16 Legal English

 0    49 fiche    katarzynacelewicz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
międzynarodowe prawo handlowe
commencer à apprendre
transnational commercial law
międzynarodowa konwencja
commencer à apprendre
international convention
ustawa modelowa
commencer à apprendre
model law
jednolite zasady / jednolite reguły
commencer à apprendre
uniform rules
jednolite warunki handlowe
commencer à apprendre
uniform trade terms
prawo międzynarodowe
commencer à apprendre
international law
prawo międzynarodowe publiczne
commencer à apprendre
public international law
prawo międzynarodowe prywatne
commencer à apprendre
private international law
transakcje trans graniczne
commencer à apprendre
cross-border transactions
transakcje krajowe
commencer à apprendre
domestic transactions
suwerenne państwo
commencer à apprendre
sovereign state
kolizja praw
commencer à apprendre
conflict of laws
zamieszkały w //
commencer à apprendre
domiciled in residing in
jurysdykcja
commencer à apprendre
jurisdiction
obejmować ///
commencer à apprendre
to encompass to comprise to cover
harmonizacja / ujednolicanie
commencer à apprendre
harmonisation
oszacować
commencer à apprendre
to estimate
ponadnarodowy
commencer à apprendre
supranational
środki
commencer à apprendre
measures
zatwierdzić / uznać
commencer à apprendre
to endorse to indorse
Międzynarodowa Izba Handlu
commencer à apprendre
International Chamber of Commerce
organizacja pozarządowa
commencer à apprendre
non-governmental organisation (NGO)
włączyć
commencer à apprendre
to incorporate
mieć moc prawną
commencer à apprendre
to have the force of law
na szczeblu krajowym
commencer à apprendre
at a national level
przyjąć
Możemy założyć, że on będzie z nami współpracował.
commencer à apprendre
to adopt
We may assume that he will cooperate with us.
w całości lub w części
commencer à apprendre
in whole or in part
wcześniejsze praktyki handlowe pomiędzy tymi samymi stronami
commencer à apprendre
previous course of dealing
zapis na sąd polubowny
commencer à apprendre
arbitration clause
wzajemne uznawanie / wzajemne poszanowanie
commencer à apprendre
comity
koncyliacja
commencer à apprendre
conciliation
twarde normy
commencer à apprendre
hard norms
miękkie normy
commencer à apprendre
soft norms
prawo merkantylne
commencer à apprendre
lex mercatoria
państwo członkowskie
commencer à apprendre
member state
wyrok sądu arbitrażowego
commencer à apprendre
arbitral award
arbiter //
commencer à apprendre
arbitrator arbiter
regulamin//
commencer à apprendre
rules rules and regulations
wskazać / wyznaczyć
commencer à apprendre
to designate
główne miejsce prowadzenia działalności / główna siedziba
commencer à apprendre
principal place of business
umowa przewozu
commencer à apprendre
contract of carriage
przewoźnik
commencer à apprendre
carrier
w toku
commencer à apprendre
pending
przed sądem
commencer à apprendre
before a court
formalności
commencer à apprendre
formalities
znaczny pokaźny ///
commencer à apprendre
substantial considerable appreciable
sporny 2
commencer à apprendre
contentious
założyć z to
commencer à apprendre
set up to establish to incorporate to found to form
wydać wyrok 2 //
commencer à apprendre
to render a judgment to issue a judgment
rendition

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.