express logistics services

 0    114 fiche    anitaes
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
courier
commencer à apprendre
kurier
parcel
commencer à apprendre
paczka
overnight
commencer à apprendre
przez noc
creating a shift
commencer à apprendre
tworzenie zmiany
to spread out
commencer à apprendre
rozpraszać
adhesive tape
commencer à apprendre
taśma podgumowana
sharp items
commencer à apprendre
ostre narzędzia
handwriting
commencer à apprendre
pismo ręczne
readability
commencer à apprendre
czytelność
messenger
commencer à apprendre
posłaniec
Urgent
commencer à apprendre
pilne
backlog
commencer à apprendre
zaległości
particular
commencer à apprendre
szczególny
congested urban area
commencer à apprendre
zatłoczony obszar miejski
variety
commencer à apprendre
różnorodność
dental fillings
commencer à apprendre
wypełnienia dentystyczne
human suffering
commencer à apprendre
ludzkie cierpienie
relieve
commencer à apprendre
ulżyć
competitive edge
commencer à apprendre
przewaga konkurencyjna
get products to the shelf
commencer à apprendre
zapełniać półki towarem
container system
commencer à apprendre
system transportu w kontenerach
demand
commencer à apprendre
popyt
claim
commencer à apprendre
roszczenie
to smuggle
commencer à apprendre
szmuglować
disruption
commencer à apprendre
zakłócenie
To boost
commencer à apprendre
zwiększyć
bundling effect
commencer à apprendre
efekt łączenia
fuel cost
commencer à apprendre
koszt paliwa
to designate
commencer à apprendre
przeznaczać typować
emergency shipment
commencer à apprendre
nagły przesyłki
regional coverage
commencer à apprendre
regionalny zasięg
shipment handling
commencer à apprendre
przeladowywanie przesyłek
support desk
commencer à apprendre
wsparcie techniczne
support
commencer à apprendre
wsparcie
automatic sorting system
commencer à apprendre
automatyczny system sortowania
customer orientation
commencer à apprendre
orientacja na potrzeby klienta
customer demand
commencer à apprendre
popyt klientów
to fuel
commencer à apprendre
zaopatrywać w paliwo
To alter
commencer à apprendre
odmieniać
eastwards
commencer à apprendre
na wschód
concentration
commencer à apprendre
koncentracja
prerequisite
commencer à apprendre
warunek wstępny
supply stream
commencer à apprendre
strumień logistyczny
a disaster
commencer à apprendre
klęska żywiołowa
assistance, aid
commencer à apprendre
pomoc
error-free
commencer à apprendre
bezbłędny
rate, gauge
commencer à apprendre
wskaźnik
intermediate storage
commencer à apprendre
składowanie pośrednie
locate
commencer à apprendre
lokalizować
a theft
commencer à apprendre
kradzież
foundations
commencer à apprendre
fundament
to combine
commencer à apprendre
łączyć
burden
commencer à apprendre
ciężar
wages
commencer à apprendre
wynagrodzenia
to pick up
commencer à apprendre
odbierać
arrangement
commencer à apprendre
ustalenie
high value
commencer à apprendre
wysoka wartość, cenny
indicate
commencer à apprendre
wskazać
customer retention
commencer à apprendre
lojalność klientów
forwarding by
commencer à apprendre
ładownia
hurdle
commencer à apprendre
przeszkoda
to collapse
commencer à apprendre
runąć
under- filled
commencer à apprendre
za mało napełniony
overloaded
commencer à apprendre
przeładowany
cushioning
commencer à apprendre
wyścielenie
cushion
commencer à apprendre
poduszka
wrapping
commencer à apprendre
opakowanie
Double layered
commencer à apprendre
dwuwarstwowy
fragile goods
commencer à apprendre
produkty łatwo tłukące się
strong smelling substances
commencer à apprendre
substancje o intensywnym zapachu
content
commencer à apprendre
zawartość
durability
commencer à apprendre
trwałość
to burst
commencer à apprendre
rozsadzać
strapping
commencer à apprendre
wiązanie taśmą
leak free
commencer à apprendre
nieprzemakający
greasy
commencer à apprendre
tłuste
resistance
commencer à apprendre
odporność
to seal
commencer à apprendre
pieczętować
worn out
commencer à apprendre
zużyty
label
commencer à apprendre
naklejka
rapid development
commencer à apprendre
gwaltowny rozwój
emerging markets
commencer à apprendre
rynki wschodzące
particularly
commencer à apprendre
szczególnie
expectations
commencer à apprendre
Oczekiwania
creating a shift in the balance of Word economy
commencer à apprendre
tworzenie przesunięcia w równowadze gospodarki Worda
World economy
commencer à apprendre
Ekonomia swiata
fueling the global logistic Market
commencer à apprendre
napędza globalny rynek logistyczny
at the same time
commencer à apprendre
jednocześnie / w tym samym czasie
expansion
commencer à apprendre
rozbudowa
production and procurement Networks
commencer à apprendre
produkcja i zaopatrzenie Sieci
substantially altered and spread
commencer à apprendre
znacząco zmieniła i rozwinęła
huge backlog
commencer à apprendre
ogromne zaległości
A growing world population
commencer à apprendre
Rosnąca populacja świata
increased urbaniztation and created more megatropolies
commencer à apprendre
zwiększona urbanizacja i stworzył więcej megatropolii
experiencing a higher concentration of population
commencer à apprendre
doświadcza większej koncentracji populacji
congested urban areas
commencer à apprendre
zatłoczone obszary miejskie
with more
commencer à apprendre
na bardziej
when it comes to customers delivery
commencer à apprendre
kiedy chodzi o dostawy do klientów
high-quality
commencer à apprendre
wysokiej jakości
high value
commencer à apprendre
wysokiej wartości
a variety
commencer à apprendre
różnorodność
manufacture
commencer à apprendre
produkcja
labor through efficient lg. sys
commencer à apprendre
praca poprzez wydajne lg. sys
economic results
commencer à apprendre
rezultaty ekonomiczne
reached
commencer à apprendre
osiągnięty
not always positive
commencer à apprendre
nie zawsze pozytywne
industry
commencer à apprendre
przemysł
encourages
commencer à apprendre
zachęca
relief goods
commencer à apprendre
dobra humanitarne
events
commencer à apprendre
wydarzenia
customers gauge
commencer à apprendre
klienci oceniają
quality
commencer à apprendre
jakość
especially
commencer à apprendre
szczególnie
fulfillment
commencer à apprendre
spełnienie

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.