ang. 3 unit

 0    169 fiche    miskra1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
akceptacja/zgoda
commencer à apprendre
acceptance
akt parlamentu
commencer à apprendre
act of parliament
zysk/korzyść
commencer à apprendre
benefit
wiążący/obowiązujący
commencer à apprendre
binding
zbiór przepisów prawnych
commencer à apprendre
body of laws
złamanie
commencer à apprendre
breach
zdolność
commencer à apprendre
capacity
przypadek/sprawa
commencer à apprendre
case
powód
commencer à apprendre
claimant
prawo zwyczajowe
commencer à apprendre
common law
zgodne z
commencer à apprendre
comply with
warunek/klauzula
commencer à apprendre
condition
zgoda/pozwolenie
commencer à apprendre
consent
wynikowe straty
commencer à apprendre
consequential loss
świadczenie wzajemne
commencer à apprendre
consideration
umowa
commencer à apprendre
contract
umowa w formie urzędowej/aktu notarialnego
commencer à apprendre
contract under seal
w przeciwieństwie/sprzecznie
commencer à apprendre
contrary
Sądy pierwszej instancji
commencer à apprendre
courts of first instance
ubezpieczenie
commencer à apprendre
cover
umowa
commencer à apprendre
deed
wadliwy
commencer à apprendre
defective
pozwany
commencer à apprendre
defendant
szkoda/krzywda
commencer à apprendre
detriment
strata bezpośrednia
commencer à apprendre
direct loss
zwolniony/wygasły
commencer à apprendre
discharged
zawrzeć
commencer à apprendre
disclose
spór
commencer à apprendre
dispute
różniące się/oddzielnie
commencer à apprendre
distinguishable
darowizna
commencer à apprendre
donation
przymus/presja
commencer à apprendre
duress (sign under duress)
obowiązek
commencer à apprendre
duty
wybrany
commencer à apprendre
elected
egzekwowalny
commencer à apprendre
enforceable
cały/kompletny
commencer à apprendre
entire
czynnik
commencer à apprendre
factor
zakazać
commencer à apprendre
forbid
wybory powszechne
commencer à apprendre
general election
Izba Gmin
commencer à apprendre
house of commons
Izba Lordów
commencer à apprendre
house of lords
strona poszkodowana
commencer à apprendre
injured party
intencja / zamiar
commencer à apprendre
intention
jurysdykcja
commencer à apprendre
jurisdiction
legislacja
commencer à apprendre
legislation
odpowiedzialność (prawna)
commencer à apprendre
liability
członek parlamentu
commencer à apprendre
member of parliament
monarchia
commencer à apprendre
monarchy
niewiążąca część precedensu
commencer à apprendre
obiter dictum
zobowiązany
commencer à apprendre
obliged
oferta
commencer à apprendre
offer
adresat oferty
commencer à apprendre
offeree
oferent
commencer à apprendre
offeror
strony
commencer à apprendre
parties
strona naruszająca postanowienia
commencer à apprendre
party in breach
umieścić/ustalać
commencer à apprendre
place
precedens
commencer à apprendre
precedent
zasada prawa
commencer à apprendre
principle of law
orzeczenie/werdykt
commencer à apprendre
pronouncement
zaproponować
commencer à apprendre
propose
motyw rozstrzygnięcia
commencer à apprendre
ratio decidendi
wzajemny/bilateralny
commencer à apprendre
reciprocal
motywowany
commencer à apprendre
recorded
odpowiedni/właściwy
commencer à apprendre
relevant
Ograniczenia
commencer à apprendre
restrictions
odwołać/anulować
commencer à apprendre
revoke
sąd apelacyjny
commencer à apprendre
senior court
źródło prawa
commencer à apprendre
source of law
ustawa
commencer à apprendre
statute
pozwać
commencer à apprendre
sue
suma
commencer à apprendre
sum
warunek/termin/określenie
commencer à apprendre
term
osoby trzecie / strona trzecia
commencer à apprendre
third party
transakcja
commencer à apprendre
transaction
bezwarunkowo
commencer à apprendre
unconditionally
ważny (np. o paszporcie)
commencer à apprendre
valid
nieważny
commencer à apprendre
void
dobrowolnie
commencer à apprendre
voluntarily
akt notarialny
commencer à apprendre
form of a deed
odwołanie/uchylenie
commencer à apprendre
cancellation /
kontroferta
commencer à apprendre
counter-offer
Upływ terminu
commencer à apprendre
lapse of time
przeciwnie
commencer à apprendre
contrary
wyrazić zgodę na
commencer à apprendre
consent to
niewykwalifikowany
commencer à apprendre
unqualified
wzajemny
commencer à apprendre
reciprocal
formalność
commencer à apprendre
formality
członek parlamentu
commencer à apprendre
member of parliament (MP)
bezwarunkowy
commencer à apprendre
unconditional
informacje ogólne
commencer à apprendre
general information
co muszę zrobić
commencer à apprendre
what I need to do
dane klienta
commencer à apprendre
client details
fakty w tej sprawie
commencer à apprendre
facts of the case
sprawozdanie/raport
commencer à apprendre
account
przedmiot/obiekt
commencer à apprendre
object
temat/kwestia
commencer à apprendre
topic
argumentacja
commencer à apprendre
motivation
intencja/zamysł
commencer à apprendre
intention
propozycja/wniosek
commencer à apprendre
