wyłączenie odpowiedzialności karnej

 0    80 fiche    jancash
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Art. 25.
commencer à apprendre
Obrona konieczna
§ 1.
commencer à apprendre
Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
§ 2.
commencer à apprendre
W razie przekroczenia granic obrony koniecznej,
w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu,
commencer à apprendre
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§ 2a.
commencer à apprendre
Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach
polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc,
commencer à apprendre
chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.
§ 3.
commencer à apprendre
Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
Art. 25. § 1.
commencer à apprendre
Nie popełnia przestępstwa,
kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach
commencer à apprendre
na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
Art. 25. § 2.
commencer à apprendre
W razie przekroczenia granic obrony koniecznej,
w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony
commencer à apprendre
niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu,
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary,
commencer à apprendre
a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Art. 25. § 2a.
commencer à apprendre
Nie podlega karze,
kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach
commencer à apprendre
polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren
lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc,
commencer à apprendre
chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.
Art. 25. § 3.
commencer à apprendre
Nie podlega karze,
kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia
commencer à apprendre
usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
Art. 26.
commencer à apprendre
Stan wyższej konieczności – kolizja obowiązków
§ 1.
commencer à apprendre
Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem,
jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć,
commencer à apprendre
a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.
§ 2.
commencer à apprendre
Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1,
poświęca dobro,
commencer à apprendre
które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.
§ 3.
commencer à apprendre
W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§ 4.
commencer à apprendre
Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.
§ 5.
commencer à apprendre
Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z ciążących na sprawcy obowiązków tylko jeden może być spełniony.
Art. 26. § 1.
commencer à apprendre
Nie popełnia przestępstwa,
kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego
commencer à apprendre
jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem,
jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć,
commencer à apprendre
a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.
Art. 26. § 2.
commencer à apprendre
Nie popełnia przestępstwa także ten,
kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1,
commencer à apprendre
poświęca dobro,
które nie przedstawia wartości
commencer à apprendre
oczywiście wyższej od dobra ratowanego.
Art. 26. § 3.
commencer à apprendre
W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności,
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary,
commencer à apprendre
a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Art. 26. § 4.
commencer à apprendre
Przepisu § 2 nie stosuje się,
jeżeli sprawca poświęca dobro,
commencer à apprendre
które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.
Art. 26. § 5.
commencer à apprendre
Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio w wypadku,
gdy z ciążących na sprawcy obowiązków
commencer à apprendre
tylko jeden może być spełniony.
Art. 27.
commencer à apprendre
Eksperyment
§ 1.
commencer à apprendre
Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego lub ekonomicznego,
jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub gospodarcze,
commencer à apprendre
a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy.
§ 2.
commencer à apprendre
Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany,
należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania,
commencer à apprendre
jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.
§ 3.
commencer à apprendre
Zasady i warunki dopuszczalności eksperymentu medycznego określa ustawa.
Art. 27. § 1.
commencer à apprendre
Nie popełnia przestępstwa,
kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego lub ekonomicznego,
commencer à apprendre
jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub gospodarcze,
a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu
commencer à apprendre
są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy.
Art. 27. § 2.
commencer à apprendre
Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany,
należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania,
commencer à apprendre
jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.
Art. 27. § 3.
commencer à apprendre
Zasady i warunki dopuszczalności eksperymentu medycznego określa ustawa.
Art. 28.
commencer à apprendre
Błąd co do okoliczności stanowiących znamię czynu zabronionego
§ 1.
commencer à apprendre
Nie popełnia przestępstwa, kto pozostaje w usprawiedliwionym błędzie co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego.
§ 2.
commencer à apprendre
Odpowiada na podstawie przepisu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność sprawca,
który dopuszcza się czynu w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu,
commencer à apprendre
że zachodzi okoliczność stanowiąca znamię czynu zabronionego, od której taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy.
Art. 28. § 1.
commencer à apprendre
Nie popełnia przestępstwa,
kto pozostaje w usprawiedliwionym błędzie co do okoliczności
commencer à apprendre
stanowiącej znamię czynu zabronionego.
Art. 28. § 2.
commencer à apprendre
Odpowiada na podstawie przepisu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność sprawca,
który dopuszcza się czynu
commencer à apprendre
w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu,
że zachodzi okoliczność stanowiąca znamię czynu zabronionego,
commencer à apprendre
od której taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy.
Art. 29.
commencer à apprendre
Błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność
Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność albo winę;
commencer à apprendre
jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 29.
commencer à apprendre
Nie popełnia przestępstwa,
kto dopuszcza się czynu zabronionego
commencer à apprendre
w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu,
że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność albo winę;
commencer à apprendre
jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 30.
commencer à apprendre
Nieświadomość bezprawności
Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności;
commencer à apprendre
jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 30.
commencer à apprendre
Nie popełnia przestępstwa,
kto dopuszcza się czynu zabronionego
commencer à apprendre
w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności;
jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony,
commencer à apprendre
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 31.
commencer à apprendre
Odpowiedzialność w przypadku niepoczytalności i poczytalności ograniczonej
§ 1.
commencer à apprendre
Nie popełnia przestępstwa,
kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych,
commencer à apprendre
nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.
§ 2.
commencer à apprendre
Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
§ 3.
commencer à apprendre
Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć.
Art. 31. § 1.
commencer à apprendre
Nie popełnia przestępstwa,
kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego
commencer à apprendre
lub innego zakłócenia czynności psychicznych,
nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia
commencer à apprendre
lub pokierować swoim postępowaniem.
Art. 31. § 2.
commencer à apprendre
Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa
zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona,
commencer à apprendre
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 31. § 3.
commencer à apprendre
Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się,
gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności,
commencer à apprendre
które przewidywał albo mógł przewidzieć.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.