Vocabulary from the lesson (Introduction to the energy business)

 0    20 fiche    teresa99a
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
opłacalny
commencer à apprendre
profitable, economic
zbankrutować
commencer à apprendre
to go bankrupt, to bankrupt
subwencjonować, dotować (finansowo)
commencer à apprendre
to subsidise
utrzymywać kopalnie
commencer à apprendre
to subsidise mines
popyt
Jest popyt na specjalistów IT.
commencer à apprendre
demand
There's a demand for IT specialists.
podaż
Kiedy podaż równa się popytowi, wszyscy są szczęśliwi.
commencer à apprendre
supply
When supply equals demand everyone is happy.
To jest źle widziane.
commencer à apprendre
It is wrongly perceived./It is frowned upon./It's unwelcome./They don't like...
zanieczyszczenie powietrza
W Europie 360 tys. ludzi umiera dziesięć lat wcześniej z powodu zanieczyszczenia powietrza.
commencer à apprendre
air pollution
In Europe, 360 000 people die ten years early due to air pollution.
płytko położony
commencer à apprendre
shallowly located
wydobywać węgiel
commencer à apprendre
to mine for coal/to extract coal
spełniać wymogi
commencer à apprendre
to comply with the requirements for/fulfill the requirements/meet the rules
wczesny etap projektu
commencer à apprendre
an early stage of the project
wysypisko śmieci
commencer à apprendre
a landfill
wyrzucać śmieci
commencer à apprendre
to take out the rubbish
segregować śmieci
commencer à apprendre
to sort out rubbish/to sort their rubbish/to recycle waste/rubish
trzęsienie ziemi
Wybuch w kopalni węgla spowodował małe trzęsienie ziemi.
commencer à apprendre
an earthquake
The explosion in the coal mine caused a minor earthquake.
fabryka
commencer à apprendre
a plant/a factory
branża ubezpieczeń
commencer à apprendre
insurance industry
dostosować sprzęt do indywidualnych potrzeb
commencer à apprendre
to adjust the equipment to suit individual needs
szklarnia
Mam szklarnię, w której hoduję rośliny.
commencer à apprendre
a greenhouse
I have a greenhouse where I grow plants.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.