ANGIELSKI ĆWICZENIA 1 słownictwo

 0    233 fiche    marzenalangowska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
account
commencer à apprendre
konto / rachunek
accountant
commencer à apprendre
księgowy
accounting methods
commencer à apprendre
metody księgowania
acquisition
commencer à apprendre
przejęcie / akwizycja
affluent
commencer à apprendre
zamożny
agenda
commencer à apprendre
porządek obrad / spotkania
amendment
commencer à apprendre
poprawka
amortisation
commencer à apprendre
amortyzacja
analyst
commencer à apprendre
analityk
applicant
commencer à apprendre
aplikant
asset alocation
commencer à apprendre
alokacja aktywów
asset management
commencer à apprendre
zarządzanie aktywami
internal auditing
commencer à apprendre
Audyt wewnętrzny
external auditing
commencer à apprendre
audyt zewnętrzny
automatic deposit machine
commencer à apprendre
wpłatomat
automatic teller machine (ATM)
commencer à apprendre
bankomat (ATM)
cash dispenser
commencer à apprendre
bankomat
banking machine
commencer à apprendre
namkomat
cashpoint
commencer à apprendre
bankomat
balance
commencer à apprendre
bilans
balance sheet
commencer à apprendre
bilans
bank charges
commencer à apprendre
opłaty bankowe
bank draft
commencer à apprendre
przekaz bankowy (transfer)
banknote
commencer à apprendre
banknot
coin
commencer à apprendre
moneta
bankrupt
commencer à apprendre
bankrut
go bankrupt
commencer à apprendre
zbankrutować
bankruptcy
commencer à apprendre
bankructwo
bear market
commencer à apprendre
bessa, "niedzwiedzi", słaby rynek
beneficiary
commencer à apprendre
beneficjant
bond
commencer à apprendre
obligacja
bondholder
commencer à apprendre
posiadacz obligacji
bookkeeping
commencer à apprendre
prowadzenie ksieg rachunkowych
boom
commencer à apprendre
boom gospodarczy, rozkwit, wzrost
borrow
commencer à apprendre
pożyczać od kogoś
borrower
commencer à apprendre
pożyczkobiorca
branch
commencer à apprendre
filia
brand name
commencer à apprendre
nazwa marki
bull market
commencer à apprendre
hossa, "byk", mocny rynek
buying spree
commencer à apprendre
szał zakuów
call centre
commencer à apprendre
call center
capital
commencer à apprendre
kapitał
capital accumulation
commencer à apprendre
akumulacja kapitału
capital preservation
commencer à apprendre
utrzymanie kapitału
cash flow
commencer à apprendre
przepływ środków pieniężnych/ przepływy pieniężne
central bank
commencer à apprendre
bank centralny
chair
commencer à apprendre
przewodniczący
chairman
commencer à apprendre
prezes
collateral
commencer à apprendre
zabezpieczenie
commercial bank
commencer à apprendre
bank komercyjny
commission
commencer à apprendre
prowizja
commodity
commencer à apprendre
towar
competition
commencer à apprendre
konkurencja
in compliance with
commencer à apprendre
w zgodzie z
complain
commencer à apprendre
skarżyć się
complaint
commencer à apprendre
powództwo, skarga
concession
commencer à apprendre
koncesja
conflict of interest
commencer à apprendre
Konflikt interesów
consensus
commencer à apprendre
ugoda
consultant
commencer à apprendre
konsultant
corpration
commencer à apprendre
korporacja
corporate
commencer à apprendre
korporacyjny
cost accounting
commencer à apprendre
kalkulacja kosztów
crash
commencer à apprendre
załamanie (na giełdzie)
credit card
commencer à apprendre
karta kredytowa
credit limit
commencer à apprendre
limit kredytowy
credit line
commencer à apprendre
Linia kredytowa
credit rating
commencer à apprendre
Ocena kredytowa
credit risk
commencer à apprendre
ryzyko kredytowe
currency
commencer à apprendre
waluta
current account
commencer à apprendre
rachunek bieżący
customs clearance
commencer à apprendre
odprawa celna
customs duties
commencer à apprendre
cła, opłay celne
customer base
commencer à apprendre
baza klientów
deal
commencer à apprendre
interes
