre
flue gas desulphurization
spaliny
commencer à apprendre
exhaust fumes
główny czynnik
commencer à apprendre
the key factor
globalna zmiany klimatu
commencer à apprendre
global climate shifts
ryzyka środowiskowe
commencer à apprendre
environmental risks
wiercić
commencer à apprendre
to drill
wyciek
commencer à apprendre
a spillage
linia brzegowa
commencer à apprendre
a coastline
grozić, zagrażać
Zanieczyszczenie wody zagraża życiu morskiemu.
commencer à apprendre
to threaten
Water contamination threatens marine life.
górnictwo odkrywkowe
commencer à apprendre
strip mining
lej krasowy
commencer à apprendre
a sinkhole
pył zawieszony
commencer à apprendre
particulate matter
niewyczerpalny
commencer à apprendre
inexhaustible
kwestia czasu
commencer à apprendre
a matter of time
wyczerpywać
Zasoby naturalne wyczerpują się.
commencer à apprendre
to deplete
Natural resources are depleting.
piasek bitumiczny
commencer à apprendre
tar sand
łupek naftowy
commencer à apprendre
oil shale
kosztowne przetwarzanie
commencer à apprendre
expensive processing
fatalny
fatalne konsekwencje
commencer à apprendre
disastrous
disastrous consequences
skała osadowa
commencer à apprendre
sedimentary rock
okres przejściowy
commencer à apprendre
a transitional period
magazyn
commencer à apprendre
a warehouse
uświadamiać
commencer à apprendre
to raise sb's awareness, to educate sb about
ceniony, poszukiwany
commencer à apprendre
sought-after
wyczerpywanie, uszczuplanie
commencer à apprendre
depletion
elektrociepłownia
commencer à apprendre
a combined heat and power plant (CHP)
moc zainstalowana
commencer à apprendre
installed capacity
zgoda na budowę
commencer à apprendre
a planning consent
produkt krajowy brutto
commencer à apprendre
gross domestic product (GDP)
bardzo, w dużym stopniu
commencer à apprendre
highly
przyczyniać się do czegoś
commencer à apprendre
to contribute to sth
zakład przemysłowy
commencer à apprendre
an industrial plant
podejmować odpowiednie działania
commencer à apprendre
to take proper measures
powstrzymywać kogoś/coś przed kimś/czymś
commencer à apprendre
to prevent sb/sth from sb/sth
truciciel
commencer à apprendre
a polluter
zanieczyszczać
commencer à apprendre
to pollute
substancja zanieczyszczająca
commencer à apprendre
a pollutant

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.