Phrasal verbs with 'ADD'

 0    8 fiche    Mood
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
add up
Everything adds up, right? / 2. Watson claimed he was at home at the time of the murder, but police said his story didn't add up.
commencer à apprendre
mieć sens, zgadzać się (trzymać się kupy, wyglądać rozsądnie)
(BE REASONABLE) to make sense, seem reasonable
Wszystko się zgadza, tak? / 2. Watson twierdził, że był w domu w czasie morderstwa, ale policja powiedziała, że jego historia się nie zgadza.
add up
Now it all adds up! / 2. Your story doesn't add up.
commencer à apprendre
mieć sens, zgadzać się (trzymać się kupy, wyglądać rozsądnie)
(BE REASONABLE) to make sense, seem reasonable
Teraz wszystko rozumiem! / 2. Twoja opowieść nie trzyma się kupy.
add up
There's something about this case that just doesn't add up. / 2. Well, I could be wrong, but it all seems to add up.
commencer à apprendre
zgadzać się, mieć sens (trzymać się kupy, wyglądać rozsądnie)
(BE REASONABLE) to make sense, seem reasonable
Jest w tym przypadku coś, co się nie zgadza. / 2. Cóż, mogę się mylić, ale wszystko wydaje się zgadzać.
add up (sth)
The changes in air quality are small, but after a while they do add up and affect people's health. / 2. All these little expenses soon add up.
commencer à apprendre
stopniowo zwiększać się (sumować się)
(INCREASE) to increase gradually until there is a large amount
Zmiany w jakości powietrza są niewielkie, ale po pewnym czasie zwiększą się i wpłyną na zdrowie ludzi. / 2. Wszystkie te małe wydatki wkrótce się zwiększą.
add up (sth)
Now add up the number of calories you have eaten. / 2. We added up the cost of everything we wanted to buy and divided the total between us.
commencer à apprendre
dodawać coś (np. słupki liczb), zsumować
(CALCULATE) to calculate the total of two or more numbers, prices, etc.
Teraz zsumuj liczbę kalorii, które zjadłeś. / 2. Zsumowaliśmy koszt wszystkiego, co chcieliśmy kupić, i podzieliliśmy całość między nas.
add up to something
Our rent adds up to 2000 zlotys per month. / 2. The numbers in each row add up to 25.
commencer à apprendre
wynosić (np. o kwocie)
(AMOUNT, TOTAL) to become a particular amount; to make a particular total
Nasz czynsz wynosi 2000 zł miesięcznie. / 2. Liczby w każdym rzędzie wynoszą 25.
add up to something
It all added up to a lot of hard work for all of us. / 2. Their proposals do not add up to any real help for the poor.
commencer à apprendre
przyczyniać się do czegoś, stanowić coś (jeśli coś jest wynikiem czegoś, składa się na coś)
(RESULT) to have a particular result or effect
Wszystko to przyczyniło się do masy ciężkiej pracy dla nas wszystkich. / 2. Ich propozycje nie stanowią żadnej realnej pomocy dla biednych.
add up to something
The details don't add up to a complete picture of what caused the explosion. / 2. It all added up to a lot of hard work for all of us.
commencer à apprendre
przyczyniać się do czegoś, stanowić coś (jeśli coś jest wynikiem czegoś, składa się na coś)
(RESULT) to have a particular result or effect
Te szczegóły nie składają się na pełny obraz tego, co spowodowało wybuch. / 2. Wszystko to przyczyniło się do masy ciężkiej pracy dla nas wszystkich.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.