debit
commencer à apprendre
debet
debt
commencer à apprendre
dług
delivery
commencer à apprendre
dostawa
distribution channel
commencer à apprendre
kanał dystrybucyjny
demand for
commencer à apprendre
Zapotrzebowanie na
deposit
commencer à apprendre
lokata
depositor
commencer à apprendre
depozytor
depreciation
commencer à apprendre
deprecjacja
deregulation
commencer à apprendre
deregulacja
derivatives
commencer à apprendre
pochodne
devalue
commencer à apprendre
dewaluować
devaluation
commencer à apprendre
dewaluacja
discount
commencer à apprendre
obniżka
dividend
commencer à apprendre
dywidenda
domestic
commencer à apprendre
krajowy / domowy
earn
commencer à apprendre
zarabiać
earnings
commencer à apprendre
zarobek
endorse
commencer à apprendre
reklamować swym nazwiskiem
equities
commencer à apprendre
akcje zwykłe
exchange rate
commencer à apprendre
kurs wymiany
expenditure
commencer à apprendre
wydatek
expenses
commencer à apprendre
wydatki
export
commencer à apprendre
eksport
exporter
commencer à apprendre
eksporter
facilities
commencer à apprendre
udogodnienia
fee
commencer à apprendre
oplata
financial accounting
commencer à apprendre
rachunkowość finansowa
financial institution
commencer à apprendre
instytucja finansowa
financial records
commencer à apprendre
dokumenty finansowe
fine
commencer à apprendre
grzywna, kara
fixed exchange rate
commencer à apprendre
stała kurs wymiany
floating exchange rate
commencer à apprendre
Płynny kurs walutowy
fixed interest rate
commencer à apprendre
oprocentowanie stałe
fluctuations
commencer à apprendre
Wahania, fluktuacje
foreign currency
commencer à apprendre
obca waluta
foreign exchange
commencer à apprendre
giełda walut obcych
foreign trade
commencer à apprendre
handel zagraniczny
franchise fee
commencer à apprendre
opłata franczyzowa
fraud
commencer à apprendre
oszustwo
fraudulent
commencer à apprendre
oszukańczy
fund
commencer à apprendre
fundusz
growth
commencer à apprendre
wzrost / rozwój
gold convertibility
commencer à apprendre
wymienialność złota
gross
commencer à apprendre
brutto
net
commencer à apprendre
netto
hedge fund
commencer à apprendre
fundusz hedgingowy
hole-in-the-wall
commencer à apprendre
bankomat (dziura w ścianie)
human resources
commencer à apprendre
zasoby ludzkie
import
commencer à apprendre
import
importer
commencer à apprendre
importer
income tax
commencer à apprendre
podatek dochodowy
tax statement
commencer à apprendre
deklaracja podatkowa
inflation
commencer à apprendre
inflacja
deflation
commencer à apprendre
deflacja
insurance
commencer à apprendre
ubezpieczenie
insurance company
commencer à apprendre
ubezpieczalnia
intangible
commencer à apprendre
niematerialny
tangible
commencer à apprendre
materialny
interest rate
commencer à apprendre
stopa procentowa
international trade
commencer à apprendre
handel międzynarodowy
invest
commencer à apprendre
inwestować
investor
commencer à apprendre
inwestor
investment advisor
commencer à apprendre
doradca inwestycyjny
investment bank
commencer à apprendre
bank inwestycyjny
investment rating
commencer à apprendre
Ocena inwestycji
invoice
commencer à apprendre
faktura
issue
commencer à apprendre
wydać, opublikować
joint venture
commencer à apprendre
wspólna spóka
labour
commencer à apprendre
praca
labour market
commencer à apprendre
rynek pracy
law
commencer à apprendre
prawo
ledger
commencer à apprendre
księga główna
lender
commencer à apprendre
pożyczkodawca
liabilities
commencer à apprendre
pasywa
life insurance
commencer à apprendre
ubezpieczenie na życie
health insurance
commencer à apprendre
ubezpieczenie zdrowotne
liquidity
commencer à apprendre
płynność
loan
commencer à apprendre
pożyczka
loan application
commencer à apprendre
wnioskek o pożyczkę
long term
commencer à apprendre
długoterminowe
short term
