Díaz y Venegas

 0    101 fiche    kacperkosa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
od najmłodszych lat interesuje się muzyką
commencer à apprendre
desde muy pequeña le ha interesado la música
była częścią TLC
commencer à apprendre
formó parte de TLC
rozpoczęła karierę solową
commencer à apprendre
comenzó su carrera como solista
album, płyta
commencer à apprendre
el álbum
jej pierwsze dwa albumy
commencer à apprendre
sus dos primeros discos
odnieść duży sukces
commencer à apprendre
tener mucho éxito
dał jej międzynarodową sławę
commencer à apprendre
le dio fama internacional
za który otrzymała ważne międzynarodowe nagrody
commencer à apprendre
por el que recibió importantes premios internacionales
eksperymentowała
commencer à apprendre
ha ido experimentando
jej styl ewoluował
commencer à apprendre
su estilo ha evolucionado
w kierunku bardziej aktualnych rytmów
commencer à apprendre
hacia ritmos más actuales
nie straciła swojego niepowtarzalnego osobistego vibe'u
commencer à apprendre
no ha perdido su inconfundible toque personal
szacuje się że
commencer à apprendre
se calcula que
dzięki swoim współpracom
commencer à apprendre
gracias a sus colaboraciones
udział w ścieżkach dźwiękowych
commencer à apprendre
participación en bandas sonoras
na uwagę zasługuje również jej praca humanitarna
commencer à apprendre
es destacable también su labor humanitaria
została nazwana
commencer à apprendre
fue nombrada
Ambasadorka Dobrej Woli
commencer à apprendre
Embajadora de Buena Voluntad
uczestniczy w kampaniach na rzecz rozwoju Ameryki Łacińskiej
commencer à apprendre
participa en campañas a favor del desarrollo de América Latina
poprawa sytuacji kobiet
commencer à apprendre
la mejora de la situación de las mujeres
album na rzecz ofiar trzęsienia ziemi
commencer à apprendre
el disco a favor de los damnificados del terremoto
trzęsienie ziemi na Haiti w 2010 roku
commencer à apprendre
el terremoto de Haití en 2010
dorastał ze swoimi dziadkami
commencer à apprendre
se crió con sus abuelos
poznał swojego ojca w New Jersey
commencer à apprendre
se reunió con su padre en Nueva Jersey
od dzieciństwa
commencer à apprendre
desde pequeño
uzyskał tytuł magistra sztuk pięknych
commencer à apprendre
hizo un máster en bellas artes
jego pierwsza książka
commencer à apprendre
su primer libro
zbiór opowiadań
commencer à apprendre
una colección de cuentos
pod tytułem
commencer à apprendre
titulado
utopiony
commencer à apprendre
el ahogado
został opublikowany w 1996 roku
commencer à apprendre
se publicó en 1996
jego skok do światowej sławy
commencer à apprendre
su salto a la fama mundial
krótkie życie
commencer à apprendre
la vida breve
przyniósł mu nagrodę Pulitzera
commencer à apprendre
le valió al premio Pulitzer
plus wiele innych nagród
commencer à apprendre
además de muchos otros galardones
mieszanka hiszpańskiego i angielskiego
commencer à apprendre
una mezcla de español e inglés
odzwierciedla język używany przez Latynosów
commencer à apprendre
refleja la lengua que utilizan los latinos
jego znaczenie dla obu kultur
commencer à apprendre
su pertinencia a las dos culturas
w swoim dziele
commencer à apprendre
en su obra
opisuje trudną rzeczywistość emigrantów
commencer à apprendre
describe la dura realidad de los emigrantes
Latynoscy Amerykanie
commencer à apprendre
los hispanoamericanos
USA
commencer à apprendre
los EE.UU.
