Professions / Profesijos

 0    80 fiche    vaivasarkaite
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
accountant
I need to hire an accountant.
commencer à apprendre
apskaitininkas
Man reikia nusisamdyti apsakaitininką.
advertising executive
He is a dynamic young advertising executive.
commencer à apprendre
reklamos agentas
Jis dinamiškas jaunas reklamos agentas.
businessman
A businessman should grab any chance to make a profit.
commencer à apprendre
verslininkas
Verslininkas turėtų pasinaudoti bet kokia galimybe gauti pelną.
economist
He's an economist who thinks he knows all the answers.
commencer à apprendre
ekonomistas
Jis ekonomistas, galvojantis, jog žino visus atsakymus.
insurance broker
Ask an insurance broker for advice.
commencer à apprendre
draudimo agentas
Paklausk draudimo agento patarimo.
investment analyst
He will remain investment analyst in the company until the end of his contract.
commencer à apprendre
finansų analitikas
Jis ir toliau bus įmonės finansų analitikas kol pasibaigs jo sutartis.
project manager
Then I became a lead project manager.
commencer à apprendre
projektų vadybininkas
Ir tada aš tapau pagrindiniu projektų vadovu.
marketing director
Beata arranged a meeting with the marketing director.
commencer à apprendre
marketingo vadovas
Beata suorganizavo susitikimą su marketingo vadovu.
manager
The manager is out, can I take a message?
commencer à apprendre
vadybininkas
Vadybininkas šiuo metu išvykęs, ar galiu priimti Jūsų žinutę?
office worker
I'm an ordinary office worker.
commencer à apprendre
biuro darbuotojas
Aš esu eilinis biuro darbuotojas.
saleswoman
The saleswoman raised an eyebrow skeptically.
commencer à apprendre
pardavėja
Pardavėja skeptiškai kilstelėjo antakį.
secretary
My secretary will phone you to arrange a meeting.
commencer à apprendre
sekretorė
Mano sekretorė paskambins Jums, kad suderintų susitikimą.
art dealer
She sold the painting through a London art dealer.
commencer à apprendre
meno kūrinių pardavėjas
Ji pardavė paveikslą per Londono meno kūrinių pardavėją.
baker
The baker frosted the cake with a mixture of sugar and whites of eggs.
commencer à apprendre
kepėjas
Kepėjas apibarstė pyragą cukraus ir kiaušinių baltimų mišiniu.
barber
He is the best barber in this area.
commencer à apprendre
vyrų kirpėjas
Jis geriausias vyrų kirpėjas šiame rajone.
beautician
My wife goes to a beautician and gets her nails and hair done together.
commencer à apprendre
kosmetologas
Mano žmona eina pas kosmetologą ir susitvarko nagus bei plaukus vienu kartu.
bookkeeper
I was tired of being a bookkeeper.
commencer à apprendre
buhalteris
Aš buvau pavargęs nuo buhalterio darbo.
cashier
I work at a bookstore as a cashier once a week.
commencer à apprendre
kasininkas
Kartą per savaitę aš dirbu kasininkų knygų parduotuvėje.
estate agent
The estate agent is a person who buys and sells buildings and land for others.
commencer à apprendre
nekilnojamo turto agentas
Nekilnojamojo turto agentas yra asmuo, kuris perka ir parduoda pastatus ir žemę kitiems.
florist
I was surprised to see the florist delivering a huge, beautiful plant.
commencer à apprendre
gėlininkas
Aš nustebau pamatęs gėlininką atnešantį gražų, didelį augalą.
hairdresser
I'm going to change my hairdresser.
commencer à apprendre
kirpėjas
Ketinu pakeisti savo kirpėją.
tailor
She had his dress made by a Parisian tailor.
commencer à apprendre
siūvėjas
Jos suknelę pasiuvo Paryžiaus siūvėjas.
travel agent
Contact a travel agent about times and costs.
commencer à apprendre
kelionių agentas
Dėl laiko ir kainų susisiek su kelionių agentu.
counsellor
Talking to a counsellor helped her enormously.
commencer à apprendre
tarybos narys
Pasikalbėjimas su tarybos nariu jai nepaprastai padėjo.
