Eryk szkola

 0    213 fiche    elakocanda
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zachęcać do
commencer à apprendre
encourage for
dodanie
commencer à apprendre
addition
Oprócz
commencer à apprendre
in addition
rozdawany w szkole
commencer à apprendre
given out at school
atrament
commencer à apprendre
ink
podgrzać
commencer à apprendre
heat up
dotyczy wszystkich
commencer à apprendre
applies to all
istotny
commencer à apprendre
vital
spokrewniony
commencer à apprendre
related
dopuszczać
commencer à apprendre
allow
zakup nabywac
commencer à apprendre
purchase
występować
commencer à apprendre
occur
wymagany
commencer à apprendre
required
obuwie
commencer à apprendre
footwear
stojak na buty
commencer à apprendre
shoe rack
przypisać
commencer à apprendre
be assigned
podstawa
commencer à apprendre
basis
cel
commencer à apprendre
purpose
znaczący
commencer à apprendre
significant
zaprezentować talenty
commencer à apprendre
showcase the talents
przegląd
commencer à apprendre
overview
piesza wycieczka
commencer à apprendre
hike
licencjat
commencer à apprendre
bachelor degree
ułatwianie
commencer à apprendre
facilitating
umożliwiać
commencer à apprendre
enable
wzmacniać
commencer à apprendre
reinforce
uzmysłowić
commencer à apprendre
visualize
Stany materii
commencer à apprendre
states of matter
Rada Studentów
commencer à apprendre
student council
wskazówki dotyczące mowy
commencer à apprendre
speach guidelines
Pozycja
commencer à apprendre
a position
skarbnik
commencer à apprendre
treasurer
być zobowiązany do wygłoszenia przemówienia
commencer à apprendre
be required to gave a speech
reprezentatywna pozycja klasy
commencer à apprendre
class representative position
wybrane przez twojego nauczyciela
commencer à apprendre
selected by your teacher
ze względu na ilość osób prowadzących kampanię
commencer à apprendre
due to the quantity of people campaigning position
spowodowany z powodu
commencer à apprendre
due to
wyborców
commencer à apprendre
voters
zapewniać
commencer à apprendre
provide
widzowie
commencer à apprendre
audience
rozsądny / rozsądna
commencer à apprendre
reasonable
przemówienia będą wymagały zatwierdzenia w określonym terminie
commencer à apprendre
speeches will due for approval at a given date
ulotka
commencer à apprendre
flyer
blokować
commencer à apprendre
obstruct
tablice ogłoszeń
commencer à apprendre
bulletin boards
przekazać coś rozdawać coś
commencer à apprendre
pass something out
zatwierdzenie
commencer à apprendre
approval
Obowiązek udostępniania
commencer à apprendre
Duty to share
relacje rówieśnicze
commencer à apprendre
peer relationships
ubiegać się o pracę
commencer à apprendre
apply for a job
nadzorować
commencer à apprendre
oversee
upubliczniać sprawy studenta
commencer à apprendre
publicize the affairs of the student body
sprawa
commencer à apprendre
the affair
ewidencjonowanie
commencer à apprendre
keeping records
być przypisanym obowiązkiem kupna
commencer à apprendre
be assigned duties to buy
pokwitowanie
commencer à apprendre
receipt
wpadłem na pomysł
commencer à apprendre
got to idea
głośno
commencer à apprendre
out loud
ponownie opowiadać
commencer à apprendre
retell
gra w siatkę
commencer à apprendre
grid game
parzyste
commencer à apprendre
Even
nieparzysty
commencer à apprendre
odd
arkusz przeglądu matematycznego
commencer à apprendre
the math review sheet
samoocena
commencer à apprendre
self assessment
ocenianie
commencer à apprendre
assessment
określić poziom nauczania dziecka
commencer à apprendre
determine a child's instructional level
zmierzyć naukowca
commencer à apprendre
measure academic
wyjątkowy
commencer à apprendre
unique
utrzymywać pozytywne nastawienie
commencer à apprendre
