fix phrases

 0    64 fiche    barbaragryglewicz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
nie przepadam/nie lubię za graniem w gry komputerowe
commencer à apprendre
I'm not fond of / I'm not keen on playing computer games
mam dość oglądania telewizji
commencer à apprendre
I'm sick of watching TV / I'm fed up with watching TV
nie chce mi się gotować / nie mam ochoty gotować
commencer à apprendre
I can't be bothered to cook / with cooking, I can't be asked to cook, I'm not fancy cooking, I don't feel like cooking
z pewnością to się powtórzy
commencer à apprendre
it is bound to happen again
w swoim najlepszym okresie
commencer à apprendre
at its best, at its hight
od kiedy powiedziałaś mi wieści, nie mogę myśleć o niczym innym
commencer à apprendre
Every since you told me the news, I can't think about anything else
od teraz, od tego momentu
commencer à apprendre
from now on, for a long time to come
chciałabym żyć na przedmieściach miasta
commencer à apprendre
I'd like to live in the suburbs of the city, on the outskirts of the city
jesteśmy w dobrych stosunkach z sąsiadami
commencer à apprendre
we are on good terms with our neighbours, we get on well with our neighbours
powinniśmy wziąć pod uwagę deadline
commencer à apprendre
we should take into account the deadline, take into consideration, bear in mind
powinniśmy przygotować się na wszelkie problemy, które mogą wyskoczyć
commencer à apprendre
we ought to brace ourselves for any issues that might come up
pogodzić się z sytuacją
commencer à apprendre
come to terms with the situation
zająć się problemem, stawić czoła problemowi
commencer à apprendre
deal with the problem, face the problem, tackle a problem
weź się w garść (i bądź mężczyzną)
commencer à apprendre
pull yourself together, suck it up and be a man
sądzę, że internet wytrzyma próbę czasu
commencer à apprendre
I reckon the internet will stand the test of time
średnio to zajmuje 4 dni
commencer à apprendre
on average it takes 4 days
w rezultacie
commencer à apprendre
in the end, as a result
po zastanowieniu / po namyśle
commencer à apprendre
on balance
ostatecznie, koniec końców
commencer à apprendre
all in all, ultimately
o ile przyjedzie na czas, jest mi obojętne co robi teraz
commencer à apprendre
as long as he arrives on time, I don't mind what he's doing now
wszystko mi jedno
commencer à apprendre
I don't mind, I'm not bothered
zanim autobus wyjechał, ja już spałem głębokim snem
commencer à apprendre
by the time the bus left, I was already fast asleep
jestem na skraju załamania
commencer à apprendre
I'm on/at the point of breakdown
zaskoczyła mnie jej początkowa reakcja
commencer à apprendre
I was surprised by her initial reaction, I was taken by surprise by her initial reaction
od czasu do czasu
commencer à apprendre
every now and then / again, from time to time
to kwestia czasu zanim znajdziesz dziewczynę
commencer à apprendre
it's only a matter / question of time before / till / until you find the girlfriend
w tym momencie zacząłem się frustrować
commencer à apprendre
at this point I started to get frustrated
nie mam zamiaru dłużej czekać na ciebie aż się wyszykujesz
commencer à apprendre
No longer am I going to wait for you to get ready
firma przechodzi wielkie zmiany
commencer à apprendre
the company is undergoing huge changes
częścią prowadzenia firmy jest pokazywanie drogi przez przykład
commencer à apprendre
part of running a company is leading the way by example
nie zrobiłem tego celowo
commencer à apprendre
I didn't do it on purpose
zbiłem wazę przez przypadek
commencer à apprendre
I broke the vase by accident
jestem chętna, żeby spróbować ponownie
commencer à apprendre
I am eager to try again, I'm willing to try again
piszę do ciebie z zamiarem przekonania Cię do...
commencer à apprendre
I am writing to you with the intention of persuading you to...
jej praca zasługuje na najwyższą pochwałę
commencer à apprendre
her work is beyond prise
byłem pochwalony za bycie najlepszym studentem na programie
commencer à apprendre
I was praised for being the best student on the programme
pogoda będzie gorsza niż oczekiwałam
commencer à apprendre
the weather is going to be worse than expected
plusy i minusy, zalety i wady
commencer à apprendre
pros and cons, advantages and disadvantages of sth
kontynuuj
commencer à apprendre
go on
coś trwa przez długi czas
commencer à apprendre
something is going on and on
właśnie miałam to powiedzieć
commencer à apprendre
I was just about to say that
obecnie, aktualnie
commencer à apprendre
in this day and age
z dnia na dzień
commencer à apprendre
from day to day, overnight
dostanę wypłatę lada dzień
commencer à apprendre
I'll get paid any day now
najwyższy czas, żebyś znalazł pracę i wyprowadził się z domu rodziców
commencer à apprendre
it's high/about time you found a job and moved out of your parents' house
wydaję się poprawiać z każdym dniem /stopniowo
commencer à apprendre
I seem to be improving day by day /step by step
powoli / po trochu
commencer à apprendre
little by little / bit by bit
i na koniec (ale nie mniej ważne)
commencer à apprendre
and last but not least
dojechaliśmy do domu cało i zdrowo
commencer à apprendre
we arrived home safe and sound
właściwie
commencer à apprendre
actually / in fact
czy to jest OK pod względem / z punktu widzenia naszych wytycznych?
commencer à apprendre
is it OK in terms of our guidelines?
w odniesieniu do wczorajszego spotkania chciałabym powiedzieć, że
commencer à apprendre
regarding / in relation to yesterday's meeting, I would like to say that
jestem niechętna do podjęcia kolejnych obowiazków
commencer à apprendre
I am reluctant to take up further responsibilities
z powodu / na skutek błędu w kursie walut musieliśmy anulować fakturę i wystawić nową
commencer à apprendre
on account of / owing to / bacuse of / due to an error in the exchange rate, we had to cancel the invoice and issue a new one
był winnym popełnienia błędu
commencer à apprendre
he was at fault for the error / he was to blame for the error
czy mógłbyś mi dać wskazówkę jak to zrobić?
commencer à apprendre
could you drop a hint on how to do it?
wyślizgnąć się z rąk
commencer à apprendre
slip out of your hands
wnioskuję, że nie jesteś zainteresowany wylotem do NY
commencer à apprendre
I conclude / gather you are not interested in flying to NY
projekt zakończył się tym, że musieliśmy sprawdzić...
commencer à apprendre
the project resulted in us having to check...
nie zajmę Ci dużo czasu
commencer à apprendre
I won't take up much of your time
czy podejmiesz ten temat / to wyzwanie?
commencer à apprendre
will you take up this topic / this challenge?
w żadnym wypadku
commencer à apprendre
in no case, on no/any account, by no means, under no circumstances
masz ochotę wyjść dzisiaj wieczorem?
commencer à apprendre
do you fancy going out tonight?
czy masz ochotę na filiżankę kawy?
commencer à apprendre
do you fancy a cup of coffee?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.