English for writing research

 0    256 fiche    adrianzabkowski
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
remark
commencer à apprendre
spostrzeżenie, komentarz, uwaga, obserwacja (na temat czegoś)
germinability
commencer à apprendre
zdolność do kiełkowania
subsection
commencer à apprendre
podrozdział
decline
commencer à apprendre
spadek (np. cen), obniżenie (np. produkcji), zmniejszenie się (np. populacji)
We planted new seedlings in the forest.
commencer à apprendre
Posadziliśmy nowe sadzonki w lesie.
He shifted the notebook closer to the lamp.
commencer à apprendre
On przesunął notatnik bliżej lampki.
parenthetical
commencer à apprendre
marginesowy, umieszczony w nawiasie, wtrącony mimochodem
We are already late, we can't allow any further deviations.
commencer à apprendre
Już jesteśmy spóźnieni, nie możemy sobie pozwolić na dodatkowe zboczenia.(zboczenia np. z trasy)
The sampling will begin with sweet wine.
commencer à apprendre
Degustacja zacznie się od win słodkich.
simplification
commencer à apprendre
uproszczenie (np. problemu), symplifikacja (np. procedur)
sacrosanct
commencer à apprendre
święty, nietykalny
at liberty
commencer à apprendre
na wolności, upoważniony
consign
commencer à apprendre
wyrzucić, wyrzucać
higher overheads
commencer à apprendre
wyższe koszty ogólne
overhead
commencer à apprendre
koszt ogólny
man-hour
commencer à apprendre
roboczogodzina (ilość pracy wykonanej przez pracownika w ciągu jednej godziny)
Execution of our plan will be easy.
commencer à apprendre
Realizacja naszego planu będzie łatwa.
Words such as 'I', 'you', or 'they' are personal pronouns.
commencer à apprendre
Słowa takie jak "ja", "ty", "oni" są zaimkami osobowymi.
inert
commencer à apprendre
bierny, bezczynny (np. osoba, kierownictwo)
backtracking
commencer à apprendre
cofanie się (wracanie tą samą trasą) zmienianie zdania
spectrum of something
commencer à apprendre
spektrum czegoś
volatile
commencer à apprendre
nieprzewidywalny, zmienny (np. pogoda, sytuacja)
I know he is right, but this thrust was uncalled for.
commencer à apprendre
Wiem, że on ma rację, ale ten przytyk był niepotrzebny.
negation
commencer à apprendre
zaprzeczenie (np. wartości, wyznawanych zasad) przeczenie, negacja (mówienie "nie") negacja
Our robot can virtually do anything.
commencer à apprendre
Nasz robot potrafi zrobić praktycznie wszystko.
We had a huge fight, and consequently we don't speak to each other.
commencer à apprendre
Wdaliśmy się w olbrzymią kłótnię i wskutek tego nie rozmawiamy ze sobą.
usability
commencer à apprendre
użyteczność
legitimate
commencer à apprendre
legalny, prawowity, zgodny z prawem, prawny
I noted a big cow running around your field.
commencer à apprendre
Zauważyłem wielką krowę biegającą wokół twojego pola.
This make is favoured by most women.
commencer à apprendre
(Ta marka jest preferowana przez większość kobiet.
This problem is quite complex, you have to help me.
commencer à apprendre
Ten problem jest dość złożony, musisz mi pomóc.
The semi-colon is used to separate different parts of a sentence.
commencer à apprendre
Średnika używa się, aby oddzielić różne części zdania.
He has moved abroad for various reasons.
commencer à apprendre
Wyjechał za granicę z różnych powodów.
Let me be very clear on this so there is no room for ambiguity.
commencer à apprendre
Pozwól, że wyrażę się jasno, aby nie było miejsca na dwuznaczności.
zbędność (np. słów), nadmiar (np. informacji), redundancja, rozwlekłość (wypowiedzi)
commencer à apprendre
zbędność (np. słów), nadmiar (np. informacji), redundancja, rozwlekłość (współczesne)
deciphering
commencer à apprendre
rozczytanie (niewyraźnego tekstu), rozwiązywanie (zagadki)
Tom, could I ask you a favour?
commencer à apprendre
Tom, mogę prosić cię o przysługę?