nie przeszkadza w okazywaniu wielkiego poczucia humoru
commencer à apprendre
no le impide mostrar un gran sentido del humor
świetny obrońca
commencer à apprendre
un gran defensor
prawa imigrantów
commencer à apprendre
los derechos de los inmigrantes
aktywnie uczestniczy
commencer à apprendre
participa activamente
redaktor literatury
commencer à apprendre
editor de literatura
twórcze pisanie
commencer à apprendre
escritura creativa
egzotyczne
commencer à apprendre
exótico
prostolinijny
commencer à apprendre
sencillo
niezależny
commencer à apprendre
independiente
bezpieczny
commencer à apprendre
seguro
pełen sukcesów
commencer à apprendre
exitoso
rodzinny
commencer à apprendre
familiar
żyję życiem supergwiazdy
commencer à apprendre
vivo el súper estrellato
świat muzyki
commencer à apprendre
el mundo de la música
zeznania dwóch bohaterów
commencer à apprendre
testimonios de los dos personajes
zaczerpnięte z wywiadu
commencer à apprendre
extraído de una entrevista
każda rzecz
commencer à apprendre
cada cosa
myślę w ten sposób
commencer à apprendre
pienso así
otaczam się ludźmi, którzy tak myślą
commencer à apprendre
me rodeo de gente que piensa así
codzienne sprawy
commencer à apprendre
las cosas cotidianas
mamy obowiązek coś zrobić
commencer à apprendre
tenemos la obligación de hacer algo
stół bilardowy
commencer à apprendre
la mesa de billar
waży dużo
commencer à apprendre
pesa mucho
zapłacić za studia
commencer à apprendre
pagar la universidad
w nocy
commencer à apprendre
en la noche
zwany
commencer à apprendre
llamado
podgatunek
commencer à apprendre
el subgénero
thriller
commencer à apprendre
la novela de terror
powieść science-fiction
commencer à apprendre
la novela de ciencia ficción
książka historyczna
commencer à apprendre
el libro de historia
dokładnie interesuje mnie to połączenie
commencer à apprendre
precisamente me interesa esa conexión
mniej znane aspekty
commencer à apprendre
los aspectos menos conocidos
w sposób który
commencer à apprendre
de un modo que
nie mieści się w zasięgu realistycznej literatury
commencer à apprendre
no está al alcance de la literatura realista
być w zasięgu ręki
commencer à apprendre
estar al alcance
jestem z przy granicy
commencer à apprendre
soy fronteriza
dwa tak różne kraje
commencer à apprendre
dos países tan distintos
jestem inny
commencer à apprendre
soy otro
moja osobowość jest inna
commencer à apprendre
mi personalidad es distinta
lżejszy
commencer à apprendre
más ligero
wybrać / wybierać
commencer à apprendre
escoger
Kogo byś wybrał?
commencer à apprendre
¿Quién escogerías?
bardzo wyjątkowe życie
commencer à apprendre
una vida muy especial
profesjonalna tenisistka
commencer à apprendre
una jugadora de tenis profesional
w turniejach Wielkiego Szlema
commencer à apprendre
en torneos Grand Slam
zdobyła 23 tytuły
commencer à apprendre
ha ganado 23 títulos
zajmowała pierwsze miejsce w rankingu WTA
commencer à apprendre
ha ostenado la primera posición en el ranking WTA
razem z którą
commencer à apprendre
junto a la que
posiada 3 złote medale olimpijskie
commencer à apprendre
posee 3 medallas de oro olímpicas
w grze podwójnej
commencer à apprendre
en dobles
w singlach
commencer à apprendre
en individuales
jest uważana za jedną z najlepszych
commencer à apprendre
está considerada como una de las mejores
dzięki jej wielkiej sile fizycznej
commencer à apprendre
gracias a su gran fuerza física
siła mentalna
commencer à apprendre
la fuerza mental
jej potężne ciosy
commencer à apprendre
sus poderosos golpes
zdobyła 4 medale
commencer à apprendre
logró 4 medallas
na igrzyskach olimpijskich
commencer à apprendre
en los Juegos Olímpicos
tenisistka
commencer à apprendre
la tenista
w obu trybach
commencer à apprendre
en las dos modalidades

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.