rozdział czwarty kary

 0    82 fiche    jancash
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Art. 32.
commencer à apprendre
Katalog kar
Karami są:
commencer à apprendre
1) grzywna;
2) ograniczenie wolności;
commencer à apprendre
3) pozbawienie wolności;
4) 25 lat pozbawienia wolności;
commencer à apprendre
5) dożywotnie pozbawienie wolności.
Art. 32.
commencer à apprendre
Karami są:
1) grzywna; 2) ograniczenie wolności;
commencer à apprendre
3) pozbawienie wolności;
4) 25 lat pozbawienia wolności;
commencer à apprendre
5) dożywotnie pozbawienie wolności.
Art. 33.
commencer à apprendre
Grzywna
§ 1.
commencer à apprendre
Grzywnę wymierza się wstawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540.
§ 2.
commencer à apprendre
Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w art. 32 katalog kar pkt 3, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął.
§ 3.
commencer à apprendre
Ustalając stawkę dzienną,
sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe;
commencer à apprendre
stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych.
Art. 33. § 1.
commencer à apprendre
Grzywnę wymierza się wstawkach dziennych,
określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki;
commencer à apprendre
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540.
Art. 33. § 2.
commencer à apprendre
Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w art. 32 katalog kar pkt 3,
jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
commencer à apprendre
lub gdy korzyść majątkową osiągnął.
Art. 33. § 3.
commencer à apprendre
Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę
dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe;
commencer à apprendre
stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych.
Art. 34.
commencer à apprendre
Kara ograniczenia wolności
§ 1.
commencer à apprendre
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach.
§1a.
commencer à apprendre
Kara ograniczenia wolności polega na:
1) obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;
commencer à apprendre
4) potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.
§ 1b.
commencer à apprendre
Obowiązki i potrącenie, o których mowa w § 1a, orzeka się łącznie lub osobno.
§ 2.
commencer à apprendre
W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:
1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu;
commencer à apprendre
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.
§ 3.
commencer à apprendre
Wymierzając karę ograniczenia wolności,
sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 katalog środków karnych pkt 7
commencer à apprendre
lub obowiązki, o których mowa w art. 72 obowiązki nakładane na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia kary § 1 pkt 2–7a.
Art. 34. § 1.
commencer à apprendre
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata;
commencer à apprendre
wymierza się ją w miesiącach i latach.
Art. 34. §1a.
commencer à apprendre
Kara ograniczenia wolności polega na:
1) obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;
commencer à apprendre
4) potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.
Art. 34. § 1b.
commencer à apprendre
Obowiązki i potrącenie, o których mowa w § 1a, orzeka się łącznie lub osobno.
Art. 34. § 2.
commencer à apprendre
W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:
1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu;
commencer à apprendre
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.
Art. 34. § 3.
commencer à apprendre
Wymierzając karę ograniczenia wolności,
sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 katalog środków karnych pkt 7
commencer à apprendre
lub obowiązki, o których mowa w art. 72 obowiązki nakładane na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia kary § 1 pkt 2–7a.
Art. 35.
commencer à apprendre
Praca na cele społeczne
§ 1.
commencer à apprendre
Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.
§ 2.
commencer à apprendre
Potrącenie wynagrodzenia za pracę może być orzeczone wobec osoby zatrudnionej; w okresie, na jaki zostało orzeczone potrącenie, skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.
§ 4.
commencer à apprendre
Do orzekania świadczenia pieniężnego wymienionego w art. 39 katalog środków karnych pkt 7
oraz obowiązków, o których mowa w art. 72 obowiązki nakładane na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonywania kary § 1 pkt 2–7a,
commencer à apprendre
przepis art. 74 ustalenie czasu i sposobu wykonywania obowiązków nałożonych na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonywania kary stosuje się odpowiednio.
Art. 35. § 1.
commencer à apprendre
Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.
Art. 35. § 2.
commencer à apprendre
Potrącenie wynagrodzenia za pracę może być orzeczone wobec osoby zatrudnionej;
w okresie, na jaki zostało orzeczone potrącenie,
commencer à apprendre
skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.