Find 10 mistakes in the sentences and correct them.
commencer à apprendre
Znajdź 10 błędów w zdaniach i popraw je
If history is any indication, he will be available for quite some time.
commencer à apprendre
Jeżeli przeszłość miałaby być jakąś wskazówka, on będzie dostępny jeszcze przez jakiś czas.
He made some necessary changes in his paper.
commencer à apprendre
On dokonał kilku koniecznych zmian w swojej pracy
Let's try a different approach.
commencer à apprendre
Spróbujmy innego podejścia.
What exactly is your contribution to this project?
commencer à apprendre
Jaki jest dokładnie twój wkład w ten projekt?
The principal rule is "Do not cheat".
commencer à apprendre
Najważniejsza zasada to "Nie oszukiwać"
backbone
commencer à apprendre
najważniejsza część, szkielet, podstawa, istota, kręgosłup
at the core
commencer à apprendre
u źródła
The box contained some old clothes.
commencer à apprendre
Pudełko zawierało trochę starych ubrań.
He put emphasis on the word 'quickly'.
commencer à apprendre
On położył nacisk na słowo "szybko".
I saw a vast ocean ahead.
commencer à apprendre
Zobaczyłem przede mną ogromny ocean.
distribution
commencer à apprendre
występowanie, rozmieszczenie (np. ludność) występowanie, rozmieszczenie (np. ludności), dystrybucja
Each of these variations has a different name and use.
commencer à apprendre
Każda z tych odmian ma inną nazwę i zastosowanie.
variation
commencer à apprendre
wariacja (odmienny sposób robienia czegoś)
It is such a shame that nobody understood the reference to Mickiewicz in this work.
commencer à apprendre
To taka szkoda, że nikt nie zrozumiał nawiązania do Mickiewicza w tym dziele.
subsection
commencer à apprendre
podrozdział, część rozdziału (np. w książce)
Neither of us has the time or inclination for emotional complications.
commencer à apprendre
Nikt z nas nie ma czasu ani skłonności do emocjonalnych zawiłości.
It would be good if this positive step did not entail new administrative burdens.
commencer à apprendre
Byłoby dobrze, gdyby ten pozytywny krok nie pociągał za sobą nowych obciążeń administracyjnych.
Powinieneś wziąć wszelkie możliwe konsekwencje pod uwagę, zanim opublikujesz te zdjęcia.
commencer à apprendre
You should take all the possible implications into consideration before you publish these photos.
Whenever performed, this song elicits difficult emotions in the singer.
commencer à apprendre
Kiedykolwiek wykonywana, ta piosenka wzbudza trudne emocje w piosenkarce.
preferably
commencer à apprendre
raczej, najchętniej, najlepiej
What first drew you to studying computer science?
commencer à apprendre
Co na początku przyciągnęło cię do studiowania informatyki?
routinely
commencer à apprendre
rutynowo, stale
tedious
commencer à apprendre
monotonny, żmudny (o zajęciu)
skim
commencer à apprendre
przebiegać wzrokiem (tekst)
It is her first role in a feature.
commencer à apprendre
To jej pierwsza rola w filmie długometrażowym.
velocity
commencer à apprendre
prędkość, szybkość
This program has lots of useful features.
commencer à apprendre
Ten program ma dużo przydatnych funkcji
I have a lot of work thus I can't help you with your homework.
commencer à apprendre
Mam dużo pracy, tak więc nie mogę ci pomóc z zadaniem domowym.
You should put emphasis on the first syllable.
commencer à apprendre
Powinieneś położyć akcent na pierwszą sylabę.
I have no concrete information.
commencer à apprendre
Nie mam konkretnych informacji.
