Fizyka egzamin

 0    42 fiche    CzlowiekTwarog
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Sekunda
commencer à apprendre
jest zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej częstotliwości cezowej ∆Cs, wyrażonej w jednostce [Hz] (częstotliwości nadsubtelnego przejścia w 133Cs)
Metr
commencer à apprendre
jest zdefiniowany poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej prędkości światła w próżni c wyrażonej w jednostce [m/s], przy czym sekunda zdefiniowana jest za pomocą częstotliwości cezowej ∆Cs.
Kilogram
commencer à apprendre
jest zdefiniowany poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej stałej Plancka h, wyrażonej w jednostce [J s], przy czym metr i sekunda zdefiniowane są za pomocą c i ∆Cs
Amper
commencer à apprendre
jest zdefiniowany poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej ładunku elementarnego e, wyrażonej w jednostce [C], gdzie sekunda zdefiniowana jest za pomocą ∆Cs
Mol
commencer à apprendre
zawiera dokładnie 6,02214076×1023 obiektów elementarnych. Liczba ta jest ustaloną wartością liczbową stałej Avogadra NA wyrażonej w jednostce [1/mol].
Kandela
commencer à apprendre
jest zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej skuteczności świetlnej monochromatycznego promieniowania Kcd, wyrażonego w jednostce [lm/W], gdzie kilogram, metr i sekunda są zdefiniowane za pomocą h, c i ∆Cs.
Kelwin
commencer à apprendre
zdefiniowany poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej stałej Boltzmanna k, wyrażonej w jednostce [J/K], gdzie kilogram, metr i sekunda zdefiniowane są za pomocą h, c i ∆Cs
Radian
commencer à apprendre
jest kątem płaskim o wierzchołku w środku koła, wycinającym z obwodu tego koła łuk o długości równej jego promieniowi.
Steradian
commencer à apprendre
jest kątem bryłowym o wierzchołku w środku kuli, wycinającym z powierzchni tej kuli pole równe kwadratowi jej promienia.
Niepewność pomiaru (dokładność)
commencer à apprendre
to parametr związany z rezultatem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wyników. Pomiarem dokładniejszym jest pomiar o mniejszej niepewności.
Niepewność standardowa typu A
commencer à apprendre
wynika ze statystycznej analizy serii n równoważnych i nieskorelowanych obserwacji wielkości x podlegającej błędowi przypadkowemu Za symbol niepewności standardowej przyjęto oznaczenie u(x)
Niepewność standardowa typu B
commencer à apprendre
wynika z naukowego osądu eksperymentatora, biorącego pod uwagę wszystkie posiadane informacje o pomiarze i źródłach jego niepewności. Za symbol niepewności standardowej przyjęto oznaczenie u(x)
Niepewność względna
commencer à apprendre
jest definiowana jako stosunek niepewności standardowej do wartości średniej wielkości mierzonej
Interpolacja
commencer à apprendre
metoda numeryczna polegająca na wyznaczaniu w danym przedziale tzw. funkcji interpolacyjnej, która przyjmuje w nim z góry zadane wartości, w ustalonych punktach nazywanych węzłami
Ciało
commencer à apprendre
obiekt materialny, czyli obdarzony masą.
Modele ciała
commencer à apprendre
możliwość pominięcia pewnych rodzajów ruchu, np. ruchu obrotowego lub drgającego
Punkt materialny
commencer à apprendre
punkt matematyczny, w którym skupiona jest pewna masa – np. samolot na ekranie radaru
Bryła sztywna
commencer à apprendre
ciało o pewnej masie zajmujące pewną stałą objętość i kształt – np. samolot na lotnisku.
Bryła elastyczna
commencer à apprendre
np. samolot w locie.
Punkt odniesienia
commencer à apprendre
układ współrzędnych dowiązany do pewnego ciała lub układu ciał, zaopatrzonego dodatkowo w zegar do pomiaru czasu. Wybór układu odniesienia należy do nas i powinien upraszczać rozwiązanie zagadnienia
Położenie
commencer à apprendre
względem wybranego układu współrzędnych (ciała) – gdzie jestem?