maintain a positive attitude
przyznać
commencer à apprendre
admit
zasoby, środki
commencer à apprendre
resources
wykresy
commencer à apprendre
graphs
Przeciętny wynik
commencer à apprendre
average score
dwa punkty danych
commencer à apprendre
two data points
polepszyć
commencer à apprendre
improve
zszywane
commencer à apprendre
stapled
inicjaly
commencer à apprendre
initials
przełożony na inną datę
commencer à apprendre
postponed to another date
zmiana terminu
commencer à apprendre
rescheduled date
odbywać przeprowadzać organizować
commencer à apprendre
hold
uczęszczać uczestniczyć
commencer à apprendre
attend
doceniać
commencer à apprendre
appreciate
poddane akredytacji
commencer à apprendre
submitted to out accrediting
przedkładać składać
commencer à apprendre
submit
odnoszą się do kogoś
commencer à apprendre
refer to somebody
wpływ
commencer à apprendre
affected
chętni wolontariusze
commencer à apprendre
eager volunteers
szyć
commencer à apprendre
sew
zaspokoić
commencer à apprendre
cater
Przypisanie pokój
commencer à apprendre
room assignment
ocena matematyczna
commencer à apprendre
math assessment
zadanie
commencer à apprendre
assignment
cechy charakteru
commencer à apprendre
traits of character
przekazać dalej
commencer à apprendre
pass on
odszyfrować
commencer à apprendre
decopher
labirynt
commencer à apprendre
maze
berek
commencer à apprendre
tag
uspołecznić
commencer à apprendre
socialize
chyba że
commencer à apprendre
unless
podobnie
commencer à apprendre
likewise
szczęśliwy
commencer à apprendre
fortunate
powstać
commencer à apprendre
arise
domagać się nalegać
commencer à apprendre
insist
Bedziemy cie informowac
commencer à apprendre
we will keep you updated
od razu
commencer à apprendre
first off
unikać
commencer à apprendre
to avoid
odnosić się
commencer à apprendre
refer
czy
commencer à apprendre
whether
przejrzeć
commencer à apprendre
go over
trasa
commencer à apprendre
itinerary
zmieniać się
commencer à apprendre
vary
obowiązkowe
commencer à apprendre
mandatory
pokazać się
commencer à apprendre
show up
pokaż się na czas
commencer à apprendre
show up on the time
przewiduje deszcz
commencer à apprendre
predicts rain
uzyskać przegląd naszych programów
commencer à apprendre
obtain an overview of our programs
serwisy turystyczne
commencer à apprendre
tour facilitires
ustanawiać
commencer à apprendre
establish
rocznica
commencer à apprendre
anniversary
ujednolicić
commencer à apprendre
unify
wskaźniki
commencer à apprendre
indicators
powiadom nas
commencer à apprendre
notify us
wyścig sztafety charytatywnej
commencer à apprendre
charity relay race
nowe inicjatywy
commencer à apprendre
new initiatives
lista dostaw
commencer à apprendre
supply list
podręcznik
commencer à apprendre
handbook
piórnik
commencer à apprendre
pencil case
ręczne gumki
commencer à apprendre
hand held erasers
temperówka
commencer à apprendre
pencil sharpener
linijka
commencer à apprendre
ruler
oczekiwać
commencer à apprendre
look forward to
Rozwijaj się wśród ludzi
commencer à apprendre
thrive among people
rozwijać - throve / kwitła - kwitła
commencer à apprendre
thrive - throve/thrived - thrived
obywatel
commencer à apprendre
citizen
rok satysfakcjonujący
commencer à apprendre
rewarding year
rocznie
commencer à apprendre
annually
bez recepty
commencer à apprendre
over the counter
Przed czasem
commencer à apprendre
Ahead of time
wysypisko
commencer à apprendre
dump
spać spokojnie
commencer à apprendre
sleep soundly
rzucił
commencer à apprendre
tossed
chytry świnia
commencer à apprendre
sly pig
zdobycz
commencer à apprendre
capture
dowiedzieć się,
commencer à apprendre
figure out
bratki
commencer à apprendre
pansies
berek (zabawa)
commencer à apprendre
tag (fun)
zafascynowany
