14.10.2020 ania

 0    77 fiche    filas2
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
biurokracja
biurokracja, papierkowa robota
commencer à apprendre
red tape, official rules and processes that seem unnecessary and delay results
paperwork, bureaucracy
Musimy przebrnąć przez biurokrację.
Działania ratunkowe są często ograniczane przez biurokrację na granicach krajowych.
commencer à apprendre
We must cut through the red tape.
Rescue work is often hampered by red tape at national borders.
czyjaś bajka (czyjeś zainteresowanie), coś, co dana osoba lubi robić
Dziękuję za zaproszenie, ale balet to nie moja bajka.
commencer à apprendre
one's cup of tea / not one's cup of tea
Thanks for inviting me, but ballet isn't really my cup of tea.
małe piwo, bułka z masłem, pestka
Moja praca to nie bułka z masłem.
commencer à apprendre
a piece of cake; something that is very easy to do.
My job is not a piece of cake.
królik doświadczalny, świnka morska
być królikiem doświadczalnym
commencer à apprendre
guinea pig
be a guinea pig / a person used in a scientific test, usually to discover the effect of a drug on humans:
Proszą uczniów, aby w badaniach nad przeziębieniem byli królikami doświadczalnymi.
commencer à apprendre
They're asking for students to be guinea pigs in their research into the common cold.
być opanowanym, zachować stoicki spokój
Ona była opanowana mimo tego, że sytuacja była stresująca.)
commencer à apprendre
be as cool as a cucumber
Ona była opanowana mimo tego, że sytuacja była stresująca.)
nieporuszony, opanowany, oaza spokoju (o pzytywnym zabarwieniu)
Weszła nieporuszona / opanowana, jakby nic się nie stało
commencer à apprendre
cool as a cucumber, very calm or very calmly, especially when this is surprising:
She walked in as cool as a cucumber, as if nothing had happened
sprzedawać się jak świeże bułeczki (idiom)
commencer à apprendre
sell / go like hot cakes / be selling / be going like hot cakes
sprzedawać się jak świeże bułeczki
Nowa gra najwyraźniej sprzedaje się jak ciepłe bułeczki
commencer à apprendre
to sell / go like hot cakes / to be bought quickly and in large numbers:
The new game is apparently selling like hot cakes
marne grosze, mała kwota
zarabiać / robić / być opłacanym marnym groszem
commencer à apprendre
peanuts, an amount of money that is so small it is not worth working for or considering:
earn/make/be paid peanuts
Grzywna w wysokości 2 milionów dolarów to grosze dla organizacji tej wielkości.
commencer à apprendre
A fine of $2 million is peanuts to an organization of that size.
orzechy
orzechy włoskie, orzechy laskowe
commencer à apprendre
nuts
walnuts, hazelnuts
Chce to zrobić sam, więc mi nie pomagaj!
Chce żebyś to zrobił
commencer à apprendre
I want to do it.
I want you to do it.
Chciałem żebyś to zrobił
commencer à apprendre
I wanted you to do this
pozbyć się czegoś
commencer à apprendre
to get rid of something /o remove or throw away something unwanted.
pozbyć się kogoś
commencer à apprendre
to get rid of someone /to send away someone annoying or to persuade them to leave:
pozbyć się czegoś/kogoś
Nie lubiłem jazdy moim starym samochodem i cieszę się, że się go pozbyłem.
commencer à apprendre
to be rid of something
didn't enjoy /like driving my old car and I was glad to be rid of it.
wściec się, zdenerwować się/ zbzikowac / oszaleć, podekscytować się
Ona oszaleje gdy powiesz jej wiadomości.
commencer à apprendre
go bananas / very excited because of pleasure, anger, or another emotion:
She’ll go bananas when you tell her the news.
szczepionka przeciwko grypie
commencer à apprendre
flu vaccine
kropka na końcu zdania
commencer à apprendre
full stop / period at the end of the sentence
Zarządzanie przez cele (KPI, koszty, budżet)
commencer à apprendre
MBO Management by objectives (KPI, costs, budget)
cel (który chcemy osiągnąć), przedmiot dążeń, synonimy
cele zawodowe
commencer à apprendre
synonyms: aim, target, object, objective
career goals
Przemyśl dokładnie swoje cele.
Osiągnęła swój cel.
commencer à apprendre
Review your goals carefully
She reached her goal.
Cel uświęca środki.
commencer à apprendre
The end justifies the means.
zamiar, cel, determinacja, zdecydowanie
commencer à apprendre
purpos - the feeling of knowing what you want to do
w jakim celu się je tworzy?
