6. Company and community

 0    152 fiche    marcink80
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
traktować
commencer à apprendre
to treat
bezpiecznie
commencer à apprendre
securely
przetwarzać
commencer à apprendre
process
zapewnić
commencer à apprendre
ensure
niebezpieczny
commencer à apprendre
hazardous
zachować
commencer à apprendre
preserve
wartościowy
commencer à apprendre
valuable
zapewniać
commencer à apprendre
provide
osiągać
commencer à apprendre
reach
części zamienne
commencer à apprendre
spare parts
zatwierdzać
commencer à apprendre
approve
w skrócie
commencer à apprendre
in brief
ponadto
commencer à apprendre
futhermore
oddziaływać
commencer à apprendre
affect
oczywiście
commencer à apprendre
obviously
podkreślać
commencer à apprendre
emphasize
podkreślono
commencer à apprendre
emphasized
świadomy
commencer à apprendre
aware
obawy
commencer à apprendre
concerns
dotyczyć
commencer à apprendre
concern
przychylnie
commencer à apprendre
favorably
przyjąć
commencer à apprendre
received
bardzo
commencer à apprendre
greatly
czerpać
commencer à apprendre
derive
trwanie
commencer à apprendre
duration
zaangażowanie
commencer à apprendre
commitment
w związku z tym
commencer à apprendre
therefore
przynieść
commencer à apprendre
bring
znaczne
commencer à apprendre
substantial
korzyści
commencer à apprendre
benefits
co więcej
commencer à apprendre
moreover
w szczególności
commencer à apprendre
in particular
jednak
commencer à apprendre
however
z zasady
commencer à apprendre
as a rule
podkreślać
commencer à apprendre
emphasize
odmowa
commencer à apprendre
refusal/decline
kilka
commencer à apprendre
several
stosowany
commencer à apprendre
applied
zachęta
commencer à apprendre
encouragement
zachęcać
commencer à apprendre
to encourage (to do)
zrekompensować
commencer à apprendre
compensate
negocjować
commencer à apprendre
to negotiate
ugoda
commencer à apprendre
settlement
ograniczać
commencer à apprendre
limit
uznanie
commencer à apprendre
recognition
zasługa
commencer à apprendre
merit
uznanie zasług
commencer à apprendre
recognizing of merit
ludzka godność
commencer à apprendre
human dignity
szanowanie
commencer à apprendre
respecting
utrzymać
commencer à apprendre
uphold
przestrzegać
commencer à apprendre
obey
wypłacać
commencer à apprendre
contribute
identyfikować się z
commencer à apprendre
identify with
działalność charytatywna
commencer à apprendre
charity
wspierający
commencer à apprendre
supporting
niezawodny
commencer à apprendre
reliable
godny zaufania
commencer à apprendre
trustworthy
dokładny
commencer à apprendre
accurate
skłonić
commencer à apprendre
prompt
zwodniczy
commencer à apprendre
deceptive
mylący
commencer à apprendre
misleading
zagmatwany
commencer à apprendre
confusing
nieuczciwy
commencer à apprendre
dishonest
altruistyczny
commencer à apprendre
altruistic
usprawiedliwiony, uzasadniony
commencer à apprendre
justified
wyciek
commencer à apprendre
leakage
twierdzenie
commencer à apprendre
claim
twierdził
commencer à apprendre
claimed
występować
commencer à apprendre
occur
wystąpił
commencer à apprendre
occurred
podtrzymywalny
commencer à apprendre
sustainable
hybrydowy
commencer à apprendre
hybrid
kredo
commencer à apprendre
credo
biodegradowalny
commencer à apprendre
biodegradable
zasady
commencer à apprendre
principles
realizowane
commencer à apprendre
carried
akconariusze spółki
commencer à apprendre
stockholders
własność
commencer à apprendre
a property
utrzymać
commencer à apprendre
maintain
troskliwy
commencer à apprendre
mindful
rozpoznać
commencer à apprendre
recognize
rozważać
commencer à apprendre
to consider (doing)
dostawcy
commencer à apprendre
Supplier
dokladnie
commencer à apprendre
accurately
starać się
commencer à apprendre
strive
stale
commencer à apprendre
constantly
zgodny
commencer à apprendre
compatible
zysk dla akconariuszy
commencer à apprendre
shareholder value
odszkodowanie
commencer à apprendre