Don't worry, I'll tend to your garden while you're away.
commencer à apprendre
Nie martw się, zajmę się twoim ogrodem, podczas gdy ciebie nie będzie.
cohesiveness
commencer à apprendre
spoistość, zwartość
You should give him some things from his past to jog his recall.
commencer à apprendre
Powinniście dać mu jakieś rzeczy z jego przeszłości, żeby uaktywnić jego pamięć.
It was his only defence against the pervasive cold.
commencer à apprendre
To była jego jedyna obrona przed wszechogarniającym zimnem.
And can you tell the gardener to check the sensor on the sprinklers?
commencer à apprendre
Czy możesz powiedzieć ogrodnikowi, żeby sprawdził czujnik na zraszaczach?
plethora
commencer à apprendre
nadmiar, przesyt
generic
commencer à apprendre
ogólny, pospolity, uogólniony
Why does he try to stand out so much?
commencer à apprendre
Dlaczego on tak bardzo stara się wyróżnić?
Her initial reaction was surprise.
commencer à apprendre
Jej początkową reakcją było zaskoczenie.
I need an all-round kitchen appliance.
commencer à apprendre
Potrzebuję wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego.
She had a profound influence upon her brothers.
commencer à apprendre
Ona miała przemożny wpływ na swoich braci.
way back when
commencer à apprendre
dawno temu
Why would you want to alter your appearance?
commencer à apprendre
Czemu chciałbyś zmienić swój wygląd?
introductory
commencer à apprendre
wstępny, wprowadzający
It was a significant technological advance.
commencer à apprendre
To był znaczący postęp technologiczny.
Does it contain proteins?
commencer à apprendre
Czy to zawiera białka?
She felt profound sadness.
commencer à apprendre
Ona poczuła głęboki smutek.
The smell of sweat was pervasive.
commencer à apprendre
Zapach potu był wszechogarniający.
The household goods are on the second floor.
commencer à apprendre
Artykuły gospodarstwa domowego znajdują się na drugim piętrze.
We could connect it through an optical sensor.
commencer à apprendre
Podłączymy ją do sensora optycznego.
generic nature
commencer à apprendre
charakter ogólny
encountered by
commencer à apprendre
napotkany przez
comes at the very end
commencer à apprendre
pojawia się na samym końcu
break a taboo
commencer à apprendre
złamać tabu
plethora of
commencer à apprendre
mnóstwo
skimming
commencer à apprendre
przebieganie wzrokiem (tekstu, aby zrozumieć jego ogólny zarys)
The redundant workers were angry to see robots doing their old work.
commencer à apprendre
Zwolnieni pracownicy byli źli widząc roboty wykonujące ich starą pracę.
His is considered a notable in his environment.
commencer à apprendre
On jest uznawany za znakomitość w swoim środowisku.
She had a baby and thus quit her job.
commencer à apprendre
Ona urodziła dziecko i dlatego zrezygnowała z pracy.
I would like to highlight a few areas in which we need to continue to work.
commencer à apprendre
Chciałabym podkreślić kilka obszarów, nad którymi musimy wciąż pracować.
Did you ever consider that possibility?
commencer à apprendre
Czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?
He has extensive knowledge of ancient history.
commencer à apprendre
On ma szczegółową wiedzę na temat starożytnej historii.
We adjusted the office according to her wishes.
commencer à apprendre
Dostosowaliśmy biuro zgodnie z jej prośbami.
underline / underscore
commencer à apprendre
podkreślać (coś ołówkiem, długopisem), kłaść nacisk (na coś), podkreślać (znaczenie czegoś)
Don't assume that she doesn't like you; ask her.
commencer à apprendre
Nie zakładaj, że ona cię nie lubi; zapytaj ją.
Bill Clinton preceded George Bush as the president of the US.
commencer à apprendre
(Bill Clinton był prezydentem USA przed Georgem Bushem.
Rosa has a questionable background.
commencer à apprendre
Rosa ma pochodzenie budzące wątpliwości.
