Culture – Basic Polish Vocabulary

5  1    57 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
actor
George Clooney, an American film actor was born on May 6th, 1961.
commencer à apprendre
aktor
George Clooney, amerykański aktor filmowy urodził się 6 maja 1961 roku.
actress
Who is your favourite actress?
commencer à apprendre
aktorka
Kto jest twoją ulubioną aktorką?
art
The Museum of Modern Art is open till midnight.
commencer à apprendre
sztuka
Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest czynne do północy.
band
The band gave out 10 000 of the multi-coloured wrist bands to the audience at the concert.
commencer à apprendre
zespół
Zespół rozdał publiczności 10 000 kolorowych branzoletek podczas koncertu.
book
Will e-books replace paper books?
commencer à apprendre
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?
cinema
Let's go to the cinema tonight.
commencer à apprendre
kino
Może pójdziemy do kina dziś wieczorem?
circus
Children love watching animals at the circus.
commencer à apprendre
cyrk
Dzieci uwielbiają oglądać zwierzęta w cyrku.
comedy
If you want to have a good laugh you should see the latest comedy with Jim Carrey.
commencer à apprendre
komedia
Jeśli chcesz się zdrowo pośmiać, powinieneś zobaczyć najnowszą komedię z Jimem Carrey.
concert
The singer is going to give ten concerts this month.
commencer à apprendre
koncert
Ten piosenkarz da w tym miesiącu dziesięć koncertów.
culture
Is the Palace of Culture and Science the highest building in Poland?
commencer à apprendre
kultura
Czy Pałac Kultury i Nauki jest najwyższym budynkiem w Polsce?
dancer
Rudolf Nureyev was one of the greatest male dancers of all time.
commencer à apprendre
tancerz
Rudolf Nureyev był jednym z najwybitniejszych tancerzy wszechczasów.
director
Woody Allen is one of the best known American directors.
commencer à apprendre
reżyser
Woody Allen jest jednym z najbardziej znanych amerykańskich reżyserów.
entertainment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
commencer à apprendre
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
exhibition
You just have to see the new exhibition of Japanese sculptors.
commencer à apprendre
wystawa
Musisz wręcz zobaczyć nową wystawę Japońskich rzeźbiarzy.
film
The film Cabaret by Bob Fosse won eight Oscars in 1972.
commencer à apprendre
film
Film Kabaret Bob'a Fosse'a zdobył 8 Oskarów w 1972 roku.
fine arts
There are over 1200 students at the Warsaw Academy of Fine Arts.
commencer à apprendre
sztuki piękne
W Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych studiuje ponad 1200 studentów.
flute
The smallest flute is called piccolo.
commencer à apprendre
flet
Najmniejszy flet nazywa się piccolo.
guitar
The bass guitar is a string instrument.
commencer à apprendre
gitara
Gitara basowa jest instrumentem strunowym szarpanym.
instrument
I've always wanted to play any instrument.
commencer à apprendre
instrument
Zawsze pragnąłem grać na jakimś instrumencie.
masterpiece
The writer's final book turned out to be a masterpiece.
commencer à apprendre
arcydzieło
Ostatnia książka pisarza okazała się być arcydziełem.
modern art
When you come to London you should see the Museum of Modern Art.
commencer à apprendre
sztuka nowoczesna
Kiedy przyjedziesz do Londynu, powinieneś zwiedzić Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
music
My favourite type of music is Jazz.
commencer à apprendre
muzyka
Moim ulubionym typem muzyki jest jazz.
musician
John Lennon was a talented musician.
commencer à apprendre
muzyk
John Lennon był utalentowanym muzykiem.
note
How do you write music notes online?
commencer à apprendre
nuta
Jak można zapisać nuty na komputerze?
opera
Sydney Opera House is one of the most distinctive and famous 20th century buildings.
commencer à apprendre
opera
Opera w Sydney jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych i znanych budynków 20 wieku.
orchestra
The Great Orchestra of Christmas Charity raises money for ill children.
commencer à apprendre
orkiestra
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze dla chorych dzieci.
painter
The painter of this work is unknown.
commencer à apprendre
malarz
Malarz tego dzieła jest nieznany.
painting
The painting Guernica was painted in 1937.
commencer à apprendre
obraz, malowidło
Obraz Guernica został namalowany w 1937 roku.
piano
Dolores can play the piano really well.
commencer à apprendre
pianino
Dolores gra na pianinie naprawdę dobrze.
picture
The girl is as pretty as a picture!
commencer à apprendre
obrazek
Dziewczyna jest śliczna jak obrazek!
