ang. 4 unit

 0    159 fiche    miskra1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
pracodawca
commencer à apprendre
employer
pracownicy
commencer à apprendre
employees
personel/kadra
commencer à apprendre
staff
menedżer
commencer à apprendre
manager
sekretarka
commencer à apprendre
secretary
Praca Administratora
commencer à apprendre
admin work
lista płac
commencer à apprendre
payroll
w niepełnym wymiarze godzin
commencer à apprendre
part-time
pensja/wypłata
commencer à apprendre
salary
płaca
commencer à apprendre
pay
zarobki
commencer à apprendre
wages
rozkaz/polecenie/porządek
commencer à apprendre
order
pełen etat
commencer à apprendre
full-time
wynagrodzenie/zapłata
commencer à apprendre
remuneration
faktury
commencer à apprendre
invoices
Dostawcy
commencer à apprendre
suppliers
zespół
commencer à apprendre
team
dobrze zmotywowany
commencer à apprendre
well-motivated
aplikant/petent/zgłaszający się
commencer à apprendre
applicant
życiorys zawodowy
commencer à apprendre
track record
szeroki zasięg/zakres
commencer à apprendre
wide range
chwilowy/tymczasowy
commencer à apprendre
temporary
urlop macierzyński
commencer à apprendre
maternity leave
list motywacyjny
commencer à apprendre
covering letter
termin ostateczny
commencer à apprendre
closing date
asystent sprzedaży
commencer à apprendre
a sales assistant
przemysł/handel detaliczny
commencer à apprendre
the retail industry
dekorowanie wystaw
commencer à apprendre
window-dressing
paragraf/warunek
commencer à apprendre
clause
okres obowiazywania umowy
commencer à apprendre
term of the contract
umiejętności komunikacyjne
commencer à apprendre
communication skills
stanowisko/tytul slużbowy
commencer à apprendre
job title
godziny pracy
commencer à apprendre
working hours
zasiłek chorobowy
commencer à apprendre
sick pay
Procedura składania skarg
commencer à apprendre
grievance procedure
postępowanie dyscyplinarne
commencer à apprendre
disciplinary procedure
emerytura
commencer à apprendre
pension
klauzula poufnosci/poufność
commencer à apprendre
confidentiality clause
zakaz konkurencji
commencer à apprendre
non-competition clause
wypowiedzenie/zakończenie
commencer à apprendre
termination
rywal
commencer à apprendre
a rival
poprawny sposób wykonania
commencer à apprendre
procedure
postanowienie/świadczenie
commencer à apprendre
provisions
okres
commencer à apprendre
term
zakończyć/rozwiązać
commencer à apprendre
terminate
tytuł/prawo do czegoś
commencer à apprendre
title
nieobecność
commencer à apprendre
absence
fundusz
commencer à apprendre
fund
ważny/istotny
commencer à apprendre
material
święto państwowe
commencer à apprendre
public holiday
zawiadomienie
commencer à apprendre
notice
inwestować/przyczynić się
commencer à apprendre
invest / contribute
rezygnacja
commencer à apprendre
resignation
przejście na emeryturę
commencer à apprendre
retirement
redukcja
commencer à apprendre
redundancy
zwolnienie
commencer à apprendre
dismissal
koniec umowy na czas oznaczony
commencer à apprendre
a fixed-term contract ends
skarga/zażalenie
commencer à apprendre
grievance
uzasadnione zwolnienie z pracy
commencer à apprendre
constructive dismissal
konsultować
commencer à apprendre
consult
trybunał/sąd
commencer à apprendre
tribunal
podstawy
commencer à apprendre
grounds
dyskryminacja
commencer à apprendre
discrimination
niepełnosprawność
commencer à apprendre
disability
molestowanie
commencer à apprendre
harassment
nękanie
commencer à apprendre
bullying
niesprawiedliwe zwolnienie z pracy
commencer à apprendre
unfair dismissal
ocena pracownicza/wycena
commencer à apprendre
appraisal
ustawodawstwo
commencer à apprendre
legislation
przepisy prawa
commencer à apprendre
regulations
seminarium
commencer à apprendre
seminar
obowiązek należytej staranności
commencer à apprendre
duty of care
zarzuty
commencer à apprendre
allegations
wstrzymanie wynagrodzenia
commencer à apprendre
dock pay
natychmiastowe zwolnienie
commencer à apprendre
fired on-the-spot
związek zawodowy
commencer à apprendre
trade union
strajk
commencer à apprendre
strike
kasować/uciąć
commencer à apprendre
docked
agent nieruchomości
commencer à apprendre
estate agent
rezygnować
commencer à apprendre
resign
przejść na emeryturę
commencer à apprendre
retire
okres wypowiedzenia
commencer à apprendre
notice period
kasjer
commencer à apprendre
cashier
zastosować się/aplikować
commencer à apprendre
apply
rażące przewinienie
commencer à apprendre
gross misconduct
