U lekarza - At the Doctor's

5  1    110 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Co Pana / Panią sprowadza?
commencer à apprendre
What has brought you along?
W czym problem?
commencer à apprendre
What's the trouble? / What's the matter?
Co mogę dla Pana / Pani zrobić? / W czym mogę służyć?
commencer à apprendre
What can I do for you?
Od jak dawna Pani / Panu to przeszkadza?
commencer à apprendre
How long has it been bothering you?
Od jak dawna ma Pan / Pani to?
commencer à apprendre
How long have you had it?
Jak długo utrzymuje się ten stan?
commencer à apprendre
How long have you been like this?
Jak długo trwa ból?
commencer à apprendre
How Iong does the pain last?
Gdzie boli?
commencer à apprendre
Where does it hurt?
Czy może Pan / Pani opisać ból?
commencer à apprendre
Can you describe the pain?
Jaki to rodzaj bólu?
commencer à apprendre
What kind of pain is it?
Która część pleców boli? / Która część pleców jest dotknięta (bólem / chorobą)?
commencer à apprendre
Which part of your back is affected?
Czy wymiotował Pan / wymiotowała Pani?
commencer à apprendre
Have you been vomiting?
Co było przyczyną śmierci?
commencer à apprendre
What was the cause of death?
Czy masz problemy z żołądkiem?
commencer à apprendre
Have you any trouble with your stomach?
Jaki masz apetyt?
commencer à apprendre
What's your appetite like?
Czy straciłeś na wadze?
commencer à apprendre
Have you lost any weight?
Czy twoje stolce są czarne?
commencer à apprendre
Are your stools black?
Czy (masz) jakieś problemy z pęcherzem?
commencer à apprendre
Any problems with your bladder?
Czy zauważyłeś jakieś ...?
commencer à apprendre
Have you noticed any ...?
Czy cierpisz na ...?
commencer à apprendre
Do you suffer from ...?
Czy przeszkadza Ci światło?
commencer à apprendre
Does light bother you?
Co jest przyczyną mojego problemu?
commencer à apprendre
What's the cause of my problem?
Jak jest to poważne?
commencer à apprendre
How serious is it?
Co zamierza Pan / Pani z tym zrobić?
commencer à apprendre
What are you going to do about it?
Jakie są szanse na pełny powrót do zdrowia?
commencer à apprendre
What are the chances of a full recovery?
Ciągle się pogarsza.
commencer à apprendre
It gets worse and worse.
Proszę zdjąć ubranie wierzchnie.
commencer à apprendre
Remove your overwear.
Proszę skierować głowę w tę stronę.
commencer à apprendre
Turn your head this way.
Proszę otworzyć usta.
commencer à apprendre
Open your mouth.
Przechyl głowę do tyłu.
commencer à apprendre
Tilt your head back.
Proszę wstać.
commencer à apprendre
Stand up.
Teraz będę...
commencer à apprendre
Now I'm going to...
Teraz chcę byś...
commencer à apprendre
Now I want you to...
To nie potrwa długo.
commencer à apprendre
It won't take very long.
Teraz zrobię Panu / Pani zastrzyk.
commencer à apprendre
Now I'm going to give you an injection.
Następną rzeczą jaką zrobię to...
commencer à apprendre
Now the next thing I'm going to do is...
Na początku tylko (zrobię)...
commencer à apprendre
First of all, I'm just going to...
Teraz jesteśmy gotowi (na zrobienie)...
commencer à apprendre
Now we're ready to...
Nie powinno boleć.
commencer à apprendre
It shouldn't be painful.
To może być nieco nieprzyjemne.
commencer à apprendre
This may feel a little bit uncomfortable.
Nie zajmie to długo.
commencer à apprendre
It won't take long.
Będzie Pan / Pani musiała odpocząć przez kilka dni (spędzić kilka dni bez pracy)
commencer à apprendre
You'll need a few days off work.
Powinieneś odpoczywać.
commencer à apprendre
You should rest.
Musisz odpoczywać.
commencer à apprendre
You need to rest.
Powinieneś robić te ćwiczenia trzy razy dziennie.
commencer à apprendre
You should do these exercises three times a day,
Proszę się tu położyć.
commencer à apprendre
Please lie down over here.
Nie ma się o co bać.
commencer à apprendre
There is nothing to worry about.