dentist
The dentist extracted her wisdom tooth.
commencer à apprendre
odontologas
Odontologas ištraukė jos protinį dantį.
doctor
He received his doctor's qualification last year.
commencer à apprendre
gydytojas
Pernai jis įgyjo gydytojo kvalifikaciją.
nanny
They have a nanny for their kids.
commencer à apprendre
auklė
Savo vaikams jie nusamdė auklę.
nurse
She worked as a nurse in a psychiatric hospital.
commencer à apprendre
seselė
Ji dirbo sesele psichiatrinėje ligoninėje.
psychiatrist
He went to a psychiatrist in connection with his compulsive gambling.
commencer à apprendre
psichiatras
Jis nuėjo pas psichiatrą dėl kompulsinio lošimo.
social worker
After his qualification, he worked as a social worker.
commencer à apprendre
socialinis darbuotojas
Sekdamas savo kvalifikaciją jis dirbo socialiniu darbuotoju.
surgeon
My daughter is engaged to a surgeon.
commencer à apprendre
chirurgas
Mano dukra susižadėjusi su chirurgu.
veterinary surgeon
Her uncle works as veterinary surgeon.
commencer à apprendre
veterinaras
Jos dėdė dirba veterinaru.
builder
Her father was a builder in Birmingham.
commencer à apprendre
statybininkas
Mano tėtis buvo statybininkas Birminheme.
cleaner
I used to work as a cleaner in a hospital.
commencer à apprendre
valytojas
Anksčiau dirbau valytoju ligoninėje.
electrician
He was an electrician by profession.
commencer à apprendre
elektrikas
Jo profesija buvo elektrikas.
gardener
We employ a gardener two days a week.
commencer à apprendre
sodinininkas
Du kartus per savaitę mes samdome sodininką.
masseuse
A masseuse can be requested at any time.
commencer à apprendre
masažistė
Bet kuriuo metu galime išsikvieti masažistę.
mechanic
The mechanic fixed up the machine quickly.
commencer à apprendre
mechanikas
Mechanikas greitai sutvarkė mašiną.
plumber
The plumber is coming tomorrow to install a new washing machine.
commencer à apprendre
santechnikas
Rytoj ateina santechnikas įrengti naują skalbimo mašiną.
bartender
Tomas got a job as a bartender.
commencer à apprendre
barmenas
Tomas gavo barmeno darbą.
cook
Every cook praises his own broth.
commencer à apprendre
virėjas
Kiekvienas virėjas šlovina savo sultinį.
waitress
The waitress refilled our coffee cups.
commencer à apprendre
padavėja
Padavėja pripildė mūsų kavos puodelius.
driver
Please tell the driver to drive slower.
commencer à apprendre
vairuotojas
Prašau pasakyk vairuotojui važiuoti lėčiau.
pilot
Some day I'll be a pilot.
commencer à apprendre
pilotas
Vieną dieną aš busiu pilotas.
artist
He earned a precarious living as an artist.
commencer à apprendre
menininkas
Kaip menininkas jis užsidirba nestabilias pragyvenimo pajamas.
journalist
My former husband is a journalist.
commencer à apprendre
žurnalistas
Mano buvęs vyras yra žurnalistas.
painter
He has a God-given talent as a painter.
commencer à apprendre
dailininkas
Jis turi Dievo duotą dailininko talentą.
photographer
I think he'll be successful as a photographer.
commencer à apprendre
fotografas
Manau, jis bus sekmingas fotografas.
actress
Who is your favorite actress?
commencer à apprendre
aktorė
Kas yra tavo mėgstamiausia aktorė?
comedian
My special guest will be comedian Ben Elton.
commencer à apprendre
komikas
Mano specialus svečias bus Ben Elton.
composer
He was born to be a great composer.
commencer à apprendre
kompozitorius
Jis gimė būti geru kompozitoriumi.
dancer
He's a fine actor and an even finer dancer.
commencer à apprendre
šokėjas
Jis geras aktorius ir dar geresnis šokėjas.