dawny/były/poprzedni
commencer à apprendre
former
stał sie zbędny
commencer à apprendre
made redundant
nieobsadzone stanowisko
commencer à apprendre
vacant position
wylany/zwolniony
commencer à apprendre
fired
staż/praktyka
commencer à apprendre
training
rekrutacja
commencer à apprendre
recruitment
mieć wczesniejsze doświadczenia
commencer à apprendre
to have previous experience
ubiegać się o pracę
commencer à apprendre
to apply for a job
stworzyć nowy biznes
commencer à apprendre
to generate new business
dołączyć do działu
commencer à apprendre
to join a department
przekazać/wysłać komuś CV
commencer à apprendre
to forward C.V. to someone
wyroki
commencer à apprendre
judgements
zastosować się
commencer à apprendre
comply
spełniający/zgodny
commencer à apprendre
complying
regulowane/kierowane
commencer à apprendre
governed
reprezentacja/przedstawicielstwo/zastępstwo
commencer à apprendre
representation
ustawowy
commencer à apprendre
statutory
dane
commencer à apprendre
data
urlop ojcowski
commencer à apprendre
paternity leave
ściśle tajne
commencer à apprendre
highly confidential
okres obowiązywania umowy i data początkowa
commencer à apprendre
the term of contract and the starting date
tytuł i opis stanowiska
commencer à apprendre
the job title and description
wynagrodzenie i wydatki
commencer à apprendre
salary and expenses
uprawnienie do urlopu
commencer à apprendre
holiday entitlement
uprawnienie chorobowe
commencer à apprendre
sick pay entitlement
procedura dyscyplinarna oraz skladania skarg
commencer à apprendre
discipline and grievance procedure
poufność i ochrona danych
commencer à apprendre
confidentiality and data protection
porozumienie dotyczące emerytury
commencer à apprendre
pension arrangments
wydatki
commencer à apprendre
expenses
ustalenia
commencer à apprendre
arrangements
adres do powiadomienia
commencer à apprendre
adress for notice to be served
obowiązujące prawo / jurysdykcja
commencer à apprendre
governing law/jurisdiction
przewinienie
commencer à apprendre
misconduct
zaniedbanie
commencer à apprendre
neglect
pod względem
commencer à apprendre
in respect of
negatywnie
commencer à apprendre
adversely
inne niż
commencer à apprendre
other then
skazany / skazana
commencer à apprendre
convicted
nałożone
commencer à apprendre
imposed
obiekt/podmiot
commencer à apprendre
subject
bez uszczerbku dla
commencer à apprendre
without prejudice to
poniesione koszty
commencer à apprendre
reimbursed
zgodność
commencer à apprendre
accordance
przymusowy
commencer à apprendre
forced
ponieść koszt
commencer à apprendre
to incur a cost or an expense
wpływać negatywnie na coś
commencer à apprendre
to adversley affect something
być skazany za przestępstwo
commencer à apprendre
to be convicted of a crime
nałożyć karę na kogoś
commencer à apprendre
to impose a penalty on someone
rażące naruszenie umowy
commencer à apprendre
a material breach
sprawy zatrudnienia
commencer à apprendre
employment affairs
rozpatrzenia sprawy/wysłuchanie
commencer à apprendre
hear a case
szukać pomocy
commencer à apprendre
search for help
złożyć reklamację/zażądacć roszczenie
commencer à apprendre
do a claim
wypełnij formularz roszczenia
commencer à apprendre
complete a claim form
szukać pomocy
commencer à apprendre
to seek help
spełnić określone warunki
commencer à apprendre
to meet certain conditions
termin prekluzyjny
commencer à apprendre
a strict time limit
wziąć udział w spotkaniu
commencer à apprendre
to attend a meeting
przewidziany do zwolnienia
commencer à apprendre
to made be redundant
być promowanym przez kogoś
commencer à apprendre
to be promoted over someone
mieć czas wolny od pracy
commencer à apprendre
to have time off work
w porownaniu do / z kimś / czymś
commencer à apprendre
in comprasion to/with someone/something
do zapłaty gotówką
commencer à apprendre
to be paid in cash
zawieszony/przerwany
commencer à apprendre
suspended
zarobek
commencer à apprendre
earnings
rezygnujący z pracy
commencer à apprendre
resigned
nagrodzony
commencer à apprendre
awarded
mieć narzucone
commencer à apprendre
alleged
przesłuchanie
commencer à apprendre
hearing
dopuszczone/przyznane
commencer à apprendre
admitted
cierpienie
commencer à apprendre
distressed
proces składania skargi
commencer à apprendre
process to complain
okropne zachowanie
commencer à apprendre
terrible behavior
niesprawiedliwe zwolnienie
commencer à apprendre
unjust firing

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.