Rozdział drugi. Formy popełnienia przestępstwa

 0    228 fiche    jancash
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Art. 13.
commencer à apprendre
Usiłowanie
Art. 13. § 1.
commencer à apprendre
Odpowiada za usiłowanie,
kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego
commencer à apprendre
swoim zachowaniem
bezpośrednio zmierza do jego dokonania,
commencer à apprendre
które jednak nie następuje.
Art. 13. § 1.
commencer à apprendre
Odpowiada za usiłowanie,
kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego
commencer à apprendre
swoim zachowaniem
bezpośrednio zmierza do jego dokonania,
commencer à apprendre
które jednak nie następuje.
Art. 13. § 2.
commencer à apprendre
Usiłowanie zachodzi także wtedy,
gdy sprawca nie uświadamia sobie,
commencer à apprendre
że dokonanie jest niemożliwe
ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego
commencer à apprendre
lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.
Art. 13. § 2.
commencer à apprendre
Usiłowanie zachodzi także wtedy,
gdy sprawca nie uświadamia sobie,
commencer à apprendre
że dokonanie jest niemożliwe
ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego
commencer à apprendre
lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.
Art. 14.
commencer à apprendre
Karalność
Art. 14. § 1.
commencer à apprendre
Sąd wymierza karę
za usiłowanie
commencer à apprendre
w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa.
Art. 14. § 1.
commencer à apprendre
Sąd wymierza karę
za usiłowanie
commencer à apprendre
w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa.
Art. 14. § 2.
commencer à apprendre
W wypadku określonym w art. 13 § 2
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary,
commencer à apprendre
a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Art. 14. § 2.
commencer à apprendre
W wypadku określonym w art. 13 § 2
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary,
commencer à apprendre
a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Art. 15.
commencer à apprendre
Czynny żal i odstąpienie
Art. 15. §1.
commencer à apprendre
Nie podlega karze za usiłowanie,
kto dobrowolnie odstąpił od dokonania
commencer à apprendre
lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.
Art. 15. §1.
commencer à apprendre
Nie podlega karze za usiłowanie,
kto dobrowolnie odstąpił od dokonania
commencer à apprendre
lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.
Art. 15. § 2.
commencer à apprendre
Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary
w stosunku do sprawcy,
commencer à apprendre
który dobrowolnie
starał się zapobiec skutkowi
commencer à apprendre
stanowiącemu znamię czynu zabronionego.
Art. 15. § 2.
commencer à apprendre
Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary
w stosunku do sprawcy,
commencer à apprendre
który dobrowolnie
starał się zapobiec skutkowi
commencer à apprendre
stanowiącemu znamię czynu zabronionego.
Art. 16.
commencer à apprendre
Przygotowanie
Art. 16. § 1.
commencer à apprendre
Przygotowanie zachodzi tylko wtedy,
gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego
commencer à apprendre
podejmuje czynności mające stworzyć warunki
do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania,
commencer à apprendre
w szczególności w tymże celu
wchodzi w porozumienie z inną osobą,
commencer à apprendre
uzyskuje lub przysposabia środki,
zbiera informacje
commencer à apprendre
lub sporządza plan działania.
Art. 16. § 1.
commencer à apprendre
Przygotowanie zachodzi tylko wtedy,
gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego
commencer à apprendre
podejmuje czynności mające stworzyć warunki
do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania,
commencer à apprendre
w szczególności w tymże celu
wchodzi w porozumienie z inną osobą,
commencer à apprendre
uzyskuje lub przysposabia środki,
zbiera informacje
commencer à apprendre
lub sporządza plan działania.
Art. 16. § 2.
commencer à apprendre
Przygotowanie jest karalne
tylko wtedy,
commencer à apprendre
gdy ustawa tak stanowi.
Art. 16. § 2.
commencer à apprendre
Przygotowanie jest karalne
tylko wtedy,
commencer à apprendre
gdy ustawa tak stanowi.
Art. 17.
commencer à apprendre
Odstąpienie
Art. 17. § 1.
commencer à apprendre
Nie podlega karze za przygotowanie,
kto dobrowolnie od niego odstąpił,
commencer à apprendre
w szczególności zniszczył przygotowane środki
lub zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości;
commencer à apprendre
w razie wejścia w porozumienie z inną osobą
w celu popełnienia czynu zabronionego,
commencer à apprendre
nie podlega karze ten,
kto nadto podjął istotne starania
commencer à apprendre
zmierzające do zapobieżenia dokonaniu.