We don't have to talk exclusively about your problems.
commencer à apprendre
Nie musimy rozmawiać wyłącznie o twoich kłopotach.
presume
commencer à apprendre
przyjmować, przypuszczać, zakładać (że coś jest prawdziwe), wnioskować
principally
commencer à apprendre
głównie, w zasadzie szczególnie
Students were able to abstract the main idea of this paragraph.
commencer à apprendre
Studenci byli w stanie wychwycić główną ideę tego paragrafu.
Your behaviour wasn't appropriate for the situation.
commencer à apprendre
Twoje zachowanie nie było odpowiednie do sytuacji.
in contrast to
commencer à apprendre
w przeciwieństwie do
Can you assess the value of this ring?
commencer à apprendre
Czy możesz oszacować cenę tego pierścionka?
Our work was evaluated based on our performance.
commencer à apprendre
Nasza praca została oceniona na podstawie naszego wystąpienia.
They've had a couple of problems to tackle.
commencer à apprendre
Oni mieli kilka problemów, którym musieli stawić czoło.
The little girl was stroking the cat gently.
commencer à apprendre
Mała dziewczynka łagodnie głaskała kota.
I have a lot of work thus I can't help you with your homework.
commencer à apprendre
Mam dużo pracy, tak więc nie mogę ci pomóc z zadaniem domowym.
well-established
commencer à apprendre
powszechnie uznany
I have no concrete information.
commencer à apprendre
Nie mam konkretnych informacji.
diffusion
commencer à apprendre
szerzenie (się), dyfuzja, rozpowszechnianie się (np. informacji)
Your malicious remark wounded me deeply.
commencer à apprendre
Twoja złośliwa uwaga głęboko mnie zraniła.
A letter concerning your application has been mailed to you.
commencer à apprendre
List dotyczący twojego podania został do ciebie wysłany.
We've gathered here to celebrate together their wedding anniversary.
commencer à apprendre
Zebraliśmy się tutaj, aby wspólnie świętować ich rocznicę ślubu.
She's the primary caregiver for her grandmother.
commencer à apprendre
Ona jest główną opiekunką swojej babci.
linking up sentence
commencer à apprendre
łączenie zdania
The pupils are analyzing an extract from the poem.
commencer à apprendre
Uczniowie analizują fragment wiersza.
Pollution control is about action in the field and getting results.
commencer à apprendre
Kontrola zanieczyszczeń polega na pracy w terenie i uzyskiwaniu wyników.
She believes in fate.
commencer à apprendre
Ona wierzy w przeznaczenie.
terrestrial
commencer à apprendre
ziemski, lądowy
subtopic
commencer à apprendre
podtemat
The preliminary hearing was very stressful.
commencer à apprendre
Przygotowawcze przesłuchanie było bardzo stresujące.
This is done by people who impose their will on others.
commencer à apprendre
Tak robią ludzie, którzy narzucają innym swoją wolę.
splitting
commencer à apprendre
pękający, rozdzierający
They would light up in different sequences first, one at a time.
commencer à apprendre
Najpierw odpalały się po kolei w różnych kolejnościach.
assimilate
commencer à apprendre
asymilować (się), aklimatyzować (się gdzieś), przyswajać (informacje, fakty)
subdivide
commencer à apprendre
dzielić wtórnie, dzielić na mniejsze części
retain
commencer à apprendre
przetrzymywać, gromadzić (np. dane w komputerze)
The financial reform involves only the rich.
commencer à apprendre
Reforma finansowa dotyczy tylko bogatych.
sensory
commencer à apprendre
czuciowy (dotyczący organów zmysłu)
We plan to extend the living room by five feet.
commencer à apprendre
Planujemy powiększyć salon o pięć stóp.
The rules weren't explicitly stated.
commencer à apprendre
Zasady nie były wyraźnie określone.
We all grow up at some stage of our life.
commencer à apprendre
Wszyscy dorastamy na jakimś etapie naszego życia.
All young people abandoned this city.
commencer à apprendre
Wszyscy młodzi ludzie opuścili to miasto.
These are the people who had the greatest input into this work.
commencer à apprendre
To są ci, którzy wnieśli największy wkład w tę pracę.
