10 pierwszych stron

 0    164 fiche    domii116pp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wear - wore - worn
commencer à apprendre
nosić
get distracted
commencer à apprendre
rozproszyć sie
I try not to go out
commencer à apprendre
Staram się nie wychodzić
affected/infected
commencer à apprendre
dotknięty / zainfekowany
recommendations/pieces of advise/tips
commencer à apprendre
zalecenia / porady / wskazówki
irresponsible
commencer à apprendre
nieodpowiedzialny
people this age
commencer à apprendre
ludzie w tym wieku
spread it to other people/another person
commencer à apprendre
rozpowszechniać go wśród innych osób / innej osoby
elderly people
commencer à apprendre
starsi ludzie
get ill
commencer à apprendre
zachorować
party/wedding reception
commencer à apprendre
przyjęcie / wesele
ON friday
commencer à apprendre
W piątek
call off/cancel
commencer à apprendre
odwołać / anulować
be supposed to
commencer à apprendre
powinienem
get married to sb
commencer à apprendre
ożenić się z kimś
christening
commencer à apprendre
chrzest
postpone to another date
commencer à apprendre
przełożyć na inną datę
I thing so to
commencer à apprendre
Tak mi się wydaje
words in bold
commencer à apprendre
pogrubione słowa
commute to work
I commute to work by car.
commencer à apprendre
dojeżdżać do pracy
retire
commencer à apprendre
przejść na emeryturę
retirement age
commencer à apprendre
wiek emerytalny
a raise
commencer à apprendre
podwyżka
pension
commencer à apprendre
emerytura (pieniądze)
a retirement
commencer à apprendre
emerytura
annual increases/increments
I receive annual increases at work.
commencer à apprendre
roczne wzrosty / przyrosty
This event takes place annualy.
commencer à apprendre
To wydarzenie odbywa się corocznie.
half-yearly
commencer à apprendre
półroczne
percentage of
commencer à apprendre
procent z
He can begin working for us from May 20.
commencer à apprendre
Może zacząć u nas pracować od 20 maja.
20 May
commencer à apprendre
20 maja
first of May
commencer à apprendre
pierwszy maja
fringe benefits/perks
commencer à apprendre
dodatkowe świadczenia / korzyści
distraction
commencer à apprendre
roztargnienie
I distract myself easilly.
commencer à apprendre
Łatwo się rozpraszam.
I'm not going to work on friday.
commencer à apprendre
Nie idę do pracy w piątek.
My alarm goas off at 7 am every day.
commencer à apprendre
Mój alarm włącza się codziennie o 7 rano.
heartbreaking
commencer à apprendre
bolesny
heartbroken, depressed
commencer à apprendre
ze złamanym sercem, w depresji
She is heartbroken.
grief
commencer à apprendre
żal
recover from a disease
commencer à apprendre
wyzdrowieć z choroby
withdraw money
commencer à apprendre
wypłacić pieniądze
withdraw
commencer à apprendre
wycofać
go back on a promise
commencer à apprendre
cofnąć obietnicę, zobowiązanie lub kontrakt
withdrawn
commencer à apprendre
skryty, wycofany, zamknięty w sobie
comfort somebody
commencer à apprendre
pocieszyć kogoś
broke up
commencer à apprendre
zerwać
careless
commencer à apprendre
nieostrożny
carelessness
commencer à apprendre
niedbalstwo / nieostrożność
sleplessness/insomnia
commencer à apprendre
bezsenność / bezsenność
burst into laughter / tears
commencer à apprendre
wybuchnąć śmiechem / łzami
I remember that situations
commencer à apprendre
Pamiętam te sytuacje
I remember situation like that
commencer à apprendre
Pamiętam taką sytuację
lost a job
commencer à apprendre
stracił pracę
devoted to something
commencer à apprendre
poświęcony czemuś
there are bigger problems on the world
commencer à apprendre
na świecie są większe problemy
suffer from something
commencer à apprendre
cierpieć z powodu czegoś
I don't remember what we argued about.
commencer à apprendre
Nie pamiętam, o co się kłóciliśmy.
there is still long way to go
commencer à apprendre
przed nami jeszcze długa droga
in fact
commencer à apprendre
w rzeczywistości
worldwide
commencer à apprendre
na całym świecie
lag far behind
commencer à apprendre
pozostawać daleko w tyle
currently
commencer à apprendre
obecnie
on average
commencer à apprendre
średnio
counterpart
commencer à apprendre
odpowiednik
A factor contribiuting to this
commencer à apprendre
Przyczynia się do tego czynnik
scarsity/lack of sth
commencer à apprendre
brak czegoś, niedostatek czegoś
encounter a problem
commencer à apprendre
napotkać problem
significant obstacles
commencer à apprendre
znaczące przeszkody
taking on challenges
commencer à apprendre
podejmowanie wyzwań
managerial role
commencer à apprendre
rola kierownicza
inequalities
commencer à apprendre
nierówności
report
commencer à apprendre
reportaż
wide gaps (differences, inequality, distinction, disrepency)
commencer à apprendre
różnice
empowerment
commencer à apprendre
upoważnienie / wzmacnianie
exist
commencer à apprendre
istnieć
contribution to sth
commencer à apprendre
wkład w coś
societal
commencer à apprendre
społeczny
critical
commencer à apprendre
krytyczny
more than ever
commencer à apprendre
więcej niż kiedykolwiek
afford
commencer à apprendre
pozwolić sobie
to lose out on sth
commencer à apprendre
stracić coś
ideas
commencer à apprendre
pomysły
sexes (males and females)
commencer à apprendre
płcie
claiming one's rights
commencer à apprendre
dochodzenie swoich praw
to advance
commencer à apprendre
czynić postępy
in advance
commencer à apprendre
z góry (o płatności)
transformation
commencer à apprendre
przemiana / transformacja
dramatic change
commencer à apprendre
dramatyczna zmiana
critical
commencer à apprendre
krytyczny
unfavorable
commencer à apprendre
niekorzystny
disapproving comments
commencer à apprendre
komentarze z dezaprobatą
perspective (a point of view)
commencer à apprendre
perspektywa
humanity, human race
commencer à apprendre
ludzkość
achieve
reach a desired objective by effort, skills or courage
commencer à apprendre
osiągać
courage
commencer à apprendre
odwaga
according to
commencer à apprendre
według
as stated
commencer à apprendre
jak wspomniano
parity
the state or condition of being equal
commencer à apprendre
równość
lag
fall behind in movement.
