business book unit 5: legal issues

 0    62 fiche    cookievtps4
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
certyfikat, zaświadczenie
Gdy kupujesz nasze produkty otrzymujesz certyfikat jakości.
commencer à apprendre
a certificate
When buying our products, you receive a quality certificate.
ustawa
commencer à apprendre
an act
paragraf (ustawy)
Zgodnie z paragrafem 2 tej ustawy to nielegalne. Miałeś rację.
commencer à apprendre
an article
According to article 2 of the act it is illegal. You were right.
inspekcja, kontrola
commencer à apprendre
inspection
inspekcja BHP
Spodziewamy się kontroli BHP w przyszłym tygodniu.
commencer à apprendre
H&S inspection
We are expecting H&S inspection next week.
norma
Nigdy nie złamaliśmy prawa i zawsze trzymamy się norm prawnych
commencer à apprendre
a norm
We have never broken the law and we always stick to legal norms.
kodeks
Nie sądzę, że mogą cię zwolnić tuż przed pójściem na emeryturę. Sprawdź Kodeks pracy.
commencer à apprendre
a code
I don't think you can be fired just before you retire. Check the Labour code.
umowa, kontrakt
Czy lepiej jest być samozatrudnionym czy mieć umowę na pełny etat?
commencer à apprendre
an agreement, a contract
Is it better to be a freelancer or to have a full-time contract?
opłata, honorarium
Kto zwykle pokrywa honoraria prawnicze?
commencer à apprendre
a fee
Who usually covers the legal fees?
związki zawodowe
commencer à apprendre
trade unions
spór
Był spór pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem.
commencer à apprendre
a dispute
There was a dispute between trade unions and the managment.
S.A. (Spółka Akcyjna)
Gdy rejestrujesz firmę, musisz określić jaką formę będzie ona miała, np. SA, sp. z o.o.
commencer à apprendre
Inc. (Incorporated)
When you register your company you have to specify what form it will have e.g. Inc., LLC/Ltd.
oszustwo
commencer à apprendre
fraud
pranie brudnych pieniędzy
To niewiarygodne ilu ludzi jest teraz wmieszanych w oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.
commencer à apprendre
money laundering
It's unbelievable how many people are involved in fraud and money laundering now.
uchylanie się od płacenia podatków
commencer à apprendre
tax evasion
upoważnienie
Dam ci pisemne upoważnienie.
commencer à apprendre
authorization
I will give you written authorization.
dowody
Sądząc po dowodach był winny.
commencer à apprendre
evidence
Judging by the evidence, he was guilty.
odszkodowanie
Zgodnie z paragrafem 5, ustawy z dnia 6 maja 2011 r. możesz ubiegać się o odszkodowanie.
commencer à apprendre
compensation
According to the Article 5 of the Act 6th May 2011 you can apply for the compensation.
radca prawny
Radca prawny pomógł im rozwiązać spór.
commencer à apprendre
a legal adviser
A legal adviser helped them to solve the dispute.
oskarżyć kogoś o
commencer à apprendre
to accuse someone of
zakończyć (np. kontrakt)
commencer à apprendre
terminate (e.g. contract)
dać wypowiedzenie
Jeśli chcesz zrezygnować z pracy, zanim twój kontrakt się skończy, musisz złożyć miesięczne wypowiedzenie.
commencer à apprendre
give notice
If you want to resign from your job before contract terminates, you have to give a month's notice.
zaniedbywać
On zaniedbuje ostatnio swoje obowiązki. Ostrzegliśmy go, że jeśli dalej tak będzie robił, może stracić pracę.
commencer à apprendre
to neglect
He's been neglecting his duties recently. He was warned that if he keep doing that, he could lose his job.
zapobiegać
commencer à apprendre
to prevent
podrabiać
Podrabianie podpisu jest nielegalne i można zostać za to podanym do sądu.
commencer à apprendre
to fake / to forge
It's illegal to forge a sign, and you can be sued for that.
łamać prawo
commencer à apprendre
to break the law
upoważniać
commencer à apprendre
to autorize
pozywać kogoś do sądu
Skonsultujmy się z prawnikiem lub radcą prawnym, zanim pozwiemy ich do sądu.
commencer à apprendre
to sue somebody for
Let's consult a lawyer or legal adviser before we sue them.
osądzać, oceniać
commencer à apprendre
to judge
zbierać dowody
Policja zebrała wystarczającą ilość dowodów, żeby oskarżyć ich o podrabianie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków.
commencer à apprendre
to gather evidence
The police have gathered enough evidence to accuse them of forging money and tax evasion.
być wmieszanym w
Miałem wątpliwości, czy na pewno był zamieszany w uchylanie się od płacenia podatków.
commencer à apprendre
to be involved in
I questioned whether he was really involved in tax evasion.
ostrzegać
commencer à apprendre
to warn
przybić pieczątkę
Proszę przybić pieczątkę na wszystkich oficjalnych dokumentach.
commencer à apprendre
to stamp
Please stamp all the official documents.
kwestionować
commencer à apprendre
to question
wejść w życie
Nowe prawo pracy wchodzi w życie od pierwszego stycznia.
commencer à apprendre
to take effect
New labour law takes effect from the first of January.
rejestrować
commencer à apprendre
to register
działać w imieniu
Jeśli chcesz działać w czyimś imieniu, musisz być do tego upoważniony
commencer à apprendre
to act on behalf of
If you want to act on behalf somebody you have to be authorized to do so.
skonsultować się z kimś
commencer à apprendre
to consult someone
kwestie prawne
commencer à apprendre
legal issues
świadectwo urodzenia
commencer à apprendre
birth certificate
certyfikat jakości
commencer à apprendre
quality certificate
certyfikat autentyczności
commencer à apprendre
certificate of authenticity
świadectwo pochodzenia
commencer à apprendre
a certificate of origin
zaświadczenie o zatrudnieniu / świadectwo pracy
commencer à apprendre
employment certificate
akt założycielski spółki
commencer à apprendre
certificate of incorporation
kodeks cywilny
Możesz je sprawdzić w Kodeksie cywilnym.
commencer à apprendre
civil code
You can check them in the Civil code.
kodeks karny
commencer à apprendre
penal code
kodeks pracy
commencer à apprendre
labour code
zasady postępowania
commencer à apprendre
code of conduct
umowa długoterminowa
commencer à apprendre
long-term contract
umowa krótkoterminowa
commencer à apprendre
short-term contract
umowa o pracę
commencer à apprendre
employment contract
umowa o dzieło
commencer à apprendre
specific task contract
umowa zlecenie
commencer à apprendre
mandatory contract
podpisać umowę
commencer à apprendre
to sign a contract
zawrzeć umowę
commencer à apprendre
to enter into a contract
zerwać umowę
commencer à apprendre
to break a contract
sporządzić umowę
commencer à apprendre
to draw up a contract
rozwiązać umowę
commencer à apprendre
to dissolve a contract
dowód zakupu
commencer à apprendre
a proof of purchase
dowód nadania
commencer à apprendre
proof of postage
dowód tożsamości
commencer à apprendre
a proof of identity

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.