commencer à apprendre
encoutered
zdobycz
commencer à apprendre
capture
skoczył
commencer à apprendre
leaped
mający zawroty głowy
commencer à apprendre
woozy
przepowiadać
commencer à apprendre
predict
z dala powsciagliwy
commencer à apprendre
aloof
radzi sobie z problemami w otwarty sposób
commencer à apprendre
deals with problems in an open minded manner
pokazuje troskę o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie
commencer à apprendre
shows a concern for the safety and well being
tworzy i utrzymuje przyjaźnie
commencer à apprendre
makes and maintains friendships
posiada pozytywną samoocenę
commencer à apprendre
holds a positive self esteem
oferuje zachętę i aprobatę dla innych
commencer à apprendre
offers encouragement and approval to others
wnosi znaczący wkład w dyskusje
commencer à apprendre
makes meaningful contributions to discussions
szuka pomocy w razie potrzeby
commencer à apprendre
seeks help when needed
rozszerza tematy omawiane na zajęciach
commencer à apprendre
extends topics discussed in class
nauka języka
commencer à apprendre
language acquisition
odpowiada za znajomość zadań i terminów ich realizacji
commencer à apprendre
is responsible for knowing assignments and their due dates
nabywanie zdobycie języka
commencer à apprendre
language acquisition
każde ciasto
commencer à apprendre
every pastry
przeskoczył przed witrynami sklepu
commencer à apprendre
leaped in front of the shop windows
szczęśliwa passa
commencer à apprendre
a lucky streak
czynsz był należny
commencer à apprendre
the rent was due
spowodowany
commencer à apprendre
due to
nalot
commencer à apprendre
raid
lokal
commencer à apprendre
premises
wspólnie działać
commencer à apprendre
cahoot
Okno wyświetlacza
commencer à apprendre
the display window
fartuch
commencer à apprendre
apron
jęknął
commencer à apprendre
moaned
Mieć dość)
commencer à apprendre
Fed up (with)
łączą siły
commencer à apprendre
join forces
chętny
commencer à apprendre
eager
dopchać
commencer à apprendre
cram
dziwnie
commencer à apprendre
oddly
mrugnięcie
commencer à apprendre
wink
kuszący
commencer à apprendre
tempting
kto mógł się oprzeć
commencer à apprendre
who could resist
zagadka, tajemnica
commencer à apprendre
riddle, mystery
niesamowita poza
commencer à apprendre
awesome pose
wabik
commencer à apprendre
lure
udać się
commencer à apprendre
head over
anonimowa wskazówka
commencer à apprendre
anonymous tip
kiedy powinienem zemdleć
commencer à apprendre
when should I faint
Ela unosi się z niepokojem
commencer à apprendre
Ela hover anxiously
dozorca
commencer à apprendre
caretaker
dlaczego miałbyś mnie oprawić
commencer à apprendre
why would you frame me
chirurg
commencer à apprendre
surgeon
ulga
commencer à apprendre
relief
winowajcami
commencer à apprendre
culprits
domagać się
commencer à apprendre
demanded
szalony
commencer à apprendre
frantic
okup
commencer à apprendre
ransom
konto niemożliwe do wykrycia
commencer à apprendre
an untraceable account
miał przestępcę na wolności
commencer à apprendre
had a criminal on the loose
nerwowy
commencer à apprendre
restless
wybuchowy
commencer à apprendre
bad tempered
Ostatnia próba
commencer à apprendre
last attempt
był poruszony
commencer à apprendre
he was agitated
rękaw
commencer à apprendre
sleeve
miejsce przy przejściu
commencer à apprendre
aisle seat
kłódka
commencer à apprendre
padlock
wycie
commencer à apprendre
howls
niespokojnie
commencer à apprendre
anxiously
łagodny
commencer à apprendre
mild
klakson
commencer à apprendre
horn
pudelek
commencer à apprendre
poodle
z zdecydowanymi krokami
commencer à apprendre
with determined strides
rozlozyc
commencer à apprendre
roll out

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.