British counsil

 0    12 fiche    swider121
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Can you let Paul see it first?
commencer à apprendre
Czy możesz pozwolić Paulowi zobaczyć to najpierw?
Shall we present it at the next team meeting together
commencer à apprendre
Przedstawimy to na kolejnym wspólnym spotkaniu zespołu
I'll tell the team
commencer à apprendre
Powiem zespołowi
We'll need some extra help to make it work.
commencer à apprendre
Będziemy potrzebować dodatkowej pomocy, aby to zadziałało.
Engagement is up 15 per cent this month.
commencer à apprendre
Zaangażowanie wzrosło w tym miesiącu o 15 procent.
So let's go for 20 per cent for next month.
commencer à apprendre
Więc chodźmy po 20 procent na następny miesiąc.
How about starting with social media?
commencer à apprendre
A może zaczniesz od mediów społecznościowych?
And that's half an hour! We did it!
commencer à apprendre
A to pół godziny! Zrobiliśmy to!
But he asked me to meet you
commencer à apprendre
Ale poprosił mnie o spotkanie
So how was your journey?
commencer à apprendre
Jak minęła podróż?
It was fine and it's great to be here!
commencer à apprendre
Było dobrze i wspaniale jest tu być!
Well, it's great to have you here. Can I get to you a coffee?
commencer à apprendre
Cóż, świetnie cię tu mieć. Mogę ci podać kawę?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.