9 WILL / SHALL 1

 0    10 fiche    baloniasz14
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
-Och, zostawiłem otwarte drzwi. Pójdę i je zamknę. -[Czego chciałbyś się napić? -Poproszę herbatę.] -[Dzwoniłeś do Tima? -Och nie, zapomniałem. Zadzwonię do niego teraz] -Czuję się trochę głodny. Myślę, że coś zjem.
commencer à apprendre
-Oh, I've left the door open. I'll go and shut it.-[What would you like to drink? - I'll have a tea, please] -[Did you phone Tim? - Oh no, I forgot. I'll phone him now] -I feel a bit hungry. I think I'll have something to eat.
- Chyba nie wyjdę dziś wieczorem. Jestem zmęczony. -Widzę, że jesteś zajęty. Nie zostanę długo. -[Nie chcę wychodzić sam. Pójdziesz ze mną?] -[Potrzebuję pieniędzy. -Ok, pożyczę Ci trochę.] -Wiem, że ci obiecałem, ale nie sądzę, żebym zagrał dziś w tenisa
commencer à apprendre
- I don't think I'll go out tonight. I'm tired. -I can see you're busy. I won't stay long.-[I don't want to go out alone. Will you come with me?] -[I need some money. -Ok I'll lend you some]-I know I promised you, but I don't think I'll play tennis today.
- oferta - Ta torba wygląda na ciężką. Pomogę Ci. - zgoda [Czy możesz dać Timowi tę książkę? - Tak, dam mu ją, kiedy go zobaczę] - obietnica - Dziękuję za pożyczenie mi pieniędzy. Oddam Ci w piątek. - Czy mógłbyś ściszyć stereo? Próbuję się skoncentrować.
commencer à apprendre
- That bag looks heavy. I'll help you. -[Can you give Tim this book? - Yes, I'll give it to him when I see him] - Thanks for lending me the money. I'll pay you back on Friday. - Will you please turn the stereo down? I'm trying to concentrate. - (asking)
[KIEDY KTOŚ ODMAWIA DAJEMY WON'T - nie chcę czegoś zrobić] Próbowałem jej doradzić, ale ona nie chce słuchać -odmawia - Samochód nie chce odpalić - odmawia zapalenia - Zapytałem Sue, co się stało, ale ona nie chce mi powiedzieć -odmawia odpowiedzi.
commencer à apprendre
- I tried to give her advice but she won't listen - The car won't start / The car refuses to start - I asked Sue what happened but she won't tell me.
- Idziesz z nami? - Nie, myślę, że zostanę w domu. - [(Czy) robisz coś jutro wieczorem? - Nie, jestem wolny. Dlaczego?] - O której godzinie odjeżdża pociąg jutro? - [Pamiętaj żeby kupić gazetę, kiedy wyjdziesz. - Ok, nie zapomnę].
commencer à apprendre
- Are you coming with us? - No, I think I'll stay at home. - [Are you doing anything tomorrow evening? - No I'm free. Why?] - What time does the train leave tomorrow? - [Remember to get newspapper when you go out. - Ok I won't forget].
-Urządzam przyjęcie w przyszłą sobotę. Mam nadzieję że możesz przyjść. -[Spotkamy się przed hotelem za pół godziny, OK? -Tak, w porządku] -Nie mogę się z Tobą spotkać jutro. Gram w tenisa. -[Nie wiem, jak go używać. -Ok, pomogę Ci/ pokażę Ci/ nauczę Cię]
commencer à apprendre
-I'm having a party next Saturday. I hope you can come. - [I'll meet you outside the hotel in half an hour, OK? - Yes, that's fine] - I can't meet you tomorrow. I'm playing tennis. -[I don't know how to use it. -Ok, I'll help you / show you / teach you]
-Czy mam otworzyć okno? (Czy chcesz, żebym otworzył okno?) -Nie mam pieniędzy. Co powinienem zrobić? (Co sugerujesz?) -Czy mam zamknąć drzwi? (Chcesz, żebym je zamknął?) -Zamkniesz te drzwi? (Chcę, żebyś to zamknął.)
commencer à apprendre
-Shall I open the window? (Do you want me to open the window?) -I have got no money. What shall I do? (What do you suggest?) -Shall I shut the door? (Do you want me to shut it?) -Will you shut the door? (I want you to shut it.)
Ona pracuje w przyszłym tygodniu. -Czy zamierzasz dziś wieczorem oglądać telewizję? -[Myślisz, że ona zda egzamin? -Tak, ona zaliczy z łatwością.] -Tim był nieobecny przez długi czas. Kiedy wróci, znajdzie tu wiele zmian. -Kiedy otrzymasz wyniki egzaminu?
commencer à apprendre
-She's working next week. -Are you going to watch TV this evening? -[Do you think she will pass the exam? -Yes, she'll pass easily] -Tim has been away a long time. When he returns, he'll find a lot of changes here. -When will you get your exam results?
[Gdzie będziesz o tej porze w przyszłym roku? -Będę w Japonii]. -Tom nie zda egzaminu. Nie uczył się wystarczająco mocno. - Kiedy nowa droga zostanie ukończona moja podróż do pracy będzie znacznie krótsza. -Spodziewam się, że znów się spotkamy wkrótce.
commencer à apprendre
[Where will you be this time next year? -I'll be in Japan] -Tom won't pass the exam. He hasn't studied hard enough. -When the new road is finished, my journey to work will be much shorter. -I expect we will meet again before long.
[PO HOPE NAJCZĘŚCIEJ PRESENT] -Mam nadzieję, że ona zda egzamin. - Mam nadzieję, że nie będzie padać jutro. -Nie ma powodu bać się psa. Nie skrzywdzi Cię. [Czy już zdecydowaliście dokąd pojechać na (Wasze) wakacje? Tak, jedziemy do Włoch]
commencer à apprendre
-I hope she passes the exam./ I hope she will pass the exam. -I hope it doesn't rain tomorrow. -There's no need to be afraid of the dog. It won't hurt you. [Have you already decided where to go for your holidays? -Yes, we are going to Italy.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.