Common Verbs – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    67 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to lie
My husband lies to me all the time.
commencer à apprendre
kłamać
Mój mąż ciągle mnie okłamuje.
to run
Molly became the first woman to run the 100 meter dash in under 10.0 seconds.
commencer à apprendre
biegać
Molly byłą pierwszą kobietą, która przebiegła dystans 100 metrów poniżej 10.0 sekund.
to take
They never take any money from their parents.
commencer à apprendre
brać
Nigdy nie biorą pieniędzy od swoich rodziców.
to be
To be, or not to be, that is the question.
commencer à apprendre
być
Być albo nie być, oto jest pytanie.
to kiss
Do you remember the first time you kissed?
commencer à apprendre
całować
Czy pamiętasz gdy całowałeś się po raz pierwszy?
to walk
Let's walk to work today.
commencer à apprendre
chodzić, spacerować
Pójdźmy dzisiaj pieszo do pracy.
to cut
I'm trying to cut this plank in half.
commencer à apprendre
ciąć
Próbuję przeciąć deskę na pół.
to pull
You need to push or pull the door to open it.
commencer à apprendre
ciągnąć
Jeśli chcesz otworzyć drzwi, musisz je pociągnąć lub pchnąć.
to wait
Ann has been waiting for her boyfriend for over an hour.
commencer à apprendre
czekać
Anna czeka na chłopaka ponad godzinę.
to read
Tom is reading a newspaper now.
commencer à apprendre
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.
to give
I'd like to give you this present as a sign of my love.
commencer à apprendre
dawać
Chciałabym ci wręczyć ten prezent jako wyraz mojej miłości.
to get
She always gets what she wants.
commencer à apprendre
dostać
Ona zawsze dostaje to czego chce.
to share
I'm sharing the flat with four French students.
commencer à apprendre
dzielić
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
to play
Most children love to play outdoors.
commencer à apprendre
grać, bawić się
Większość dzieci uwielbia bawić się na świeżym powietrzu.
to go
We hardly ever go to bed before midnight.
commencer à apprendre
iść
Rzadko kiedy chodzimy spać przed północą.
to eat
In Britain, it is estimated that 11 billion sandwiches are eaten per year.
commencer à apprendre
jeść
Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii zjada się rocznie 11 miliardów kanapek.
to put
Don't put the shoes on the table, please.
commencer à apprendre
kłaść
Proszę żebyś nie kładł butów na stole.
to love
Do you love me?
commencer à apprendre
kochać
Czy kochasz mnie?
to buy
I'm planning to buy a new fish aquarium.
commencer à apprendre
kupić
Planuję zakup nowego akwarium dla ryb.
to fly
Migratory birds are already flying back home.
commencer à apprendre
latać
Ptaki migrujące zaczęły odlatywać do domu.
to like
I like this exercise very much.
commencer à apprendre
lubić
Bardzo podoba mi się to ćwiczenie.
to have
The postman didn't have any letters for us today.
commencer à apprendre
mieć
Listonosz nie miał dzisiaj dla nas żadnych listów.
to push
Remember not to push the red button!
commencer à apprendre
naciskać
Pamiętaj o tym, żeby nie naciskać czerwonego przycisku.
to teach
I'm trying to teach you something.
commencer à apprendre
nauczać
Próbuję nauczyć ciebie czegoś.
to turn
You need to turn left to get to the nearest cash machine.
commencer à apprendre
skręcać
Musisz skręcić w lewo by dostać się do najbliższego bankomatu.
to visit
Are you going to visit one of the Hawaii islands?
commencer à apprendre
odwiedzać
Czy zamierzasz zwiedzić jedną z wysp Hawajskich?
to offer
The bank offered me a loan.
commencer à apprendre
oferować
Bank zaoferował mi pożyczkę.
to open
The Queen is going to open a new hospital.
commencer à apprendre
otwierać
Królowa zamierza otworzyć nowy szpital.
to remember
Remember to shut the windows before you leave.
commencer à apprendre
pamiętać
Pamiętaj żeby zamknąć okna zanim wyjdziesz.
to look
Look at these beautiful gliders.
commencer à apprendre
patrzeć
Spójrz na te piękne szybowce.
to drink
Helen drinks two bottles of mineral water a day.
commencer à apprendre
pić
Helen wypija dziennie dwie butelki wody mineralnej.
to write
Robert is writing another letter of complaint.
commencer à apprendre
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
to pay
Are you going to pay with a credit card?
commencer à apprendre
płacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
to swim
I learned to swim at the age of three.