Art. 35. § 4.
commencer à apprendre
Do orzekania świadczenia pieniężnego wymienionego w art. 39 katalog środków karnych pkt 7
oraz obowiązków, o których mowa w art. 72 obowiązki nakładane na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonywania kary § 1 pkt 2–7a,
commencer à apprendre
przepis art. 74 ustalenie czasu i sposobu wykonywania obowiązków nałożonych na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonywania kary stosuje się odpowiednio.
Art. 37.
commencer à apprendre
Kara pozbawienia wolności
Kara pozbawienia wolności wymieniona w art. 32 katalog kar pkt 3 trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat;
commencer à apprendre
wymierza się ją w miesiącach i latach.
Art. 37.
commencer à apprendre
Kara pozbawienia wolności wymieniona w art. 32 katalog kar pkt 3 trwa najkrócej miesiąc,
najdłużej 15 lat;
commencer à apprendre
wymierza się ją w miesiącach i latach.
Art. 37a.
commencer à apprendre
Orzekanie kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności
§ 1.
commencer à apprendre
Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku,
sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych,
commencer à apprendre
jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.
§ 2.
commencer à apprendre
Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawców, którzy popełniają przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
commencer à apprendre
oraz sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym.
Art. 37a. § 1.
commencer à apprendre
Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat,
a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku,
commencer à apprendre
sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy
albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych,
commencer à apprendre
jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.
Art. 37a. § 2.
commencer à apprendre
Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawców,
którzy popełniają przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku
commencer à apprendre
mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego
commencer à apprendre
oraz sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym.
Art. 37b.
commencer à apprendre
Orzekanie kary pozbawienia wolności jednocześnie z karą ograniczenia wolności
W sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia wolności, niezależnie od dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w ustawie za dany czyn,
commencer à apprendre
sąd może orzec jednocześnie
karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy, a jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej 10 lat – 6 miesięcy,
commencer à apprendre
oraz karę ograniczenia wolności do lat 2.
Przepisów art. 69–75 nie stosuje się.
commencer à apprendre
W pierwszej kolejności wykonuje się wówczas karę pozbawienia wolności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Art. 37b.
commencer à apprendre
W sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia wolności,
niezależnie od dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w ustawie za dany czyn,
commencer à apprendre
sąd może orzec jednocześnie
karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy, a jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej 10 lat – 6 miesięcy,
commencer à apprendre
oraz karę ograniczenia wolności do lat 2.
Przepisów art. 69–75 nie stosuje się.
commencer à apprendre
W pierwszej kolejności wykonuje się wówczas karę pozbawienia wolności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Art. 38.
commencer à apprendre
Obniżenie i nadzwyczajne obostrzenie kary
§ 1.
commencer à apprendre
Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie albo nadzwyczajne obostrzenie górnej granicy ustawowego zagrożenia,
a ustawowe zagrożenie obejmuje więcej niż jedną z kar wymienionych w art. 32 katalog kar pkt 1–3,
commencer à apprendre
obniżenie albo obostrzenie odnosi się do każdej z tych kar.
§ 2.
commencer à apprendre
Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności lub 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.
§ 3.
commencer à apprendre
Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie górnej granicy ustawowego zagrożenia,
kara wymierzona za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności nie może przekroczyć 25 lat pozbawienia wolności,
commencer à apprendre
a za przestępstwo zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności nie może przekroczyć 20 lat pozbawienia wolności.
Art. 38. § 1.
commencer à apprendre
Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie albo nadzwyczajne obostrzenie górnej granicy ustawowego zagrożenia,
a ustawowe zagrożenie obejmuje więcej niż jedną z kar wymienionych w art. 32 katalog kar pkt 1–3,
commencer à apprendre
obniżenie albo obostrzenie odnosi się do każdej z tych kar.
Art. 38. § 2.
commencer à apprendre
Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć
810 stawek dziennych grzywny,
commencer à apprendre
2 lat ograniczenia wolności
lub 20 lat pozbawienia wolności;
commencer à apprendre
karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.
Art. 38. § 3.
commencer à apprendre
Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie górnej granicy ustawowego zagrożenia,
kara wymierzona za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności nie może przekroczyć 25 lat pozbawienia wolności,
commencer à apprendre
a za przestępstwo zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności nie może przekroczyć 20 lat pozbawienia wolności.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.