Proszę się uspokoić.
commencer à apprendre
Calm down, please.
tępy rodzaj bólu
commencer à apprendre
a dull sort of ache
uczucie ucisku
commencer à apprendre
a feeling of pressure
palący ból
commencer à apprendre
a burning pain
okropne zatwardzenie
commencer à apprendre
terrible constipation
spuchnięte kostki
commencer à apprendre
swollen ankles
ból brzucha
commencer à apprendre
stomach ache
rozdzierający ból
commencer à apprendre
gnawing pain
rwący ból
commencer à apprendre
stabbing pain
początkowe objawy
commencer à apprendre
initial symptoms
początkowa diagnoza
commencer à apprendre
initial diagnosis
wypisać lek na receptę
commencer à apprendre
to prescribe medicine
wizyta (lekarza) w domu
commencer à apprendre
home visit
kontynuować przyjmowanie antybiotyku
commencer à apprendre
to continue taking antibiotic
wzrost
commencer à apprendre
height
waga
(kilogramy)
commencer à apprendre
weight
badanie moczu
commencer à apprendre
urine test
badanie / przegląd zębów
commencer à apprendre
inspection of teeth
próbka krwi na badanie grupy krwi
commencer à apprendre
blood sample for blood typing
próbka krwi na badanie hemoglobiny
commencer à apprendre
blood sample for haemoglobin test
znieczulenie miejscowe
commencer à apprendre
local anaesthetic
leżeć / położyć się
commencer à apprendre
lie down
ból
(krótkotrwały)
commencer à apprendre
pain
ból
(długotrwały)
commencer à apprendre
ache
bolesny
commencer à apprendre
painful
chory
(UK)
commencer à apprendre
ill
chory
(USA)
commencer à apprendre
sick
(w UK - mający mdłości)
choroba
(ogólny stan)
commencer à apprendre
illness
choroba
(konkretna, o konkretnych objawach)
commencer à apprendre
disease
zwichnięcie
commencer à apprendre
sprain
złamanie
commencer à apprendre
break
ból zęba
commencer à apprendre
toothache
mierzyć komuś temperaturę
commencer à apprendre
to take one's temperature
mierzyć komuś ciśnienie krwi
commencer à apprendre
to take one's blood pressure
złapać grypę
commencer à apprendre
to catch the flu
podłapać jakąś infekcję
commencer à apprendre
to pick up some infection
iść do lekarza
commencer à apprendre
to go to a doctor
badać pacjenta
commencer à apprendre
to examine a patient
leczyć
commencer à apprendre
to cure
wypisać receptę
commencer à apprendre
to write a prescription / to prescribe
wystawiać zwolnienie lekarskie
commencer à apprendre
to give a medical leave
badanie ogólne
commencer à apprendre
checkup
dolegliwość
commencer à apprendre
ailment
tylko na receptę
commencer à apprendre
on prescription only
nie czuć się dobrze
commencer à apprendre
to be unwell
kaszleć krwią
commencer à apprendre
to cough up blood
dostać zatwardzenia
commencer à apprendre
become constipated
kręcić się w głowie / mieć zawroty głowy
commencer à apprendre
to feel dizzy
mieć / czuć ból w klatce piersiowej
commencer à apprendre
to have pain in one's chest
mieć problem z pęcherzem
commencer à apprendre
to have problems with one's bladder
wzrost wagi
commencer à apprendre
weight gain
spadek wagi
commencer à apprendre
weight loss
przyjęcie do szpitala
commencer à apprendre
hospital admission
oddział
(w szpitalu)
commencer à apprendre
ward
dzwonić po karetkę pogotowia
commencer à apprendre
to call for an ambulance
wezwać lekarza
commencer à apprendre
to call for a doctor
zarejestrować się
commencer à apprendre
to register
udzielać pierwszej pomocy
commencer à apprendre
to give first aid
krwawienie
commencer à apprendre
bleeding
dreszcze
commencer à apprendre
shivers
wyzdrowienie
commencer à apprendre
recovery
wykrywanie
commencer à apprendre
detection
grupa podwyższonego ryzyka
commencer à apprendre
high-risk group

commentaires:

fredpol4 il a écrit: 2016-03-06 22:14:31
świetne

kaztrz il a écrit: 2017-02-03 13:26:28
Bardzo dobre. Dzięki. Muszę jeszcze znaleźć oddzielnie same słówka

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.