Art. 17. § 1.
commencer à apprendre
Nie podlega karze za przygotowanie,
kto dobrowolnie od niego odstąpił,
commencer à apprendre
w szczególności zniszczył przygotowane środki
lub zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości;
commencer à apprendre
w razie wejścia w porozumienie z inną osobą
w celu popełnienia czynu zabronionego,
commencer à apprendre
nie podlega karze ten,
kto nadto podjął istotne starania
commencer à apprendre
zmierzające do zapobieżenia dokonaniu.
Art. 17. § 2.
commencer à apprendre
Nie podlega karze za przygotowanie
osoba,
commencer à apprendre
do której stosuje się art. 15 § 1.
Art. 17. § 2.
commencer à apprendre
Nie podlega karze za przygotowanie
osoba,
commencer à apprendre
do której stosuje się art. 15 § 1.
Art. 18.
commencer à apprendre
Sprawstwo, podżeganie i pomocnictwo
Art. 18. § 1.
commencer à apprendre
Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten,
kto wykonuje czyn zabroniony sam
commencer à apprendre
albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą,
ale także ten,
commencer à apprendre
kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę
lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie,
commencer à apprendre
poleca jej wykonanie takiego czynu.
Art. 18. § 1.
commencer à apprendre
Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten,
kto wykonuje czyn zabroniony sam
commencer à apprendre
albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą,
ale także ten,
commencer à apprendre
kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę
lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie,
commencer à apprendre
poleca jej wykonanie takiego czynu.
Art. 18. § 2.
commencer à apprendre
Odpowiada za podżeganie,
kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego,
commencer à apprendre
nakłania ją do tego.
Art. 18. § 2.
commencer à apprendre
Odpowiada za podżeganie,
kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego,
commencer à apprendre
nakłania ją do tego.
Art. 18. § 3.
commencer à apprendre
Odpowiada za pomocnictwo,
kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego,
commencer à apprendre
swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie,
w szczególności
commencer à apprendre
dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji;
odpowiada za pomocnictwo także ten,
commencer à apprendre
kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi
niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego
commencer à apprendre
swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.
Art. 18. § 3.
commencer à apprendre
Odpowiada za pomocnictwo,
kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego,
commencer à apprendre
swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie,
w szczególności
commencer à apprendre
dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji;
odpowiada za pomocnictwo także ten,
commencer à apprendre
kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi
niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego
commencer à apprendre
swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.
Art. 19.
commencer à apprendre
Karalność
Art. 19. § 1.
commencer à apprendre
Sąd wymierza karę za podżeganie
lub pomocnictwo
commencer à apprendre
w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.
Art. 19. § 1.
commencer à apprendre
Sąd wymierza karę za podżeganie
lub pomocnictwo
commencer à apprendre
w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.
Art. 19. § 2.
commencer à apprendre
Wymierzając karę
za pomocnictwo
commencer à apprendre
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 19. § 2.
commencer à apprendre
Wymierzając karę
za pomocnictwo
commencer à apprendre
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 20.
commencer à apprendre
Nieakcesoryjność odpowiedzialności
Art. 20.
commencer à apprendre
Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego
odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności
commencer à apprendre
niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających.
Art. 20.
commencer à apprendre
Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego
odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności
commencer à apprendre
niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających.
Art. 21.
commencer à apprendre
Okoliczności osobiste
Art. 21. § 1.
commencer à apprendre
Okoliczności osobiste,
wyłączające lub łagodzące
commencer à apprendre
albo zaostrzające
odpowiedzialność karną,
commencer à apprendre
uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.
Art. 21. § 1.
commencer à apprendre
Okoliczności osobiste,
wyłączające lub łagodzące
commencer à apprendre
albo zaostrzające
odpowiedzialność karną,
commencer à apprendre
uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.
Art. 21. § 2.
commencer à apprendre
Jeżeli okoliczność osobista
dotycząca sprawcy,
commencer à apprendre
wpływająca chociażby tylko na wyższą karalność,
stanowi znamię czynu zabronionego,
commencer à apprendre
współdziałający podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej za ten czyn zabroniony,
gdy o tej okoliczności wiedział,
commencer à apprendre
chociażby go nie dotyczyła.
Art. 21. § 2.
commencer à apprendre
Jeżeli okoliczność osobista
dotycząca sprawcy,
commencer à apprendre
wpływająca chociażby tylko na wyższą karalność,
stanowi znamię czynu zabronionego,
commencer à apprendre
współdziałający podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej za ten czyn zabroniony,
gdy o tej okoliczności wiedział,
commencer à apprendre
chociażby go nie dotyczyła.