Wydaje się, że stracił poczucie celu.
commencer à apprendre
for what purpose are they created?
He seems to have lost all sense of purpose.
kompetentny, skuteczny, wydajny (np. o pracowniku)
Jest to konieczne w celu zapewnienia sprawnej obsługi klienta.
commencer à apprendre
competent, effective, efficient (e.g. about an employee)
this is necessary in order to ensure efficient customer service.
nieudolny / nieporadny / nieskuteczny
commencer à apprendre
inept / clumsy / ineffective
sprawny, skuteczny, efektywny, racjonalny (np. metoda)
wydajny, sprawny - o rzeczy
commencer à apprendre
efficient, effective (method)
cel, obiekt do którego się mierzy zamierzenie, cel (coś, co chcemy osiągnąć)
nie trafić do celu
commencer à apprendre
target
to miss the target
Powinieneś skupić się na swoim celu.
commencer à apprendre
You should focus on your goal, target, aim
cel, zamiar, dążenie, (cel jako miejsce/osoba, do którego/której ktoś się kieruje lub ktoś kieruje swój strzał, rzut itd
commencer à apprendre
aim
cel czegoś
Celem gry jest zdobycie większej liczby punktów niż drużyna przeciwna.
commencer à apprendre
the object of sth, the purpose of something
The object of the game is to score more points than the opposing team.
obiekt lub przedmiot czyichś uczuć/ czyjegoś pożądania itp.
Jest obiektem mojego uczucia.
commencer à apprendre
the object of sb's affection/desire / the cause of someone's feelings
He's the object of my affection.
celować, mieć na celu, dążyć, kierować się, próbować osiągnąć
Wyjechał do Paryża, aby podszkolić swój francuski.
commencer à apprendre
to aim
He went to Paris with the aim of improving his French.
rozśmieszać kogoś
Celem filmu było rozśmieszyć ludzi.
commencer à apprendre
make someone laugh
The aim of the film was to make people laugh.
wyznaczyć cel, stawiać za cele
wyznaczyć komuś cel
commencer à apprendre
set a goal, set goals
set somebody a goal, task, challenge
sprytny / zwinny / zwinność
zwinny, sprawny umysł, głowa, mylsi
commencer à apprendre
agile /clever / agility
an agile mind
SMART
Określa się cele, które są sprecyzowane, wymierne, osiągalne, istotne i określone w czasie.
commencer à apprendre
SMART SMART (S.M.A.R.T.) is an acronym formed by the first letters of words:
Specific, measurable, achievable, relevant and timed objectives shall be set.
szczegółowy, konkretny, określony
Czy mógłbyś bardziej szczegółowo opisać problem?
commencer à apprendre
specific
Could you be more specific about the problem?
mierzalny, wymierny, wyraźny, zauważalny, dostrzegalny
wymierne skutki, wymierne efekty
commencer à apprendre
measurable
measurable effects
osiągalny, dostępny
W związku z powyższym planowane oszczędności kosztów również wydają się osiągalne.
commencer à apprendre
Achievable, possible to achieve
Therefore, the planned cost savings also appear achievable.
odpowiedni, związany z, dotyczący, właściwy, istotny, znaczący,
Edukacja powinna być dostosowana do potrzeb dzieci.
commencer à apprendre
relevant, opposite: irrelevant
Education should be relevant to children's needs.
Twoja uwaga była istotna i pomogła mi podjąć decyzję.
Jeżeli to jest związane z moją pracą, chcę o tym porozmawiać
commencer à apprendre
Your point was relevant and it helped me make a decision.
If it's relevant to my work, I want to talk about it
określony w czasie (np. cel), ograniczony czasowo (np. oferta)
wykonać zadanie w określonym czasie
commencer à apprendre
time-bound, time-limited (e.g. offer, goal)
be time-bound
w szczególności poprzez wdrożenie nowo przyjętego regulaminu.
commencer à apprendre
in particular through the implementation of the newly adopted rules of procedure.
niejasne niesprecyzowane myślenie
mylący, niesprecyzowany, niewyraźny
commencer à apprendre
woolly thinking / Not "Clear" thoughts
woolly-minded
wełniany (np. kapelusz), pokryty wełną pierzasty (o chmurze) mętny, mglisty, mylący, także sweter
otępiały
commencer à apprendre
woolly
woolly-headed
przemyśleć coś, rozważyć coś przed podjęciem decyzji
Przemyślałem, co powiedział twój dziadek.
commencer à apprendre
think sth over - o consider an idea or plan carefully before making a decision
I thought over what your grandpa said.
przemyślana / (zaplanowana) decyzja
commencer à apprendre
a well-thought-out decision
opracować jakiś plan lub pomysł, przemyśleć
Nie byłam nawet gotowa, by pozwolić sobie na zastanowienie się, dlaczego.
commencer à apprendre
think out
I wasn't even quite ready to let myself think out why.
zgadywanka
Zgadnij ko / zgadnąć kto / zgadywać, żezgadywać na podstawie
commencer à apprendre
quiz, guessing game
guess who / guess that / guess from
Mogę tylko zgadywać jak ona musi być teraz szczęśliwa.