compensation
udogodnienia
commencer à apprendre
facilities
organizacje charytatywne
commencer à apprendre
charities
środowisko
commencer à apprendre
environment
wykorzystywanie
commencer à apprendre
exploiting
podtrzymywalny
commencer à apprendre
sustainable
zdolny
commencer à apprendre
capable
równe szanse
commencer à apprendre
equal opportunities
narzekać
commencer à apprendre
to complain
publicznie
commencer à apprendre
publicly
Przyznać że problem istnieje
commencer à apprendre
acknowledge any problem that exist
działać uczciwie wobec pracownika
commencer à apprendre
act with integrity towards employee
uczciwość
commencer à apprendre
integrity
wobec / w kierunku
commencer à apprendre
towards
ograniczyć wpływ problemu
commencer à apprendre
limit the impact of any problem
negocjować ugodę która zadowoli wszystkich
commencer à apprendre
negotiate settlements which satisfy everyone
przestrzegać prawa lub stanąć przed sądem lub grzywna
commencer à apprendre
obey the law or face a lawsuit or fine
przyznać zasługę, gdy personel dobrze sobie radzi
commencer à apprendre
recognize merit when staff perform well
utrzymywać standardy przyzwoitości
commencer à apprendre
uphold standards of common decency
zatwierdzenie protokółu
commencer à apprendre
approving the minutes
zboczyć z tematu
commencer à apprendre
getting side-tracked
trzymać się planu spotkania
commencer à apprendre
stick to the agenda
jednogłośna decyzja
commencer à apprendre
unanimous decision
próbuje
commencer à apprendre
tries
odwołać
commencer à apprendre
dismiss
z zasady / ogólnie rzecz biorąc
commencer à apprendre
as a rule / on the whole
oczywiście
commencer à apprendre
clearly / obviously
w konsekwencji / w związku z tym
commencer à apprendre
consequently / therefore
w szczególności
commencer à apprendre
in particular / especially
finalnie / na zakończenie
commencer à apprendre
finally / in conclusion
dodatkowo / co więcej
commencer à apprendre
in addition / moreover
w skrócie / podsumować
commencer à apprendre
in brief / to sum up
innymi słowy / to znaczy
commencer à apprendre
in other words / that is to say
Burmistrz
commencer à apprendre
Mayor
zdenerwować
commencer à apprendre
upset
rozpaczliwie
commencer à apprendre
desperately
pozwolić sobie
commencer à apprendre
afford
porozumienie
commencer à apprendre
agreement
spełniać obowiązki
commencer à apprendre
to fulfil responsibilities
realizować zamówienia szybko i dokładnie
commencer à apprendre
to service orders promptly and accurately
na całym obszarze
commencer à apprendre
throughout
uważać
commencer à apprendre
consider
dobrze sorganizowane warunki pracy
commencer à apprendre
orderly working conditions
zarządzanie w kompetentny sposób
commencer à apprendre
competent management
zdobyć rozsądny zysk
commencer à apprendre
make a sound profit
zachęcać obywateli do wprowadzania ulepszeń
commencer à apprendre
encourage civic improvements
uzyskać należny zwrot kapitału
commencer à apprendre
to realize a fair return
utrzymać w dobrym stanie
commencer à apprendre
to maintain sth in good order
emisja dwutlenku węgla
commencer à apprendre
carbon footprint
międzynarodowe koncerny
commencer à apprendre
multinationals
wzmocnić przekaz
commencer à apprendre
reinforce the message
samonapędzający się cykl
commencer à apprendre
virtous circle
rozsądne ceny
commencer à apprendre
reasonable prices
należna rekompensata
commencer à apprendre
adequate compensation
należny podatek
commencer à apprendre
fair share of taxes
maintain
commencer à apprendre
utrzymać
przyzwoity
commencer à apprendre
decent
godny
commencer à apprendre
dignifed
oszukać
commencer à apprendre
deceive
polegać
commencer à apprendre
rely
obradować
commencer à apprendre
deliberate
jednomyślny
commencer à apprendre
unanimous
zatwierdzenie
commencer à apprendre
approval
CSR
commencer à apprendre
Corporate social responsibility

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.