commencer à apprendre
pływać
Nauczyłam się pływać w wieku trzech lat.
to travel
Do you prefer to travel with several friends or alone?
commencer à apprendre
podróżować
Czy wolisz podróżować z grupą znajomych czy samotnie?
to help
Could you help me open the door?
commencer à apprendre
pomagać
Czy mógłbyś pomóc mi otworzyć drzwi?
to move
Don't move for a second. I'm trying to take a photo of you.
commencer à apprendre
poruszać się, przemieszczać się
Nie ruszaj się. Próbuję zrobić ci zdjęcie.
to need
Will you need the car tomorrow?
commencer à apprendre
potrzebować
Czy będziesz potrzebował jutro samochodu?
to say
What are you trying to say?
commencer à apprendre
powiedzieć
Co próbujesz powiedzieć?
to work
They work for the National Museum in London.
commencer à apprendre
pracować
Pracują dla Muzeum Narodowego w Londynie.
to try
Try this lemon cake. It's delicious.
commencer à apprendre
próbować
Spróbuj tego cytrynowego ciasta. Jest wyborne.
to come
John should come here any minute.
commencer à apprendre
przyjść
John powinien przyjść lada chwila.
to do
What are you planning to do now?
commencer à apprendre
robić
Co zamierzasz teraz zrobić?
to make
The boys made a model of a plane.
commencer à apprendre
robić, tworzyć
Chłopcy zrobili model samolotu.
to talk
Ann loves talking on the phone.
commencer à apprendre
rozmawiać
Anna uwielbia rozmawiać przez telefon.
to understand
I'm trying to understand what is happening.
commencer à apprendre
rozumieć
Próbuję zrozumieć co się dzieje.
to sit
She's sitting now because her feet hurt.
commencer à apprendre
siedzieć
Siedzi teraz, ponieważ bolą ją nogi.
to jump
He can jump really high.
commencer à apprendre
skakać
Potrafi podskoczyć wysoko.
to listen
She loves listening to the music on her way to work.
commencer à apprendre
słuchać
Uwielbia słuchać muzyki w drodze do pracy.
to hear
My grandmother can't hear well and we have to shout.
commencer à apprendre
słyszeć
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć.
to fall
The actor fell of the horse and broke his leg.
commencer à apprendre
spadać, upadać
Aktor spadł z konia i złamał nogę.
to meet
Let's meet tonight at the club.
commencer à apprendre
spotykać
Spotkajmy się wieczorem w klubie.
to sell
My neighbours are trying to sell their house.
commencer à apprendre
sprzedawać
Moi sąsiedzi próbują sprzedać swój dom.
to follow
Mark was really scared, because someone was following him.
commencer à apprendre
śledzić
Marek był przerażony, albowiem ktoś go śledził.
to laugh
What are you laughing at?
commencer à apprendre
śmiać się
Z czego się śmiejesz?
to sing
She was only three when she started to sing Madonna's songs.
commencer à apprendre
śpiewać
Miała zaledwie trzy lata gdy zaczęła śpiewać piosenki Madonny.
to dance
Ann and Tom know how to dance Tango and Cha Cha.
commencer à apprendre
tańczyć
Anna i Tomek umieją zatańczyć Tango i Cha Chę.
to lose
Manchester United lost again!
commencer à apprendre
zgubić, przegrać
Manchester United znowu przegrał.
to learn
I'm learning about the history of England.
commencer à apprendre
uczyć się
Uczę się historii Anglii.
to smile
I like the way she smiles.
commencer à apprendre
uśmiechać się
Lubię gdy się uśmiecha.
to use
Have you ever used this body lotion?
commencer à apprendre
używać
Czy kiedykolwiek używałeś tego mleczka do ciała?
to begin
The event began with cutting the ribbon.
commencer à apprendre
zaczynać
Uroczystość zaczęła się od przecięcia wstęgi.
to close
Close you eyes, please. I've got a surprise for you.
commencer à apprendre
zamykać
Zamknij, proszę, oczy. Mam dla ciebie niespodziankę.
to forget
Don't forget to buy a bottle of wine.
commencer à apprendre
zapominać
Nie zapomnij kupić butelkę wina.
to break
The skier fell and broke his leg.
commencer à apprendre
złamać, rozbić, połamać
Narciarz przewrócił się i złamał nogę.
to find
The suitcase was found in a different country.
commencer à apprendre
znajdować
Walizkę znaleziono w innym kraju.
to stay
Peter decided to stay at home, because he did't feel well.
commencer à apprendre
zostawać
Piotr postanowił zostać w domu, ponieważ źle się czuł.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.