commencer à apprendre
krótki termin
management
commencer à apprendre
zarządzanie
margin
commencer à apprendre
marża
market share
commencer à apprendre
udział w rynku
maturity date
commencer à apprendre
data ważności
merge
commencer à apprendre
połączyć się
merger
commencer à apprendre
fuzja inkorporacyjna
minutes
commencer à apprendre
protokołować
monetary policy
commencer à apprendre
polityka pieniężna/ monetarna
mortgage
commencer à apprendre
hipoteka
negotiation
commencer à apprendre
negocjacja
night safe
commencer à apprendre
sejf nocny
online banking
commencer à apprendre
bankowości online
organisation chart
commencer à apprendre
schemat organizacyjny
outsourcing
commencer à apprendre
zlecanie prac wykonawcom zewnętrznym
overdraft
commencer à apprendre
kredyt w rachunku bieżącym
overhead costs
commencer à apprendre
koszty ogólne
own
commencer à apprendre
własny, posiadać
owner
commencer à apprendre
właściciel
pay
commencer à apprendre
płacić
payment
commencer à apprendre
płatność, zapłata
payer
commencer à apprendre
płatnik
pension
commencer à apprendre
emerytura
personal identification number PIN
commencer à apprendre
osobisty numer identyfikacyjny PIN
plant
commencer à apprendre
zakład
portfolio
commencer à apprendre
portfel
position
commencer à apprendre
stanowisko
premium
commencer à apprendre
składka
presentation
commencer à apprendre
prezentacja
price
commencer à apprendre
cena
profit pre tax
commencer à apprendre
zysk przed opodatkowaniem
profit after tax
commencer à apprendre
Zysk po opodatkowaniu
profit and loss account
commencer à apprendre
rachunek zysków i strat
property
commencer à apprendre
własność, mienie
propose
commencer à apprendre
zaproponować
proposal
commencer à apprendre
propozycja
purchase
commencer à apprendre
zakup
raise capital
commencer à apprendre
pozyskać kapitał
real estate
commencer à apprendre
nieruchomości
recession
commencer à apprendre
recesja
regulation
commencer à apprendre
regulacja
renumeration
commencer à apprendre
wynagrodzenie
reserves
commencer à apprendre
rezerwy
reatail
commencer à apprendre
reatail
safe deposit box
commencer à apprendre
sejf
salary
commencer à apprendre
pensja
sales ledger
commencer à apprendre
księga sprzedaży
savings account
commencer à apprendre
konto oszczędnościowe
securities
commencer à apprendre
papiery wartościowe
service fee
commencer à apprendre
honorarium
share
commencer à apprendre
udział
shareholder
commencer à apprendre
udziałowiec, akcjonariusz
speculation
commencer à apprendre
spekulacja
staff
commencer à apprendre
personel
standing order
commencer à apprendre
polecenie zapłaty
start-up company
commencer à apprendre
nowe przedsięwzięcie / nowa firma
statement
commencer à apprendre
oświadczenie, wyciag
stock index
commencer à apprendre
indeks giełdowy
stock market
commencer à apprendre
rynek papierów wartościowych
stockholder
commencer à apprendre
posiadaz akcji
supervision
commencer à apprendre
nadzór
supply
commencer à apprendre
podaż
SWOT Analys - strengths, weaknasses, opportunities, treats
commencer à apprendre
Analiza SWOT - mocne strony, słabe strony, szanse, smakołyki
takeover
commencer à apprendre
Przejęcie
target
commencer à apprendre
cel
total
commencer à apprendre
całkowita kwota
trademark
commencer à apprendre
znak towarowy
trainee
commencer à apprendre
praktykant
trainer
commencer à apprendre
trener / szkoleniowiec
training
commencer à apprendre
szkolenie
transaction
commencer à apprendre
transakcja
turnover
commencer à apprendre
obrót
underwriter
commencer à apprendre
gwarant
value
commencer à apprendre
wartość
working hours
commencer à apprendre
godziny pracy
working week
commencer à apprendre
tydzień pracy
wholesale
commencer à apprendre
hurt
yield
commencer à apprendre
wydajność

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.