proposal
zamierzać
commencer à apprendre
intend
źródło/pochodzenie
commencer à apprendre
source
nawiasem mówiąc
commencer à apprendre
obiter
obejmuje transakcję
commencer à apprendre
covers transaction
ujawniać/odkryć
commencer à apprendre
disclose
zdolność zawarcia umowy
commencer à apprendre
capacity to contract
pod przymusem
commencer à apprendre
under duress
bezpośredni
commencer à apprendre
direct
ważny
commencer à apprendre
consequential
odwołanny/unieważniony
commencer à apprendre
revoked
strata
commencer à apprendre
loss
Poprawki
commencer à apprendre
amendments
układać/projetkować
commencer à apprendre
drafted
odrzucić
commencer à apprendre
rejects
zatwierdzić
commencer à apprendre
approves
administracyjny
commencer à apprendre
administrative
rozróżniać
commencer à apprendre
distinguish
sporządzić projekt ustawy
commencer à apprendre
to draft a Bill
debatować nad projektem
commencer à apprendre
to debate a Bill
sugerować poprawkę do czegoś
commencer à apprendre
to suggest an amendmeny to something
stworzyć nowe prawo
commencer à apprendre
to form a new law
wydać wyrok
commencer à apprendre
to hand down a judgement
wydanie nowego precedensu
commencer à apprendre
to issue a new precedent
rozstrzygać sprawę
commencer à apprendre
to decide a case
złożyć propozycję / sugestię
commencer à apprendre
to make a proposal/suggestion
sporządzony przez prawnika
commencer à apprendre
to be drafted by a lawyer
przedstawić pomysł pod rozwagę
commencer à apprendre
to put an idea forward for consideration
wejdzie w życie
commencer à apprendre
to come into force
precedens jest wiążący dla sądów niższej instancji /
commencer à apprendre
a precedent is binding on/upon lower courts
być zrobionym przez kogoś lub coś
commencer à apprendre
to be made by someone or something
przejść przez etap
commencer à apprendre
to pass throught a stage
postanowienia umowy
commencer à apprendre
a contract provision
strona trzecią umowy
commencer à apprendre
a third party to a contract
egzekwować termin
commencer à apprendre
to enforce a term
aby wyraźnie przyznać komuś prawo lub korzyść
commencer à apprendre
to expressly confer a right or a benefit upon someone
budowa kontraktu
commencer à apprendre
the construction of a contract
egzekwowalnego terminu lub wykonalnego kontraktu
commencer à apprendre
an enforceable term or an enforceable contract
środek zaradczy za naruszenie umowy
commencer à apprendre
a remedy for breach of contract
Nakaz
commencer à apprendre
an injunction
W każdym przypadku unieważnienia
commencer à apprendre
void in any case
nie mają wpływu
commencer à apprendre
have no effect
powstałe w trakcie
commencer à apprendre
arising in the course of
zajęcie dowolnych pomieszczeń
commencer à apprendre
occupation of any premises
zamiar stworzenia stosunku prawnego
commencer à apprendre
intention to create a legal relationship
wydanie wyroku dla powoda / pozwanego
commencer à apprendre
to give judegment for the claimant/defendant
zakres zobowiązania
commencer à apprendre
the extent of an obligation
śmierć oferenta lub oficera
commencer à apprendre
death of the offeror or offeree
ponieść
commencer à apprendre
suffer
zabezpieczenie/klauzula/prowizja
commencer à apprendre
provision
odwołać ofertę
commencer à apprendre
to revoke an offer
odrzucić ofertę
commencer à apprendre
to reject an offer
złożyć kontrofertę
commencer à apprendre
to make a counter-offer
uzyskanie korzyści
commencer à apprendre
to gain a benefit
ponieść stratę
commencer à apprendre
to suffer a loss
być sprzeczne z porządkiem publicznym lub ogólnie z prawem
commencer à apprendre
to be contrary to public policy or to the law in general
Postępowanie w sprawie emisji
commencer à apprendre
issue proceedings
wymiana/zastąpienie
commencer à apprendre
replacement
niedogodność
commencer à apprendre
inconvenience
uzasadnienie/powody
commencer à apprendre
grounds
są świadomi
commencer à apprendre
are aware
odszkodowanie
commencer à apprendre
compensation
jak najszybciej
commencer à apprendre
as soon as possible (ASAP)
dopuszczone/przyznany/dowiedziony
commencer à apprendre
admitted
ogłasza przejęcie firmy
commencer à apprendre
to announce the acquisition of a company
utworzenie prawnie wiążącego kontraktu
commencer à apprendre
to create a legally binding contract
przyznanie odszkodowania
commencer à apprendre
to be awarded damages
wykonanie umowy
commencer à apprendre
the performance of a contract
nie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy
commencer à apprendre
to fail to perform your duties under a contract
aby rozwiązać problem
commencer à apprendre
to rectify a problem
przyznanie komuś prawa do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
to grant someone a right to do something
partia towaru
commencer à apprendre
a batch of goods

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.