commencer à apprendre
opóźnienie
not keep pace with another or others
commencer à apprendre
nie dotrzymywać kroku innym lub innym
earn
get or obtain money in return for labour or service.
commencer à apprendre
zarabiać
in return for
commencer à apprendre
w zamian za
counterpart
commencer à apprendre
odpowiednik, ekwiwalent
corresponds to
commencer à apprendre
koresponduje z
holding a position
commencer à apprendre
zajmowanie stanowiska
scarcity
commencer à apprendre
niedostatek
the state of being in short supply
commencer à apprendre
stan niedoboru
shortage of sth
commencer à apprendre
niedobór czegoś
the opposite of parity is inequality
commencer à apprendre
przeciwieństwem parytetu jest nierówność
come across sth
commencer à apprendre
natknąć się na coś
good at something
commencer à apprendre
dobry w czymś
move forward
commencer à apprendre
pójść naprzód
sorry that i interrupted you
commencer à apprendre
przepraszam, że ci przeszkodziłem
sorry for interrupting you
commencer à apprendre
przepraszam, że przeszkadzam
some people have all the luck!
commencer à apprendre
niektórzy mają szczęście!
someone who doasn't like spending time with other people
commencer à apprendre
kogoś, kto nie lubi spędzać czasu z innymi ludźmi
I prefer sth to sth
commencer à apprendre
Wolę coś niż coś
stigmatized
commencer à apprendre
piętnowany
appreciated for
commencer à apprendre
doceniany za
each other
commencer à apprendre
wzajemnie
they are better at physical work
commencer à apprendre
są lepsi w pracy fizycznej
drag
commencer à apprendre
ciągnąć
find a proper solution to a problem
commencer à apprendre
znaleźć właściwe rozwiązanie problemu
resourceful
she is very resourceful manager
commencer à apprendre
pomysłowy, zaradny
skilled at solving problems and making decisions on your own
commencer à apprendre
posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
hold onto sth
commencer à apprendre
trzymać się czegoś
stick to sth
commencer à apprendre
trzymać się czegoś
think stereotypically
commencer à apprendre
myśl stereotypowo
industry/fields
commencer à apprendre
przemysł / dziedziny
skills and competences are not appreciated/undervalued/underestimated
commencer à apprendre
umiejętności i kompetencje nie są doceniane / niedoceniane / niedoceniane
equality inequality
commencer à apprendre
równość nierówność
what springs to mind when you hear the word equality?
commencer à apprendre
co przychodzi na myśl, gdy słyszysz słowo równość?
I ofen come accros an opinion like that
commencer à apprendre
Często spotykam się z taką opinią
we are running out of time
commencer à apprendre
kończy nam się czas
our time is almost up
commencer à apprendre
nasz czas dobiega końca
our time is up
commencer à apprendre
nasz czas się skończył
woman
commencer à apprendre
kobieta
women
commencer à apprendre
kobiety
women are paid less worldwide for doing the same job as men
commencer à apprendre
kobiety na całym świecie otrzymują niższe wynagrodzenie za wykonywanie tej samej pracy co mężczyźni
it would make them feel disappoitment
commencer à apprendre
sprawiłoby, że poczuliby się znikający
i get disappointed about that
commencer à apprendre
jestem tym rozczarowany
the same amout of money
commencer à apprendre
taką samą ilość pieniędzy
co-workers
commencer à apprendre
współpracownicy
yes i do
commencer à apprendre
tak
i yelled at him
commencer à apprendre
krzyczałem na niego
we were talking when he came in and interrupted me
commencer à apprendre
rozmawialiśmy, kiedy wszedł i mi przerwał
i found it really funny
commencer à apprendre
wydało mi się to naprawdę zabawne
i found it boring
commencer à apprendre
wydało mi się to nudne
and we try not to do it
commencer à apprendre
i staramy się tego nie robić
memorize, learn by heart
commencer à apprendre
zapamiętywać, uczyć się na pamięć
I try to listen to podcasts
commencer à apprendre
Staram się słuchać podcastów
can you explain it to me?
commencer à apprendre
czy możesz mi to wyjaśnić?
traits, features, qualities
commencer à apprendre
cechy, cechy, cechy
focused on, concentrated on
commencer à apprendre
skoncentrowany, skoncentrowany na
bored
commencer à apprendre
znudzony
I don't understand it either.
commencer à apprendre
Ja też tego nie rozumiem.
it's quite silly to say that
commencer à apprendre
to dość głupie, żebym tak powiedział
arrangements
commencer à apprendre
ustalenia
I'm calling regarding the job advertisment you applied for.
commencer à apprendre
Dzwonię w sprawie ogłoszenia o pracę, o które się ubiegałeś.
I have to do make-up and get dressed
commencer à apprendre
Muszę się umalować i ubrać
He asked me to go on camera/ use my camera/ have a video call
commencer à apprendre
Poprosił mnie, abym odbył rozmowę wideo
one time...
commencer à apprendre
pewnego razu...
abuse
commencer à apprendre
nadużywać

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.