poem
Yesterday I bought a collection of poems by Dylan Thomas.
commencer à apprendre
wiersz
Wczoraj kupiłem tomik poezji Dylana Thomasa.
poet
My favourite Welsh poet is Dylan Thomas.
commencer à apprendre
poeta
Moim ulubionym Walijskim poetą jest Dylan Thomas.
poetry
We are going to have lectures on Chinese poetry this term.
commencer à apprendre
poezja
W tym semestrze będziemy mieli wykłady poświęcone Chińskiej poezji.
poster
Tom has hundreds of posters of his favourite pop stars.
commencer à apprendre
plakat
Tom ma setki plakatów swoich ulubionych artystów popowych.
rhythm
This dancer has a natural sense of rhythm.
commencer à apprendre
rytm
Ta tancerka na naturalne poczucie rytmu.
sculpture
The sculpture of David by Michelangelo was created between 1501 and 1504.
commencer à apprendre
rzeźba
Rzeżba Michała Anioła przedstawiająca Dawida powstała pomiędzy 1501 a 1504 rokiem.
show
Kate Moss was the star of the show.
commencer à apprendre
pokaz
Kate Moss była gwiazdą pokazu.
singer
Justin Bieber is a Canadian pop singer and actor.
commencer à apprendre
piosenkarz
Justin Bieber jest kanadyjskim piosenkarzem muzyki pop/R&B oraz aktorem.
song
One of my favourite songs is Purple Rain by Prince.
commencer à apprendre
piosenka
Jedną z moich ulubionych piosenek jest Purple Rain Prince'a.
stage
What's it like to be on stage and talk to hundreds of people?
commencer à apprendre
scena
Jak to jest stać na scenie i mówić do setek ludzi?
star
Look at the beautiful star in the sky!
commencer à apprendre
gwiazda
Spójrz na tę piękną gwiazdę na niebie!
style
Victoria has an amazing style and always looks great.
commencer à apprendre
styl
Victoria ma niesamowity styl i zawsze wygląda świetnie.
theatre
The Globe Theatre in London was built in 1559 and is associated with William Shakespeare.
commencer à apprendre
teatr
Teatr The Globe w Londynie został zbudowany w 1559 roku i kojarzony jest z Williamem Szekspirem.
ticket office
We managed to buy the tickets at the ticket office just before the show.
commencer à apprendre
kasa biletowa
Udało nam się kupić bilety w kasie tuż przed pokazem.
to be famous
A lot of young girls and boys want to be famous.
commencer à apprendre
być sławnym
Wiele młodych dziewcząt i chłopców chce być sławnym.
to paint
Picasso painted Guernica in 1937.
commencer à apprendre
malować
Picasso namalował obraz Guernica w 1937 roku.
to play a role
Brad Pitt plays the role of a villain in his latest movie.
commencer à apprendre
grać rolę
Brad Pitt gra czarny charakter w swoim najnowszym filmie.
to play an instrument
It's never too late to learn to play an instrument.
commencer à apprendre
grać na instrumencie
Nigdy nie jest za późno na naukę gry na instrumencie.
to sing
Each contestant is asked to sing two songs.
commencer à apprendre
śpiewać
Każdy uczestnik proszony jest o zaśpiewanie dwóch piosenek.
trumpet
I play lots of instruments but my favourite one is the trumpet.
commencer à apprendre
trąbka
Gram na wielu instrumentach, ale moim ulubionym jest trąbka.
violin
Nigel Kennedy learnt to play the violin at the age of seven.
commencer à apprendre
skrzypce
Nigel Kennedy nauczył się grać na skrzypcach w wieku siedmiu lat.
writer
Jack Kerouac was an American writer of French-Canadian origin.
commencer à apprendre
pisarz
Jack Kerouac był amerykańskim pisarzem pochodzenia francusko-kanadyjskiego.
to write
Mark could write at the age of five.
commencer à apprendre
pisać
Mark potrafił pisać w wieku pięciu lat.
to read
Young people don't buy newspapers anymore.
commencer à apprendre
czytać
Młodzi ludzie nie kupują już gazet.
to watch
Matt is watching TV now, so don't disturb him.
commencer à apprendre
oglądać
Matt ogląda teraz telewizję, więc mu nie przeszkadzaj.
to play
Let's play basketball in the afternoon!
commencer à apprendre
grać
Zagrajmy w koszykówkę po południu!
culture
What do you understand by culture?
commencer à apprendre
kultura
Jak rozumiesz termin kultura?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.