DJ
Jonas was only 19 when he got his job as a DJ.
commencer à apprendre
didžėjus
Jonui buvo tik 19 kai gavo didžėjaus darbą.
singer
His ambition was to be a famous singer.
commencer à apprendre
dainininkas
Jo ambicija buvo tapti žinomu daininku.
TV presenter
She's a highly paid TV presenter.
commencer à apprendre
laidų vedėjas
Jis brangiai apmokamas laidų vedėjas.
bodyguard
A personal bodyguard had been assigned to her.
commencer à apprendre
asmens sargybinis
Jai buvo paskirtas asmens sargybinis.
detective
He likes to read detective stories.
commencer à apprendre
detektyvas
Jam patinka skaityti detektyvų istorijas.
lawyer
He became a lawyer as her father had done before her.
commencer à apprendre
teisininkas
Jis tapo teisininku, kaip ir jo tėvas.
police officer
He gave up his job as a police officer after his partner was killed.
commencer à apprendre
policininkas
Po partnerio nužudymo jis atsisakė policininko darbo.
choreographer
The choreographer helped the performers to learn how to compose dances.
commencer à apprendre
choreografas
Choreografė padėjo atlikėjams išmokti šokti.
sportsman
His brother is a sportsman of our school.
commencer à apprendre
sportininkas
Jo brolis yra mūsų mokyklos sportininkas.
lecturer
The lecturer illustrated his point with a diagram on the blackboard.
commencer à apprendre
dėstytojas
Dėstytojas iliustravo savo esminę mintį ant lentos nupiešdamas schemą.
teacher
We all like having you as our teacher.
commencer à apprendre
mokytojas
Mes visi džiaugiamės, kad esi mūsų mokytojas.
sailor
The boy decided not to become a sailor.
commencer à apprendre
jūreivis
Berniukas nusprendė tapti jūreiviu.
soldier
The soldier carried a pack on his back.
commencer à apprendre
kareivis
Kareivis ant nugaros nešė kuprinę.
biologist
My husband is a biologist.
commencer à apprendre
biologas
Mano vyras yra biologas.
scientist
He had an image of a mad scientist working in his laboratory.
commencer à apprendre
mokslininkas
Jis turėjo laboratorijoje dirbančio beprotiško mokslininko įvaizdį.
priest
They anointed the new priest with oil.
commencer à apprendre
kunigas
Naują kunigą jie patepė aliejumi.
archaeologist
Ona isn't really an archaeologist, it's just an interest of hers.
commencer à apprendre
arheologė
Ona nėra arheologė, tai tik jos hobis.
architect
He is the architect who planned the new shopping centre.
commencer à apprendre
architektas
Jis yra architektas, kuris planavo naują prekybos centrą.
engineer
He claimed himself to be engineer.
commencer à apprendre
inžinierius
Jis teigė esąs inžinierius.
farmer
The farmer taught her how to shear sheep.
commencer à apprendre
ūkinininkas
Ūkininkas ją išmokė kaip apkirpti avį.
firefighter
The firefighter broke into the house to rescue the old man.
commencer à apprendre
gaisrininkas
Gaisrininkas įsilaužė į namus, kad išgelbėtų senuką.
housewife
I don't want to be a housewife after marriage.
commencer à apprendre
namų šeimininkė
Aš nenoriu būti namų šeimininke po vedybų.
interior designer
You need to be a professional interior designer.
commencer à apprendre
interjero dizaineris
Turi būti profesionaliu interjero dizaineriu.
librarian
The librarian returned with the book I wanted.
commencer à apprendre
bibliotekininkas
Bibliotekininkas grįžo su mano norima knyga.
model
He was looking for a job as a model.
commencer à apprendre
modelis
Jis ieškojo modelio darbo.
politician
The mayor is a skilled politician.
commencer à apprendre
politikas
Meras yra kvalifikuotas politikas.
postman
Has the postman already been here?
commencer à apprendre
paštininkas
Ar paštininkas jau buvo atėjąs?
translator
He works as a translator of technical texts.
commencer à apprendre
vertėjas
Jis dirba techninių tekstų vertėju.

Professions

Lesson which will help you learn main professions in Lithuanian language. Need to make an appointment for a doctor? Find specialist you need way faster after trying our lesson!

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.