Art. 21. § 3.
commencer à apprendre
Wobec współdziałającego,
którego nie dotyczy okoliczność określona w § 2,
commencer à apprendre
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 21. § 3.
commencer à apprendre
Wobec współdziałającego,
którego nie dotyczy okoliczność określona w § 2,
commencer à apprendre
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 22.
commencer à apprendre
Akcesoryjność odpowiedzialności
Art. 22. § 1.
commencer à apprendre
Jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać,
podmiot określony w art. 18 § 2 i 3
commencer à apprendre
odpowiada jak za usiłowanie.
Art. 22. § 1.
commencer à apprendre
Jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać,
podmiot określony w art. 18 § 2 i 3
commencer à apprendre
odpowiada jak za usiłowanie.
Art. 22. § 2.
commencer à apprendre
Jeżeli czynu zabronionego nie usiłowano dokonać,
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary,
commencer à apprendre
a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Art. 22. § 2.
commencer à apprendre
Jeżeli czynu zabronionego nie usiłowano dokonać,
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary,
commencer à apprendre
a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Art. 23.
commencer à apprendre
Czynny żal
Art. 23. § 1.
commencer à apprendre
Nie podlega karze
współdziałający,
commencer à apprendre
który dobrowolnie
zapobiegł
commencer à apprendre
dokonaniu czynu zabronionego.
Art. 23. § 1.
commencer à apprendre
Nie podlega karze
współdziałający,
commencer à apprendre
który dobrowolnie
zapobiegł
commencer à apprendre
dokonaniu czynu zabronionego.
Art. 23. § 2.
commencer à apprendre
Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary
w stosunku do współdziałającego,
commencer à apprendre
który dobrowolnie
starał się zapobiec
commencer à apprendre
dokonaniu czynu zabronionego.
Art. 23. § 2.
commencer à apprendre
Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary
w stosunku do współdziałającego,
commencer à apprendre
który dobrowolnie
starał się zapobiec
commencer à apprendre
dokonaniu czynu zabronionego.
Art. 24.
commencer à apprendre
Prowokacja
Art. 24.
commencer à apprendre
Odpowiada jak za podżeganie,
kto w celu skierowania przeciwko innej osobie
commencer à apprendre
postępowania karnego
nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego;
commencer à apprendre
w tym wypadku nie stosuje się art. 22 i 23.
Art. 24.
commencer à apprendre
Odpowiada jak za podżeganie,
kto w celu skierowania przeciwko innej osobie
commencer à apprendre
postępowania karnego
nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego;
commencer à apprendre
w tym wypadku nie stosuje się art. 22 i 23.
Art. 13.
commencer à apprendre
Odpowiedzialność za usiłowanie udolne i nieudolne
§ 1.
commencer à apprendre
Odpowiada za usiłowanie,
kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego
commencer à apprendre
swoim zachowaniem
bezpośrednio zmierza do jego dokonania,
commencer à apprendre
które jednak nie następuje.
§ 2.
commencer à apprendre
Usiłowanie zachodzi także wtedy,
gdy sprawca nie uświadamia sobie,
commencer à apprendre
że dokonanie jest niemożliwe
ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego
commencer à apprendre
lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.
Art. 14.
commencer à apprendre
Wymiar kary za usiłowanie
§ 1.
commencer à apprendre
Sąd wymierza karę
za usiłowanie
commencer à apprendre
w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa.
§ 2.
commencer à apprendre
W wypadku określonym w art. 13 odpowiedzialność za usiłowanie udolne i nieudolne § 2
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary,
commencer à apprendre
a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Art. 15.
commencer à apprendre
Bezkarność usiłowania
§ 1.
commencer à apprendre
Nie podlega karze za usiłowanie,
kto dobrowolnie odstąpił od dokonania
commencer à apprendre
lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.
§ 2.
commencer à apprendre
Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary
w stosunku do sprawcy,
commencer à apprendre
który dobrowolnie
starał się zapobiec skutkowi
commencer à apprendre
stanowiącemu znamię czynu zabronionego.
Art. 16.
commencer à apprendre
Odpowiedzialność za przygotowanie
§ 1.
commencer à apprendre
Przygotowanie zachodzi tylko wtedy,
gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego
commencer à apprendre
podejmuje czynności mające stworzyć warunki
do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania,
commencer à apprendre
w szczególności w tymże celu
wchodzi w porozumienie z inną osobą,
commencer à apprendre
uzyskuje lub przysposabia środki,
zbiera informacje
commencer à apprendre
lub sporządza plan działania.
