Expressions from company

 0    39 fiche    sylwesterdusza
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Discover what's happening across
commencer à apprendre
Odkryj, co się dzieje
Have there been any public announcements that I have missed?
commencer à apprendre
Czy były jakieś publiczne ogłoszenia, które przegapiłem?
The meeting was held for the first time
commencer à apprendre
Spotkanie odbyło się po raz pierwszy
So far there were no
commencer à apprendre
Do tej pory nie było
Is still gathering feedback?
commencer à apprendre
Czy nadal gromadzisz opinie?
also content is updated
commencer à apprendre
również treść jest aktualizowana
Search for place where it should be added
commencer à apprendre
Wyszukaj miejsce, w którym powinno zostać dodane
I'm currently out of office until
commencer à apprendre
Jestem obecnie nieobecny do
In case of emergency contact Sylwek
commencer à apprendre
W razie niebezpieczeństwa skontaktuj się Sylwek
To be clarified with
commencer à apprendre
Do wyjaśnienia
Identify scenarios where there can be potential problems
commencer à apprendre
Zidentyfikuj scenariusze, w których mogą wystąpić potencjalne problemy
Projects to be covered
commencer à apprendre
Projekty, które należy uwzględnić
To be considered
commencer à apprendre
Do rozważenia
Your feedback is appreciated
commencer à apprendre
Twoja opinia jest doceniana
I would like to announce that
commencer à apprendre
Chciałbym to ogłosić
More details about the activity you can find on the following page
commencer à apprendre
Więcej informacji o aktywności można znaleźć na następnej stronie
End planned for wednesday
commencer à apprendre
Koniec zaplanowany na środę
We have a couple of new items in backlog
commencer à apprendre
Mamy kilka nowych pozycji w backlogu
Here comes some news
commencer à apprendre
Oto kilka wiadomości
It was always desirable
commencer à apprendre
To było zawsze pożądane
Please treat this recommendation now more like mandatory
commencer à apprendre
Traktuj tę rekomendację teraz bardziej jak obowiązkową
Should you have any questions, do not hestitate to contact
commencer à apprendre
Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się skontaktować
No further action needs to be taken
commencer à apprendre
Nie trzeba podejmować żadnych dalszych działań
Thank you all for you efforts
commencer à apprendre
Dziękuję wszystkim za wysiłek
First think we're going to want to do is
commencer à apprendre
Najpierw myślę, że będziemy chcieli to zrobić
I do not hear that
commencer à apprendre
Nie słyszę tego
Let me see
commencer à apprendre
Chwileczkę
To spread the awarness
commencer à apprendre
Rozprzestrzeniać świadomość
Share information
commencer à apprendre
Dzielić informacje
See below
commencer à apprendre
Zobacz poniżej
Would be only for test purposes
commencer à apprendre
Byłoby tylko do celów testowych
The fault is indicated by
commencer à apprendre
Błąd jest wskazywany przez
The fault is a result of
commencer à apprendre
Błąd jest wynikiem
Problem is not related to
commencer à apprendre
Problem nie jest związany z
Out of scope
commencer à apprendre
Poza zakresem
In a designated place
commencer à apprendre
W wyznaczonym miejscu
We have received complaints concerning
commencer à apprendre
Otrzymaliśmy skargi dotyczące
I'm very glad to announce
commencer à apprendre
Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić
It's important to mention that
commencer à apprendre
Ważnym będzie wspomnieć

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.