His clues were misleading.
commencer à apprendre
Jego wskazówki były mylące
The colon is used in writing to introduce an explanation.
commencer à apprendre
Dwukropek jest używany w pisowni do wprowadzenia wyjaśnienia.
What was your first impression?
commencer à apprendre
Jakie było twoje pierwsze wrażenie?
This affair is beyond my comprehension.
commencer à apprendre
Ta sprawa przekracza moją zdolność pojmowania.
The government promised to give aid to the developing countries.
commencer à apprendre
Rząd obiecał pomóc krajom rozwijającym się.
unappealing
commencer à apprendre
niepociągający, nieprzyjemny, odpychający
His letter was long and rambling.
commencer à apprendre
Jego list był długi i chaotyczny
He signed up for the tennis tournament, so I did likewise.
commencer à apprendre
On zapisał się na turniej tenisowy, więc ja zrobiłem tak samo.
We have distinct views on the matter.
commencer à apprendre
Mamy odmienne poglądy w tej sprawie.
Basically, this phone is useless.
commencer à apprendre
Zasadniczo ten telefon jest bezużyteczny.
marker
commencer à apprendre
marker, znak, wskaźnik
He outlined the project in front of the board.
commencer à apprendre
On w skrócie przedstawił projekt przed zarządem.
What are the requirements to enter university in your country?
commencer à apprendre
Jakie są wymogi, żeby dostać się na uniwersytet w Twoim kraju?
It's unlike John to be so calm.
commencer à apprendre
To niepodobne do Johna, że jest taki cichy.
I told her at some point you'd say we need more evidence.
commencer à apprendre
Powiedziałem jej, że w którymś momencie powiesz, że potrzebujemy więcej dowodów
an additional feature of
commencer à apprendre
dodatkowa funkcja
in contrast to
commencer à apprendre
w przeciwieństwie do
I'm a good person due to my parents.
commencer à apprendre
Jestem dobrym człowiekiem dzięki moim rodzicom.
We had a huge fight, and consequently we don't speak to each other.
commencer à apprendre
Wdaliśmy się w olbrzymią kłótnię i wskutek tego nie rozmawiamy ze sobą.
these considerations imply that
commencer à apprendre
z tych rozważań wynika, że
in conclusion
commencer à apprendre
na koniec, na zakończenie, w końcu, podsumowując
in sum
commencer à apprendre
w sumie, krótko mówiąc
as can be seen
commencer à apprendre
jak widać
as far as
commencer à apprendre
aż do, o ile
I don't necessarily believe in a perfect marriage.
commencer à apprendre
Niekoniecznie wierzę w idealne małżeństwo.
as an aside
commencer à apprendre
Tak na marginesie
I'm concerned with animal rights.
commencer à apprendre
Jestem zaangażowana w prawa zwierząt.
In case of emergency you should call me.
commencer à apprendre
W razie nagłego wypadku powinieneś do mnie zadzwonić.
with regard to
commencer à apprendre
jeśli chodzi o; co się tyczy; odnośnie do; względem; w zakresie
Please note that the office is closed on Friday.
commencer à apprendre
Proszę zauważyć, że biuro jest zamknięte w piątek.
interestingly
commencer à apprendre
co ciekawe, interesująco, frapująco
They concluded that this issue is irrelevant.
commencer à apprendre
Oni wywnioskowali, że ten problem nie ma znaczenia.
redundancy
commencer à apprendre
redukcja (etatów), zbędność (np. słów), nadmiar (np. informacji)
t was a significant technological advance.
commencer à apprendre
To był znaczący postęp technologiczny.
I think that this coverage is biased.
commencer à apprendre
Sądzę, że ten sposób przedstawiania jest stronniczy.
They were particularly nice yesterday.
commencer à apprendre
Oni byli wczoraj szczególnie mili.
The pamphlet includes all the information needed.
commencer à apprendre
Ten pamflet zawiera wszystkie potrzebne informacje.