Ruch
commencer à apprendre
zmiana położenia: w jakim kierunku, jak szybko, w jaki sposób?
Przemieszczenie
commencer à apprendre
zmiana położenia w czasie
Wektor (promień) wodzący
commencer à apprendre
wektor wyprowadzony z początku przyjętego układu odniesienia do punktu położenia ciała w danej chwili czasu
Tor ruchu (trajektoria) ciała
commencer à apprendre
miejsce geometryczne kolejnych położeń ciała.
Szybkość średnia
commencer à apprendre
stosunek całkowitej drogi (przemieszczenia) i całkowitego czasu potrzebnego do pokonania tej drogi. Jest to wielkość skalarna wyrażana w [m/s]. vśr = całkowita droga/całkowity czas = Ds/Dt
Prędkość średnia
commencer à apprendre
to jest wielkość wektorowa, bo podaje nie tylko wartość szybkości ruchu, ale także jej kierunek i zwrot
Błąd bezwzględny
commencer à apprendre
(różnica między pomiarem a wielkością rzeczywistą) W praktyce wartości xR nie znamy – posługujemy się wartością zbliżoną do rzeczywistej, np. średnią xśr,𝑥ҧ a błąd pomiaru określamy w formie niepewności pomiaru
droga kątowa alfa
commencer à apprendre
kąt zakreślany przez wektor wodzący poruszającego się punktu
Układ inercjalny
commencer à apprendre
układ odniesienia poruszający się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostający w spoczynku względem innego układu.
Układ nieinercjalny
commencer à apprendre
układ odniesienia poruszający się ruchem prostoliniowym zmiennym lub krzywoliniowym względem innego układu.
Zasada względności Galileusza
commencer à apprendre
wszystkie układy, które poruszają się względem siebie bez przyśpieszenia, czyli ruchem jednostajnym prostoliniowym, są równoważne mechanicznie.
Szczególna zasada względności Einsteina
commencer à apprendre
Wszystkie prawa fizyki muszą być takie same we wszystkich układach inercjalnych poruszających się względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym.
Postulaty Szczególnej Teorii Względności
commencer à apprendre
Prędkość światła jest taka sama we wszystkich inercjalnych układach odniesienia  Zasada względności obowiązuje dla wszystkich praw fizyki
Drgania
commencer à apprendre
procesy, w których dana wielkość fizyczna na przemian rośnie i maleje
Drgania swobodne
commencer à apprendre
gdy układ, na który nie działają zmienne siły zewnętrzne, zostanie wyprowadzony z położenia równowagi
okresowy ruch drgający (periodyczny)
commencer à apprendre
jeżeli wartości wielkości fizycznych zmieniające się podczas drgań, powtarzają się w pewnych odstępach czasu
drgania harmoniczne
commencer à apprendre
gdy przyspieszenie układu jest proporcjonalne do przemieszczenia i skierowane w kierunku położenia równowagi (wykres drgań opisany jest wówczas funkcją trygonometryczną sin lub cos)
oscylator harmoniczny
commencer à apprendre
układ wykonujący drgania harmoniczne np. wahadło, obwód LC
Okres
commencer à apprendre
układ wykonujący drgania harmoniczne np. wahadło, obwód LC okres (ang. period), oznaczamy T – czas wykonania jednego pełnego drgania (jedn. sekunda [s])
częstotliwość drgań
commencer à apprendre
oznaczamy f – liczba drgań (oscylacji) w jednostce czasu (jedn. herc [Hz]) zależność między częstotliwością i okresem: f=1/T stąd 1 Hz = 1 s-1
częstość kątowa (kołowa)
commencer à apprendre
oznaczamy omega – jak szybko powtarza się dane zjawisko okresowe zależności między omegą, a częstotliwością f i okresem T wynoszą: omega=2pi/T omega=2pif dla drgań swobodnych przyjmujemy oznaczenia z indeksem 0

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.