§ 2.
commencer à apprendre
Przygotowanie jest karalne
tylko wtedy,
commencer à apprendre
gdy ustawa tak stanowi.
Art. 17.
commencer à apprendre
Dobrowolne odstąpienia od przygotowania
§ 1.
commencer à apprendre
Nie podlega karze za przygotowanie,
kto dobrowolnie od niego odstąpił,
commencer à apprendre
w szczególności zniszczył przygotowane środki
lub zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości;
commencer à apprendre
w razie wejścia w porozumienie z inną osobą
w celu popełnienia czynu zabronionego,
commencer à apprendre
nie podlega karze ten,
kto nadto podjął istotne starania
commencer à apprendre
zmierzające do zapobieżenia dokonaniu.
§ 2.
commencer à apprendre
Nie podlega karze za przygotowanie
osoba,
commencer à apprendre
do której stosuje się art. 15 bezkarność usiłowania § 1.
Art. 18.
commencer à apprendre
Formy zjawiskowe czynu karalnego
§ 1.
commencer à apprendre
Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten,
kto wykonuje czyn zabroniony sam
commencer à apprendre
albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą,
ale także ten,
commencer à apprendre
kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę
lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie,
commencer à apprendre
poleca jej wykonanie takiego czynu.
§ 2.
commencer à apprendre
Odpowiada za podżeganie,
kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego,
commencer à apprendre
nakłania ją do tego.
§ 3.
commencer à apprendre
Odpowiada za pomocnictwo,
kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego,
commencer à apprendre
swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie,
w szczególności
commencer à apprendre
dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji;
odpowiada za pomocnictwo także ten,
commencer à apprendre
kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi
niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego
commencer à apprendre
swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.
Art. 19.
commencer à apprendre
Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo
§ 1.
commencer à apprendre
Sąd wymierza karę za podżeganie
lub pomocnictwo
commencer à apprendre
w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.
§ 2.
commencer à apprendre
Wymierzając karę
za pomocnictwo
commencer à apprendre
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 20.
commencer à apprendre
Niezależność odpowiedzialności współdziałających
Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego
commencer à apprendre
odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności
niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających.
commencer à apprendre
Art. 21.
Indywidualizacja odpowiedzialności karnej
commencer à apprendre
§ 1.
Okoliczności osobiste,
commencer à apprendre
wyłączające lub łagodzące
albo zaostrzające
commencer à apprendre
odpowiedzialność karną,
uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.
commencer à apprendre
§ 2.
Jeżeli okoliczność osobista
commencer à apprendre
dotycząca sprawcy,
wpływająca chociażby tylko na wyższą karalność,
commencer à apprendre
stanowi znamię czynu zabronionego,
współdziałający podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej za ten czyn zabroniony,
commencer à apprendre
gdy o tej okoliczności wiedział,
chociażby go nie dotyczyła.
commencer à apprendre
§ 3.
Wobec współdziałającego,
commencer à apprendre
którego nie dotyczy okoliczność określona w § 2,
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
commencer à apprendre
Art. 22.
Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika za usiłowanie
commencer à apprendre
§ 1.
Jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać,
commencer à apprendre
podmiot określony w art. 18 formy zjawiskowe czynu karalnego § 2 i 3
odpowiada jak za usiłowanie.
commencer à apprendre
§ 2.
Jeżeli czynu zabronionego nie usiłowano dokonać,
commencer à apprendre
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary,
a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
commencer à apprendre
Art. 23.
Czynny żal współdziałającego
commencer à apprendre
§ 1.
Nie podlega karze
commencer à apprendre
współdziałający,
który dobrowolnie
commencer à apprendre
zapobiegł
dokonaniu czynu zabronionego.
commencer à apprendre
§ 2.
Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary
commencer à apprendre
w stosunku do współdziałającego,
który dobrowolnie
commencer à apprendre
starał się zapobiec
dokonaniu czynu zabronionego.
commencer à apprendre
Art. 24.
Odpowiedzialność za prowokację
commencer à apprendre
Odpowiada jak za podżeganie,
kto w celu skierowania przeciwko innej osobie
commencer à apprendre
postępowania karnego
nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego;
commencer à apprendre
w tym wypadku nie stosuje się
art. 22 odpowiedzialność podżegacza i pomocnika za usiłowanie
commencer à apprendre
i art. 23 czynny żal współdziałającego.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.