The houses in our street are very alike.
commencer à apprendre
Domy na naszej ulicy są bardzo podobne.
Everything, in his eyes, appeared so old.
commencer à apprendre
Wszystko w jego oczach wydawało się takie stare.
discernable
commencer à apprendre
zauważalny, dostrzegalny, wyczuwalny
remarkably
commencer à apprendre
wybitnie, wielce, niezwykle
Let's try a different approach.
commencer à apprendre
Spróbujmy innego podejścia.
A short story eventually developed into a full-scale novel.
commencer à apprendre
Krótkie opowiadanie w końcu rozwinęło się do pełnej powieści.
I didn't tell him. Nevertheless, he found out somehow.
commencer à apprendre
Nie powiedziałem mu. Niemniej jednak, sam jakoś się dowiedział.
derivation
commencer à apprendre
źródło, pochodzenie
Any subsequent changes must be approved.
commencer à apprendre
Wszelkie dalsze zmiany muszą zostać zatwierdzone.
comma
commencer à apprendre
przecinek
semicolon
commencer à apprendre
średnik
They have made considerable progress recently.
commencer à apprendre
Oni zrobili ostatnio znaczny postęp.
He's famous among his fellow scientists.
commencer à apprendre
On jest sławny wśród swoich kolegów naukowców.
May I ask how long you intend to stay here?
commencer à apprendre
Czy mogę zapytać, jak długo zamierzacie tu zostać?
This movie was brilliant. I want to watch it again.
commencer à apprendre
Ten film był doskonały. Chcę go obejrzeć jeszcze raz.
They have a nice house among trees.
commencer à apprendre
Oni mają ładny dom pośród drzew.
She's always telling bull. I'm tired of it.
commencer à apprendre
Ona zawsze mówi bzdury. Mam tego dość.
get across
commencer à apprendre
przekazywać (np. wiadomość, informację) wyjaśniać (np. co się ma na myśli)
discernible
commencer à apprendre
zauważalny, dostrzegalny, wyczuwalny
derivation
commencer à apprendre
źródło, pochodzenie
universally
commencer à apprendre
powszechnie, ogólnie
stating
commencer à apprendre
oświadczanie, ogłaszanie
with regard to
commencer à apprendre
jeśli chodzi o; co się tyczy; odnośnie do; względem; w zakresie
I don't think he qualifies for the job.
commencer à apprendre
Nie sądzę, żeby on się nadawał do tej pracy.
He used many adjectives to describe her.
commencer à apprendre
On użył wielu przymiotników, by ją opisać.
Did you read the text on the preceding page?
commencer à apprendre
Czy przeczytałeś tekst na poprzedzającej stronie?
I will send you my objections regarding this project.
commencer à apprendre
Wyślę panu moje zastrzeżenia dotyczące tego projektu.
The town was captured by rebels.
commencer à apprendre
Miasto zostało zdobyte przez rebeliantów.
It prominently soars above other mountain peaks.
commencer à apprendre
W znaczy sposób wystaje ponad resztę górskich szczytów.
She lives in constant fear.
commencer à apprendre
Ona żyje w stałym strachu.
concluding
commencer à apprendre
wywnioskowanie, konkludowanie
redundancy
commencer à apprendre
zbędność (np. słów), nadmiar (np. informacji), redundancja, rozwlekłość (wypowiedzi)
This deal ensures three weeks of vacation for everyone.
commencer à apprendre
Ta umowa zapewnia trzy tygodnie urlopu dla każdego.
harshness
commencer à apprendre
surowość
I like my friend, although she can be a little dull sometimes.
commencer à apprendre
Lubię moją koleżankę, chociaż ona jest czasem trochę nudna.
Given the circumstances, we will not throw a big party.
commencer à apprendre
Biorąc pod uwagę okoliczności, nie zrobimy dużej imprezy.
He grieved for the companion he had lost.
commencer à apprendre
Opłakiwał przyjaciela, którego stracił.
prudence
commencer à apprendre
roztropność, rozwaga
We are now in the minicomputer era of digital fabrication
commencer à apprendre
Obecnie jesteśmy w minikomputerowej erze cyfrowej produkcji.