Domuślam się zgaduje stawiam na
commencer à apprendre
can only guess how happy she must be right now
I'm guessing that / I'm guessing that
strzelać (nie znając prawidłowej odpowiedzi), zgadywać
Strzelaj. Nie zabiję cię, jeżeli podasz złą odpowiedź
commencer à apprendre
make a guess, take a guess, have a guess
Have a guess. I won't kill you if you don't get the answer right.
strzelanie / zgadywanie na ślepo (dziko)
Pozwól, że / Niech zgadnę, co ukrywa.
commencer à apprendre
wild gueses
Let me take a wild guess what he's hiding.
umiejętności
commencer à apprendre
skills / mind tools
nie mieć czegoś, brakować
Parę dni mogę być nieosiągalny / poza zasięgiem.
commencer à apprendre
be out of sth
I might be out of reach for a few days.
ostateczny termin (zrobienia czegoś)
dotrzymywać terminu, zmieścić się w terminie, zdążyć przed ostatecznym terminem
commencer à apprendre
deadline (to do something)
meet the deadline
dotrzymać terminu / nie zdążyć w terminie
Nasz zespół nie zdążył przed ostatecznym terminem
commencer à apprendre
to meet a deadline / to miss a deadline
Our team didn't meet the deadline.
nie dopilnować terminu, nie dotrzymać terminu
określić termin
commencer à apprendre
not to meet the deadline
define deadline, define the time =
= napięty termin, krótki termin (zrobienia czegoś)
commencer à apprendre
tight deadline
wygaśnięcie, utrata ważności / termin końcowy, data ważności, data przydatności
What's the expiry date on your passport?
commencer à apprendre
expiry /expiry date
wygaśnięcie, utrata ważności
jasnośc myśli
commencer à apprendre
clarity of thought
brak jasności, brak przejrzystości, niejasności
Nie ma miejsca na bzdury ani brak przejrzystości.
commencer à apprendre
lack of clarity / lack of of transparency
There is no room for nonsense or lack of clarity.
Nie ma miejsca na bzdury ani brak przejrzystości
commencer à apprendre
There is no room for nonsense or a lack of transparency
koncentrować się na czymś (w czymś)
Przestań mówić. Nie mogę się skupić na swojej pracy
commencer à apprendre
focus (sth) on sth
Stop talking. I can't focus on my work
motywy, przyczyna
motywacja do czegos / do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
motives, cause
motivation for something / motivation to do something
określac sprecyzować, zdefiniować, określić znaczenie (np. słowa)
Musisz sprecyzować swoje oczekiwania, nie będziemy zgadywać.
commencer à apprendre
define the meaning (e.g. words)
You have to define your expectations, we won't guess
zasoby, środki finansowe, zasoby naturalne
zasoby własne, dział kadr, HR
commencer à apprendre
resources, financial resources, natural resources
own resources
formułować, tworzyć, określac, zamykać w ramach, oprawiac braz zdjęcie w ramke
commencer à apprendre
to frame
rama, ramka, struktura, ramka od okularów), kadr (w fotografii), klatka
Jaka jest struktura tej organizacji?
commencer à apprendre
frame
What is the frame of this organization?
określać prezyzować
bliżej określać, jasniej precyzować
commencer à apprendre
to specify
to specify more clearly
osiągać, zdobywać (np. cel, dobre rezultaty, sukces)
Nie osiągniesz swoich celów bez ciężkiej pracy
commencer à apprendre
to achieve / to accomplish
You won't achieve your goal without hard work
obostrzenia, ograniczenia, restrykcje
Możesz tutaj parkować swój samochód bez ograniczeń czasowych.
commencer à apprendre
restrictions
You can park your car here without time restrictions
zarzut, sprzeciw, zastrzeżenie, obawa oraz czasownik zgłosić zastrzeżenie
Wyślę panu moje zastrzeżenia dotyczące tego projektu.
commencer à apprendre
objection
I will send you my objections regarding this project
realistyczny
Realistyczne cele są łatwiejsze do osiągnięcia
commencer à apprendre
realistic
ealistic goals are easier to reach

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.