There is strong friction here in the relationship between the European and national levels.
commencer à apprendre
Istnieją tutaj silne tarcia w relacjach między szczeblem europejskim a szczeblami krajowymi.
The Sun can strongly affect your plants.
commencer à apprendre
Słońce może silnie oddziaływać na twoje rośliny.
We've overcome all obstacles.
commencer à apprendre
Pokonaliśmy wszystkie przeszkody.
She felt miserable.
commencer à apprendre
Ona czuła się przygnębiona.
drag up
commencer à apprendre
wyciągać, wywlekać
The new look of this product deceived me.
commencer à apprendre
Oszukał mnie nowy wygląd tego produktu.
She gently suggested we went home.
commencer à apprendre
Ona delikatnie zasugerowała, abyśmy poszli do domu.
Don't bother to be nice.
commencer à apprendre
Nie sil się na bycie miłym.
Don't forget I contributed to this project.
commencer à apprendre
Nie zapominaj, że przyczyniłem się do tego projektu.
I didn't like him, he seemed very hostile to me.
commencer à apprendre
Nie polubiłem go, wydał mi się bardzo nieprzyjazny.
Remember about your interruptions while playing video games.
commencer à apprendre
Pamiętaj o robieniu przerw podczas grania w gry video.
offset
commencer à apprendre
zrównoważyć, skompensować
I thought it appears quite clear.
commencer à apprendre
Myślałam, że wydaje się to całkiem jasne.
My assumption was that they wanted to come with us.
commencer à apprendre
Moim założeniem było, że oni chcą iść z nami.
Your cigarette triggered my fire detector.
commencer à apprendre
Twój papieros uruchomił mój czujnik dymu.
phony with love
commencer à apprendre
fałszywy z miłości
distinct relationships
commencer à apprendre
odrębne relacje
serendipity
commencer à apprendre
przypadek, szczęśliwy traf
The last 5 questions were related to the country's economy.
commencer à apprendre
Ostatnie 5 pytań dotyczyło gospodarki kraju.
I want you to understand the drift of our thinking.
commencer à apprendre
Chcę, żebyś zrozumiał prąd naszego myślenia.
The temperatures on Mount Everest are so low that nothing there decays.
commencer à apprendre
Temperatury na Mount Everest są tak niskie, że nic tam nie gnije.
forthright
commencer à apprendre
jawny, szczery, prostolinijny
Your excuses don't compute.
commencer à apprendre
Twoje wymówki nie mają sensu.
upfront
commencer à apprendre
otwarty, szczery
It's made of genuine leather.
commencer à apprendre
To jest zrobione z prawdziwej skóry.
incompatible
commencer à apprendre
rozbieżny, niedobrany, sprzeczny (np. o charakterach, poglądach)
Is this soundcard compatible with Windows Vista?
commencer à apprendre
Czy ta karta dźwiękowa jest zgodna z systemem Windows Vista?
phoney
commencer à apprendre
fałszywy, udawany, sztuczny, podrobiony
Do you come to this bar frequently?
commencer à apprendre
Czy często przychodzisz do tego baru?
A man needs to have principles.
commencer à apprendre
Człowiek musi mieć zasady.
dismissive
commencer à apprendre
lekceważący
butt into something
commencer à apprendre
wtrącić się do czegoś, wtrącać się do czegoś
The storks are building a nest on the roof of my house
commencer à apprendre
Bociany budują gniazdo na dachu mojego domu.
victimize
commencer à apprendre
prześladować, represjonować
She has an innate capacity for learning foreign languages.
commencer à apprendre
Ona ma wrodzoną zdolność do nauki języków obcych.
She received a rod for Christmas.
commencer à apprendre
Ona dostała na święta rózgę.
They were deprived of food for 36 hours.
commencer à apprendre
Oni byli pozbawieni jedzenia przez 36 godzin.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.